Магистри

Такси за обучение

 

Семестриални такси за обучение на студентите

в ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“

за учебната 2020/2021 г. 

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Направления

Редовно

Икономика

250 лв.

Администрация и управление 

250 лв.

Социология, антропология и науки за културата 

За специалност „Социология“ със специализация

„Социални изследвания, анализи и проекти“

350 лв.

Политически науки

350 лв.

 

Семестриални такси за обучение срещу заплащане – новоприети студенти и втори семестър

в ОКС „магистър“, редовна и дистанционна форма на обучение,

за учебната 2020/2021 г.

  1. За всички специалности с преподаване на български език - 950 лв.
  2. За всички специалности с преподаване на английски език - 1900 лв.
  3. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС „магистър“ за всички специалности в РЦДО - гр. Хасково е в размер на 850 лв.

  

Семестриални такси за обучение срещу заплащане – трети и четвърти семестър

в ОКС „магистър“, редовна и дистанционна форма на обучение,

за учебната 2020/2021 г.

  1. За всички специалности с преподаване на български език - 900 лв.
  2. За всички специалности с преподаване на английски език - 1800 лв.
  3. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС „магистър“ за всички специалности в РЦДО - гр. Хасково е в размер на 800 лв.

Семестриални такси за обучение на чуждестранни граждани 

по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро), за учебната 2020/2021 г.

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Направления:

„Социология, антропология и науки за културата“, „Политически науки“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Право“, „Икономика“, „Администрация и управление“

Редовно обучение

Дистанционно обучение

Задочно обучение

Чуждестранни студенти,

ОКС „магистър“, направление „Право“,

и ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър"

2 000 евро

(3 911,66 лв.)

1 650 евро (3227,12 лв.)

Езиков курс

по български език

1 500 евро (2933,75 лв.)

Езиков курс

по английски език

1 650 евро (3 227,12 лв.)

 

Студентите, приети в специалности, обявени

в индивидуална форма на обучение,

заплащат такса както при групова форма на обучение.

 

Таксата за обучение по индивидуално

разработен (персонален) учебен план е 50 на сто

по-висока от таксата за редовна форма на груповото обучение

по най-близката специалност от същото професионално направление. 


 Студентите от ОКС „магистър“, които възстановяват студентските си права и следва да се явят на максимум до два семестриални изпита, заплащат за всеки от тях такса в размер на 120 (сто и двадесет) лв., а всички останали заплащат пълна семестриална такса за платено обучение.ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

  • кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстването;
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Изброените в по-горе категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.


Банкова сметка на УНСС   

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
IBAN:ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

 

ЗА РЦДО – Хасково

Таксата за кандидатстудентския изпит и таксата за обучение се внасят по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на РЦДО - Хасково:

IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01

Банка: Тексимбанк - BIC:TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО - Хасково

 

Във вносната бележка на „задължено лице“ (вносител) се изписват

ИМЕ­ТО – собствено, бащино и фамилно,  ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ

НОМЕР на студента.

За „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУ­ЧЕНИЕ.