Обновено: петък, 19 август 2022 11:53

Студентска информационна мрежа

Сдружение „Студентска информационна мрежа” - СИМ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено през 2003 г. за да подпомага развитието на интелектуалния потенциал и изграждането на професионални знания и умения сред студентите – чрез стимулиране на творческо и иновативно мислене в областта на информационните технологии.

За постигането на своите цели СИМ осъществява научно-изследователска и практико-приложна дейност в ИТ-областта и предлага експертна консултантска помощ.

За подпомагане на професионалното развитие на студентите и младите хора, СИМ, съвместно с Университета за национално и световно стопанство, изгражда локална мрежа за пренос и обмен на данни и информационни услуги в студентските общежития. Компютрите на студентите са в обща мрежа, но всеки може да избира сам интернет-доставчик с цел осигуряване на конкурентна среда, по-ниски цени и по-добро качество.

Изграждането на локалната мрежа се прави вътрешно в блоковете и отговаря на БДС и евростандартите.

Следваща стъпка на СИМ е свързана с осъществяването на няколко регионални и национални проекта, като един от тях е изграждането на обща информационна база данни за всички студенти – в партньорство с Националното представителство на студентските съвети в Р България (НПСС). Тази база данни ще бъде поддържана и достъпна за всички студенти.

СИМ ще предостави на студентите и телефонна услуга по локалната мрежа, чрез която те ще могат да говорят помежду си безплатно, а към мобилните оператори и БТК - с голямо намаление.

С нас може да се свържете на тел./факс: 02 /9630345 или на е-mail: [email protected]