Обновено: понеделник, 18 септември 2023 11:38

Бюджет

Постановление № 108 на Министерски съвет от 09.08.2023 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023  г.

 

ТРАНСФЕР от бюджета на Министрество на образованието и науката
за  Университет за национално и световно стопанство - София,  за 2023 г.
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл.16, ал. 6 от
Закона за държавния бюджет на Република България зя 2023 г.)
П О К А З А Т Е Л И
СУМА
(в левове)
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
32 868 000
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
24 185 216
1. Средно-приравнен брой учащи
10 372
2. Средно-претеглен норматив (лв.)
2 084
3. Допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал.6 от ЗДБРБ за 2023 г. 
2 512 265
4. Допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
5. Допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
59 200
6. Допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
532 668
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
7 852 226
1. Стипендии
4 867 226
2. Студентски столове и общежития
2 985 000
IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
297 890

           

Бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.


 

Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на УНСС и поделения

   

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2022 г. 

        

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2021 г. 

                         

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2020 г.