Структура

Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"

в.и.д. ръководител катедра
в.и.д. научен секретар
Административен секретар

Людмила Чакърова-Присоева

Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: