Управление на качеството
Обновено: понеделник, 22 ноември 2021 14:03

Оценка на риска

Ръководството на УНСС е определило стратегическите цели в политиката по качеството след идентифициране на възможните рискове за организацията. Във връзка с това е дефиниран подход за оценка на риска и са систематизирани възможните рискове в риск регистър. Методите и практическите действия за оценка на риска са документирани в актуализираната Стратегия за управление на риска в УНСС (2021 – 2023 г.).