Обновено: понеделник, 16 май 2022 14:01

Бюджет

Постановление № 31 на Министерски съвет от 17.03.2022 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022  г.

 

ТРАНСФЕР от бюджета на Министрество на образованието и науката
за  Университет за национално и световно стопанство - София,  за 2022 г.
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16,ал. 6 от
Закона за държавния бюджет на Република България зя 2022 г.)
П О К А З А Т Е Л И
СУМА
(в левове)
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
27 462 400
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
21 003 643
1. Средно-приравнен брой учащи
11 483
2. Средно-претеглен норматив (лв.)
1 829
3. Допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал.6 от ЗДБРБ за 2022 г. 
4. Допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
5. Допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
6. Допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
579 798
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
5 581 279
1. Стипендии
3 665 323
2. Студентски столове и общежития
1 915 956
IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
297 880

           

Бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.


 

Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на УНСС и поделения

     

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2021 г. 

                         

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2020 г.