Структура

Катедра "Международно право и право на ЕС"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Заруи Хараланова

Телефон: (02) 8195 538
Кабинет: 1106

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели: