Акредитация
Обновено: четвъртък, 23 март 2023 13:35

Акредитация на докторски програми

Наименование

Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Социология

28.10.2021 г.**

9,12

3.1 Социология, антропология и науки за културата

Политология

03.11.2022 г.**

9,19

3.3 Политически науки

Международни отношения

03.11.2022 г.**

8,82

Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)

23.12.2022 г.

9,48

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Журналистика

23.12.2022 г.

9,35

Граждански процес

11.10.2023 г.

8,32

          3.6 Право

Административно право и административен процес

28.07.2022 г.

9,20

Гражданско и семейно право

28.07.2022 г.

9,14

Финансово право

09.02.2023 г.**

8,45

Право на интелектуалната собственост

24.10.2024 г.

8,44

Римско частно право

24.10.2024 г.

8,92

Международно частно право

12.09.2024 г.

8,50

Международно право

12.09.2024 г.

8,45

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

11.10.2023 г.

8,44

Наказателно право

 19.05.2022 г. **

8,56

Наказателно-процесуално право

28.07.2021 г.

8,80

Трудово право и обществено осигуряване

  08.06.2022 г.  

8,54

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) 

27.05.2021 г.

9,60

      3.7 Администрация и управление

Социално управление

03.09.2020 г.

9,78

Администрация и управление (регионално развитие)

18.11.2020 г.**

9,62

Управление

18.11.2020 г.**

9,82

Проектно управление

10.03.2021 г.**

8,92

Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)

18.11.2020 г.**

9,81

            3.8 Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

10.03.2021 г.**

9,80

Статистика, иконометрия и демография

10.03.2021 г.**

9,77

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност  (счетоводна отчетност и анализ)

10.03.2021 г.**

9,69

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност  (финансов контрол)

10.03.2021 г.**

9,61

Приложение на изчислителната техника в икономиката

07.07.2020 г.

9,80

Световно стопанство и международни икономически отношения

18.11.2020 г.**

9,81

Икономика и организация на труда

18.11.2020 г.**

9,74

Планиране

15.07.2026 г.

9,80

Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии)

09.12.2021 г.

9,63

Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли)

09.12.2021 г.

9,44

Икономика и управление (екоикономика)

18.11.2020 г.**

9,80

Икономика и управление (недвижима собственост)

09.12.2021 г.

9,18

Икономика и управление (агробизнес)

11.18..2020 г.**

9,77

Икономика и управление (отбрана и сигурност)

09.12.2021 г.

9,47

Икономика и управление (индустрия)

10.03.2021 г.**

9,66

Икономика и управление (търговия) 

27.05.2021 г.

9,12

Икономика и управление (транспорт) 

27.05.2021 г.

9,60

Икономика и управление (стопанска логистика)

27.05.2021 г.

9,51

Икономика и управление (туризъм) 

27.05.2021 г.

9,63 

Икономика и управление (предприемачество)

30.11.2022 г.

9,15

Организация и управление на производството (индустрия)

18.11.2020 г.**

9,48

Маркетинг

15.07.2026 г.

9,82

Информационни и комуникационни технологии в икономиката

10.03.2021 г.**

9,75

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО