Магистри

Специалности

Търсене
Форма на обучение
Продължителност на обучение
Град
Тип плащане
Език на преподаване
Прием
Специалности - условия за кандидатстване за допълнителен прием
Не бяха открити направления и специалности, които да отговарят на Вашите критерии. Опитайте отново!

Поднаправление: Икономика и бизнес

Редовно обучение

Специалност Банково дело и международни финанси - 2 сем

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е придобиването на знания и умения в областта на кредитирането, секюритизацията, кредитните деривати, бриджинг финансирането /bridge funding/, управлението на активи, сделките с чужда валута и финансови инструменти, дериватите, структурираните продукти, извършването на придобивания и сливания, първоначалното търгово предлагане /IPO/, попечителските услуги /custodian services/, финансовите услуги на „дребно“, разработването и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите консултации, международните финансови институции и др. Студентите развиват способности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селектиране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, математическо моделиране и използване на иконометрични модели.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши учебни заведения и др.

Специалност Банково дело и международни финанси - 3 сем

Цели на обучението 

Основната цел на обучението е придобиването на знания и умения в областта на кредитирането, секюритизацията, кредитните деривати, бриджинг финансирането /bridge funding/, управлението на активи, сделките с чужда валута и финансови инструменти, дериватите, структурираните продукти, извършването на придобивания и сливания, първоначалното търгово предлагане /IPO/, попечителските услуги /custodian services/, финансовите услуги на „дребно“, разработването и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите консултации, международните финансови институции и др. Студентите развиват способности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селектиране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, математическо моделиране и използване на иконометрични модели.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши учебни заведения и др.

Специалност Европейски бизнес и финанси - 4 сем.

Завършилите програмата ще получат дипломи за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” от УНСС и от университета Нотингам Трент – Великобритания. Обучението в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент е равносилно на обучение в магистърска степен във Великобритания. Обучението в УНСС е по правилата и стандартите на Университета Нотингам Трент. През първия семестър на втората академична година обучението се провежда в университета Нотингам Трент – Великобритания.Обучението в Нотингам трае 3 месеца (от средата на м. септември до средата на м. декември). Занятията се провеждат всеки ден от понеделник до петък, като студентите се разпределят в групи със студенти от други националности.

Цели на обучението 

Специалността дава възможност на български и чуждестранни студенти да се обучават по правилата и стандартите на Университета Нотингам Трент, обявен за университет номер 1 в Англия за 2017 г. Завършилите специалността получават теоретични знания и практически умения като:

 • критичен и аналитичен подход към състоянието и развитието на бизнес организациите и на финансите;
 • разбиране и способност за самостоятелно анализиране на съвременните проблеми на бизнеса;
 • задълбочаване на разбирането на междукултурните въпроси в паневропейската бизнес среда.

Завършилите специалността получават дипломи за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” от УНСС и от университета Нотингам  Трент – Великобритания, което е равносилно на придобиване на магистърска степен във Великобритания.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти и експерти в сферите на: националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др.

Специалност Застраховане и социално дело - 4 сем.

Цели на обучението 

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации, централната и местната администрация, (в т.ч. в: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации и др).

Специалност Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем.
Специалност Публични финанси - 2 сем.

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Публични финанси - 3 сем.

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Специалност Транспортен мениджмънт - 2 сем.
Специалност Макроикономически политики и пазари - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

 • подготовка на специалисти с ключови експертни и управленски компетентности за анализиране и управление на стопанските процеси и за провеждане на икономически политики на различни равнища;
 • натрупване на солидни знания за начина на функциониране на пазарите и икономиката на национално равнище и за характеристиките на основните макроикономически показатели и зависимости в реални условия;
 • формиране на сериозни познания за измерването на водещите макроикономически показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация, за използваните за целта методологични подходи и за оценяването на различните типове пазари и политики;
 • осигуряване на задълбочени знания за съвременните достижения на икономическата теория и тяхната емпирична значимост при изследването на пазарите и националната икономика, за предпоставките и факторите за осигуряване на устойчив дългосрочен икономически растеж и макроикономическа стабилност, за възможностите, ограниченията и спецификите на различните видове макроикономически политики, както и за поведението на националната икономика в условията на глобализация и интеграция.
 • развиване на практически умения за извършване на реални макроикономически анализи и прогнози, за решаване на конкретни икономически проблеми, за проверка на емпиричната значимост на изучаваните теоретични модели и за тяхното прилагане в условия на риск и неопределеност на пазарите;
 • развиване на способности за обосноваване, разработване и провеждане на различни видове макроикономически политики, за предвиждане и отчитане на взаимодействията между тях и за вземане на ефективни макроикономически решения.

Професионална реализация:

 

Завършилите специалността могат да изпълняват стратегически и оперативни функции при управлението на националната икономика и особено в сферата на фискалната политика, паричната политика, политиката на доходите, външнотърговската политика, валутно-финансовите операции, разработването на оптимизационни модели, икономическото прогнозиране и др. В качеството на експерти и ръководители те могат да работят в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени и неправителствени организации, международни институции и др. 

Специалност Приложна икономика и финанси - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Обучението по специалността се осъществява съвместно от катедра „Икономикс“ и катедра „Финанси“ на УНСС. То отчита опита и традициите на две от най-големите катедри на университета и обединява техния преподавателски и изследователски потенциал.

Цели на обучението:

 • подготовка на кадри с интердисциплинарен профил, които притежават задълбочени  знания и сериозни практически умения в областта на приложната икономика и финансите, в отговор на предизвикателствата на практиката, свързани със засилващата се взаимна обвързаност между различните сектори на икономиката, нейната отвореност и приспособяването й към европейската и глобална среда;
 • натрупване на солидни знания и развиване на способности за решаване на конкретни икономически и финансови проблеми в условията на комплексни взаимодействия между тях и под влиянието на сложни външни фактори;
 • формиране на сериозни познания за начина на измерване на водещите макроикономически и финансови показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация, както и за прилаганите за целта модерни методологични подходи;
 • запознаване със съвременните достижения на икономическата теория и теорията на финансите, с приложните интерпретации на икономическите и финансови зависимости и с тяхното използване при изследването на икономическата реалност;
 • разширяване и задълбочаване на познанията за функционирането на икономиката и нейните отделни сегменти чрез комбиниране на приложната икономика и финансите, което дава възможност за разширяване на познанието и базата за оценка на функционирането на икономическата система и на нейните отделни сегменти;
 • развиване на способности за извършване на реални икономически и финансови анализи, за проверка на емпиричната значимост на изучаваните моделни конструкции, за адаптиране на получените знания към икономическата действителност в България и за управление на икономическите и финансовите процеси на различни равнища.

 

Професионална реализация:

 

Завършилите специалността могат да работят на макро- и микроикономическо равнище като експерти, консултанти, анализатори, преподаватели и ръководни кадри. Те може да се реализират като експерти и мениджъри в областта на търговското банкиране, инвестиционното банкиране, финансовите отдели на компаниите от реалния сектор, централните банки, научноизследователските и консултантски организации, специализираните агенции, правителствените и неправителствени организации, международните икономически и финансови организации и др. Специалността дава експертна подготовка за условията на отворена икономика, вкл. за функционирането на реалната икономика и финансовия сектор на България в интеграционна общност.

 

Специалност Застраховане и социално дело - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации, централната и местната администрация, (в т.ч. в: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации и др).

Специалност Застраховане и социално дело - 3 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации, централната и местната администрация, (в т.ч. в: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации и др).

Специалност Здравословни и безопасни условия на труд - 3 сем.

Цели на обучението

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Главната инспекция по труда, Националния осигурителен институт, Агенцията по заетостта, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации); структурните звена по безопасност и здраве при работа и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; консултантските организации; службите по трудова медицина  и др.

Специалност Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Специалност Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Специалност Бизнес психология и социология - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността осигурява специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк интердисциплинарен профил и с капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия пазар, които притежават  знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, икономически и психически явления.

Основните цели на обучението са:

 • формиране на специалисти с много добри теоретични, аналитични и методически знания в интердисциплинарното поле на социологията, психологията и икономиката;
 • изграждане на практически умения за управление на социалните отношения и човешките ресурси в сферата на бизнеса и икономическите организации;
 • усвояване на методология за изследване на съвременните общества и техните икономически системи, вкл. разработване, прилагане и оценка на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: аналитични специалисти, подготвящи и вземащи управленски решения в институциите на държавната власт (централна и местна); експерти и консултанти по широк кръг проблеми на кариерното развитие и организационната промяна; преподаватели и изследователи в университети, научни институти и изследователски организации; експерти, изследователи и анализатори в корпорации, агенции  за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания, анализи и прогнози; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти; експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени в областта на управлението на социални и икономически процеси; специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации (бюра по труда, служби за социални подпомагане, осигурителни  и застрахователни дружества и др.).

Специалност Дигитална икономика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Специалността е свързана с глобалната тенденция на дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата. Обучението в нея дава базови знания и разбирания за радикалната промяна във функционирането на икономиките и политико-икономическите системи в условията на новите реалности на дигиталната икономика. Специалността осмисля промените и новите характеристики на икономическите категории и разгръщащите се трансформации в икономическите отношения и характера на труда във всички сфери на икономическия процес – производство, разпределение, размяна и потребление. Обучението формира познания и способности за работа в конкретни направления на дигитализацията - в търговията, финансите, държавното управление, маркетинга, както и в рамките на европейския и международен дигитален пазар.

Основните цели на обучението са:

 • разбиране на промените в политиката и икономиката и  на най-актуалните концепции, появяващи се през последните години в стремежа за осмисляне на новите реалности;
 • дефиниране на базови понятия за дигиталната икономика и на промените в традиционните икономически категории и практики;
 • усвояване на теоретични познания и практически опит, които позволяват на студентите да се ориентират по-добре в заобикалящия ги свят и да се реализират успешно на динамично развиващия се пазар на труда. 

Професионална реализация: 

Завършилите специалността се реализират успешно в централната и местна власт, в частния сектор и неправителствените организации. Те могат да работят като административни ръководители и експерти по управление на човешките ресурси, продажби, маркетинг и развойна дейност, както и по производство и специализирани услуги, свързани с приложението на информационните и комуникационните технологии. Търсени са също като административни приложни специалисти и специалисти по използването на дигитални технологии. 

Специалност Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението

Осъзнатата роля на интелектуалната собственост в модерната икономика изисква нейното добро познаване и компетентно управление в полза на хората и организациите, които я създават и използват за собственото си благополучие и в интерес на цялото общество. Това поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които познават добре същността и характеристиките на обектите на интелектуална собственост и възможностите за осъществяване на бизнес с тях.

Основната цел на специалността е да запознае студентите с потенциала на интелектуалната собственост и нейното значение за развитието на устойчив и конкурентоспособен бизнес. В процеса на обучение се подготвят специалисти с икономически и управленски знания и компетенции за работа във всички сектори на стопанството и в организации, чиито бизнес се основава на интелектуалната собственост.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.; сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове; служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН, в професионални сдружения като АБРО, БАККО и др; специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни продукти; специалисти в радио и телевизионни организации, в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост и др.

Специалност Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност на индустрията чрез професионално позоваване и използване на интелектуалната собственост.

Основните цели на обучението са:

 • идентифициране на интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания;
 • представяне на направленията и формите за икономическа реализация на интелектуалната собственост в индустрията, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, използване на идентифициращи означения в бизнеса, възможности за технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;
 • разкриване на икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;
 • извеждане на мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии в бизнеса.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации; сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове; служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост.

Специалност Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - 2 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се подготвят специалисти с икономически и управленски знания за творческите индустрии, както и да се развият специфични умения и компетентности за работа в тях. Потребността от такива специалисти се обуславя от бързото развитие на творческите индустрии като част от модерната икономика на знанието, от нарастването на приноса на тези индустрии в брутния вътрешен продукт и заетостта, както и от други позитивни ефекти в икономически, социален и културен аспект.

По време на обучението студентите се запознават с обхвата и системата на творческите индустрии, както и с условията, средата и начина на тяхното функциониране. Разкриват се природата на създаваните от тези индустрии продукти, техният икономически потенциал, възможностите за закрилата им като обекти на интелектуална собственост, формите на пазарната им реализация и възможностите и моделите за проявлението на този потенциал на традиционните и дигиталните пазари.

Професионална реализация:

Завършилите специалността може да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН и др.; специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни продукти; специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата; специалисти в радио- и телевизионни организации; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.

