Структура

Катедра "Наказателноправни науки"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Дария Минчева

Телефон: (02) 8195 667
Кабинет: 1102

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Гинка Калемджиева
Форма на обучение: редовно
Кристиан Хаджиев
Форма на обучение: редовно
Марина Николова
Форма на обучение: редовно
Петромир Андреев
Форма на обучение: редовно
Петър-Марин Бозов
Форма на обучение: редовно
Спас Панайотов
Форма на обучение: редовно
Елена Андреева
Форма на обучение: задочно