Обновено: петък, 19 август 2022 11:53

Erasmus Student Network

Erasmus Student Network е най-голямата доброволческа студентска организация в Европа. Основана е на 16.10.1989 г. и е регистрирана през 1990 г. Присъства в над 480 висши училища в 37 държави. Мрежата е в постоянен процес на развитие и разширяване. В нея участват около 14 500 активни членове. Всяка година те помагат на около 190 000 международни студенти.

 

ЕСН УНСС е една от секциите на ЕСН в България. Общо в София има 5 секции – към СУ, УНСС, ХТМУ, УАСГ и НБУ, а в България сме общо 10 – освен София имаме секции в Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново и Благоевград.

 
Визия на ESN

Обогатяване на обществото чрез международните студенти.                                     

 

Мисия на ESN

ESN е основна студентска доброволческа организация в сферата на висшето образование в Европа. Осигурява възможности за културно разбирателство и личностно развитие като следва принципа „Студенти помагат на студенти.

 

Ценности на ESN

- единство в многообразието, многообразие в единството (всички имаме различен произход, но споделяме обща цел);

- студенти помагат на студенти (с готовност се ангажираме с доброволческа дейност в полза на други);

- забавление в приятелството и уважението (радваме се на отношения, основани на уважение);

- международно измерение на живота (ние сме непредубедени, мобилни, искаме да откриваме и изследваме, да си сътрудничим и взаимодействаме, за да пробием границите);

- любов към Европа като зона на мир и междукултурен обмен (ние живеем и сме облагодетелствани от културното богатство и многообразие на Европа);

- отвореност и толерантност (ние разбираме и приемаме другите и се учим от тях);

- сътрудничество в областта на интеграцията (споделяме един холистичен поглед към интернационалност);

 

Принципи на ESN

- работи в интерес на международните студенти;

- работи за подобряване на социалната и практическа интеграция на международните студенти;

- представлява нуждите и правата на международните студенти на локално, национално и международно ниво;

- осигурява съответната информация относно програмите за мобилност;

- мотивира студентите да участват в програми за мобилност;

- работи за реинтеграцията на завръщащи се студенти от обмен

- допринася за подобряването и достъпността на студентската мобилност;

- полага грижи за своите членове;

- придава значение на доброволчеството и гражданската активност;

           

Проекти на ESN

- ErasmusIntern.org

ErasmusIntern е онлайн платформа, създадена с цел разширяване на възможностите на студентите на европейския пазар на труда, подобряване на достъпността и качеството на международните стажове, както и към повишаване на осведомеността за наличието на такива възможности.

- Mov’in Europe

Това е инициатива, промотираща мобилността като начин на живот чрез участието на посланници в различни локални, национални и международни дейности.

- SocialErasmus

Проектът насърчава социалната ангажираност сред младите хора, участващи в програми за обмен, като така улESNява интеграцията им в местното общество и междувременно им дава възможност да оставят своят отпечатък чрез доброволческа дейност.

- ESNcard

ESN картата е документът за членство към мрежата. Използва се също като студентска карта за намаление, продавана от локалните секции във всички държави, в които ESN присъства.

- ExchangeAbility

MapAbility е онлайн карта, функционираща от август 2009 г., която маркира нивото на достъпност на висшите учебни заведения в Европа, както и услугите, предоставяни на студенти с увреждания.

- ESNSurvey

ЕSNSurvey е най-голямото регулярно проучване в Европа, осъществено от студенти за студенти. Провежда се всяка година сред студентите във висшите училища.

- Responsible Party

Проектът е сътрудничество между ESN и Pernod Ricard. Състои се в дейност, организирана по време на социални събития, при които посланници на проекта целят да повишат информираността относто ефектите, които прекалената консумация на алкохол има върху здравето.

- STORY

Проектът е финансиран от Европейския съюз и изследва въпроси, свързани с достъпността, качеството и признаването на програмите за мобилност с цел обучение и стаж. STORY също допирнася за създаването и функционирането на платформата ErasmusIntern.org, като цели да свърже компаниите, предлагащи стаж, и студентите и младите специалисти, които търсят такава възможност в чужбина.

- Eduk8

- ESN Galaxy & Satellite

 

Website: www.unwe.esnbg.org

Facebook page: www.facebook.com/ESNUNWE

Email: [email protected]