Специалност Бизнес икономика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите за анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Най-важните принципи на обучението са:

 • комплексна подготовка на магистрите по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка за методологията и методите за обосноваване на решения;
 • силна практическа ориентация на обучението.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси и системи за управление на човешките ресурси; аналитични специалисти по бизнес планиране във фирмите; аналитични специалисти по управление на риска; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации.

Специалност Бизнес икономика - 3 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите за анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Най-важните принципи на обучението са:

 • комплексна подготовка на магистрите по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка за методологията и методите за обосноваване на решения;
 • силна практическа ориентация на обучението.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси и системи за управление на човешките ресурси; аналитични специалисти по бизнес планиране във фирмите; аналитични специалисти по управление на риска; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации.

Специалност Макроикономика - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • подготовка на специалисти с ключови компетентности за анализиране и управление на стопанските процеси на национално, отраслово и наднационално равнище;
 • натрупване на солидни знания за начина на функциониране на националната икономика, за характеристиките на основните макроикономически показатели и за своеобразията на фундаменталните макроикономически зависимости в реални условия;
 • формиране на сериозни познания за измерването на водещите макроикономически показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация и за използваните за целта методологични подходи;
 • осигуряване на задълбочени познания за факторите на икономическия растеж и макроикономическата стабилност, за възможностите и ограниченията на различните макроикономически политики и за поведението на националната икономика в световното стопанство и като макросреда за развитието на фирмите;
 • развиване на практически умения за извършване на реални макроикономически анализи и решаване на конкретни икономически проблеми, за обосноваване и провеждане на различни макроикономически политики и за вземане на ефективни макроикономически решения. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да изпълняват анализаторски и управленски функции, да работят като преподаватели и изследователи в университетски и други образователни и научни институции, да решават стратегически и оперативни задачи при управлението на бизнеса, държавните и неправителствени организации. В качеството си на експерти и ръководители те могат да работят в научно-изследователски и консултантски организации, в специализирани агенции, в банкови и небанкови финансови институции, в международни организации и др. Особено ценени са при обосноваването, изработването и провеждането на макроикономическата политика – фискална, парична, политика на доходите, както и на други икономически политики, осъществявани на различни равнища.

Специалност Бизнес анализи и проекти - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите в областта на диагностиката, анализа, оценяването и проектирането на значими бизнес процеси и дейности в организациите.

Най-важните принципи на обучението са: 

 • комплексна подготовка на магистрите по проучване и оптимизиране на най-важните сфери на дейност за бизнес организацията;
 • основен акцент върху разработването и защитата на проекти (индивидуални или екипни);
 • силна практическа ориентация на обучението, в т.ч. чрез привличане на водещи мениджъри и външни експерти в областта на управлението на проекти;
 • много добра материално-техническа и информационна база.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират в:  управленски структури на големи и средни бизнес организации; постоянни или програмни проектни екипи в бизнес организации и други организации от бизнес практиката; консултантски компании и научно–изследователски организации; банкови и други финансови организации; държавната и общинската администрация.

Специалност Бизнес лидерство - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основна цел на обучението е натрупване на знания за актуалната в съвременните условия лидерска проблематика и формиране у студентите на способности, мотивация и поведение на бъдещи лидери в професионалната им реализация.

Българската бизнес практика се нуждае от специалисти  с познания и потенциал за развитие като бъдещи лидери. Затова целта на обучението по специалността, обхватът и съдържанието на учебните планове и учебните дисциплини, както и формите и методите на преподаване са съобразени изцяло с очакванията и изискванията на бизнес практиката.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират в:  звената (отдели или дирекции) по управление на човешки ресурси в бизнес организациите от всички сектори на националното стопанство; консултантски компании по управление на човешките ресурси, междуличностни отношения и развитие на лидерството; маркетингови ресори, ресори по стратегическо управление и оперативно планиране и по иновеции и инвестиции в бизнес организациите; собствен бизнес. 

Специалност Макроикономика и финанси - 3 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Обучението по специалността се осъществява съвместно от катедра „Икономикс“ и катедра „Финанси“ на УНСС. Тя отчита опита и традициите на две от най-големите катедри на университета и обединява техния преподавателски и изследователски потенциал.

