Обновено: вторник, 17 август 2021 10:08

Бюджет

Постановление № 408 на Министерския съвет от 23.12.2020 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

Трансфер от бюджета Министерството на образованието и науката за
Университета за национално и световно стопанство - София, за
2021 г.
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и
чл. 105 от Закона за държавния бюджет на Република България зя 2021 г.)
Показатели
СУМА
(в левове)
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
26 639 000
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
20 942 800
1. Средно-приравнен брой учащи
12 770
2. Средно-претеглен норматив (лв.)
1 640
3. В т.ч. допълнителни средства, съгласно чл. 105 от ЗДБРБ за 2021 г. 
0
    допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
0
    допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
0
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
359 018
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
5 037 199
1. Стипендии
3 260 999
2. Студентски столове и общежития
1 776 200
IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
299 983

 

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.


 

Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на УНСС и поделения

                

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2020 г. 

                

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2019 г. 

  

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2018 г.