Основните цели на обучението са:

 • подготовка на кадри с интердисциплинарна подготовка, които притежават солидни знания и умения в областта на макроикономиката и финансите в отговор на предизвикателствата на практиката, свързани със засилващата се взаимна обвързаност между различните сектори на икономиката, нейната отвореност и приспособяването й към европейската и глобална среда;
 • формиране на задълбочени теоретични знания и солидни практически умения за решаване на конкретни икономически и финансови проблеми в условията на комплексни взаимодействия между тях и под влиянието на сложни външни фактори;
 • натрупване на солидни познания за начина на измерване на водещите макроикономически и финансови показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация, както и за прилаганите за целта модерни методологични подходи;
 • разширяване и задълбочаване на познанията за функционирането на националното стопанство и отделни негови сегменти чрез комбиниране на макроикономиката и финансите, което благоприятства подготовката на специалисти, способни да обосновават и провеждат  икономическа политика;
 • създаване на способности за прилагане на теоретичните познания в практиката, за извършване на реални макроикономически и финансови анализи, за адаптиране на теоретичните знания към икономическата действителност в България и за управление на икономическите и финансови процеси на различни равнища. 

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да работят на макро- и микроикономическо равнище като експерти, консултанти, анализатори, преподаватели и ръководни кадри в различни направления. Обучението в нея покрива изискванията за професионална подготовка на широк кръг специалисти – експерти и мениджъри в областта на търговското банкерство, инвестиционното банкерство, финансовите отдели на компаниите от реалния сектор и сектора на услугите, централните банки, научноизследователските и консултантски организации, специализираните агенции, правителствените и неправителствени организации, мултинационалните финансови организации и др. Специалността дава експертна подготовка за условията на отворена икономика, вкл. за функционирането на реалната икономика и финансовия сектор на България в интеграционна общност.

Специалност Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • формиране на знания и умения за създаването и управлението на собствен бизнес в динамична бизнес среда;
 • разбиране и управление на взаимоотношенията на предприемача с основните заинтересовани лица (стейкхолдери), партньори и ключовите сътрудници;
 • разбиране и реализиране на процесите на управление и развитие на новосъздадено предприятие в конкурентна среда и интернационализацията на неговата дейност;
 • представяне на последните достижения на изследванията и консултирането в областта на бизнес предприемачеството;
 • познаване, планиране и управление на процеса на растеж на новосъздадените предприятия.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • създатели на собствен бизнес или развиващи вече съществуващия си бизнес;
 • участници в различни структури, подкрепящи бизнес предприемачеството (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.);
 • консултанти по управление и развитие на МСП;
 • eксперти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи предприемачеството, малките и средните предприятия и фамилния бизнес;
 • eксперти и мениджъри в инкубатори, технологични паркове, индустриални зони и други;
 • лектори в предприемачески обучения и курсове;
 • разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството и МСП.
Специалност Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са студентите:

 • да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния бизнес;
 • да разбират и управляват взаимоотношенията вътре в семейството, между семейството и бизнеса, фамилните (мажоритарни) собственици и малцинствените (нефамилни) собственици;
 • да разбират и реализират процесите на управление и развитие на фамилните фирми и интернационализацията на тяхната дейност;
 • да познават, планират и управляват процеса на приемственост/унаследяване във фамилните фирми;
 • да получат знания и умения за конкурентно поведение в динамична, включително интернационална бизнес среда.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като: участници и продължители/приемници на фамилната фирма, от която произхождат; създатели на първо поколение собствен фамилен бизнес, запазвайки участието си/ откъсвайки се от фамилната фирма-майка; участници в различни структури, обслужващи фамилeн бизнес (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.); консултанти по управление, развитие и приемственост/унаследяване на фамилен бизнес; експерти, мениджъри и policy makers в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи предприемачеството, малките и средните предприятия и фамилния бизнес; разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и фамилния бизнес.

Специалност Агробизнес и управление на територията - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е подготовката на специалисти и предприемачи в сектора на селското стопанство и обслужващите го сфери.

В процеса на обучение студентите получават знания за съвременното селско стопанство, за възможностите за неговото устойчиво развитие, за съвременните  организационни форми, за обществените очаквания и потребителските предпочитания, за политиките и регулациите в сектора. Те придобиват умения за това как да създават и управляват селскостопански и обслужващи предприятия, да провеждат маркетингови изследвания и осъществяват икономически анализи, да ръководят и реализират успешно проекти в сектора, да развиват дейността си съобразно действащите стандарти, да се справят с рисковете и конфликтите в работата си, да използват модерни средства за икономически анализ на територията.

Възпитаниците на специалността са квалифицирани и мотивирани специалисти, които разбират съвременния аграрно-икономически свят и доминиращите го тенденции.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: производството и преработката на селскостопански продукти – като икономисти и експерти в агрофирми, арендни стопанства и земеделски кооперации; търговията и обслужването – като специалисти и мениджъри на търговски и обслужващи предприятия; сферата на образованието и науката – като преподаватели в училища, колежи и ВУЗ, и изследователи в научни институти; неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи – като  експерти по аграрен бизнес; публичната администрация – като експерти в министерства, агенции, областните и общинските служби; сферата на консултантската дейност – като експерт-консултанти по аграрен бизнес; сферата на финансовото и банковото дело – като оценители на аграрни проекти, земеделски земи и биологични фондове.

Специалност Екоикономика и бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е подготовката на стопански ръководители и предприемачи, способни да развиват дейността си в съответствие със съвременните разбирания за връзката между бизнеса, ресурсите, хората и околната среда.

В процеса на обучение студентите получават знания за ролята на околната среда за човешкото развитие, за приемливите подходи за използване на природните ресурси за осъществяване на производствена и друга дейност, за успешно и устойчиво развитие на бизнес начинания, за международно приети системи за управление на околната среда. Те придобиват умения за това как да създават и управляват екологични предприятия, да извършват мониторинг и оценка на състоянието на околната среда, да спазват и се възползват от екологичното законодателство и регулация, да реализират екологични инициативи за териториално развитие.

Възпитаниците на специалността разбират икономическите аспекти на връзката бизнес-околна среда. Те са квалифицирани и мотивирани да развиват инициативи, водещи до развитие и растеж, по устойчив и щадящ природата начин.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: публичната администрация - като експерти в Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните; областни и общински служби – като ангажирани с управлението и администрирането на регионалното развитие и природоползването; Европейската комисия и други европейски и международни организации – като специалисти по проблемите на екологичното природоползване; компании с екологичен бизнес - като специалисти, оценители на природни ресурси и мениджъри; неправителствения сектор - като инициатори и ръководители проекти, свързани с намаляване на негативното въздействие на човешката дейност върху природата.

Специалност Консултиране и проектиране в малките и средни предприятия - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

         ·            Усвояване и прилагане на теоретични знания, концепции, принципи, подходи, стратегии и стандарти за осъществяване на консултантска дейност в бизнес организациите;

         ·            Придобиване на знания и умения за осъществяване на консултантски бизнес, за разкриване, анализиране и диагностициране на проблеми в организацията, процедурите и стандартите за управление, кариерното развитие, разработването, оценката и одита на проекти;

         ·            Развиване на компетентности за разработване на варианти за решения на проблемни ситуации и въвеждане на подходящи иновативни бизнес модели, в т.ч. самостоятелно разработване и защита на консултантски проект;

         ·            Усвояване на специфични комуникационни и презентационни умения, необходими в осъществяването на връзката консултант-клиент.

 

 

Професионална реализация:

 

Завършилите специалността могат да работят в различни бизнес структури, държавни и неправителствени организации като: консултанти на собственици и специалисти на малки и средни предприятия в различни сектори; служители и мениджъри в международни консултантски организации; консултанти и разработващи стратегии, програми и проекти; оценители на проекти по различни национални, европейски и други международни програми; консултанти и специалисти по организационно развитие в бизнес организации; консултанти на неправителствени организации; експерти в държавни организации на национално, регионално и общинско ниво и в регионални и международни сертифициращи организации и др.

Специалност Бизнес с недвижими имоти - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са:

 • да предостави необходимите знания за теоретичните, правни и териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост; за инвестициите в недвижими имоти и тяхното финансиране; за теорията за пазара и търговията с недвижими имоти; за оценяването и застраховането на недвижими имоти и за функционирането на международните пазари на недвижими имоти;
 • да формира умения за водене на бизнес-преговори; за анализ на пазара на недвижими имоти; за комплексни анализи в сферата на управлението на недвижимата собственост и фасилити мениджмънта; за управление на имоти и портфейли от имоти; за управление на човешките ресурси в сектора на недвижимите имоти; за работа в екип и др.;
 • да се изградят компетентности като предприемачи, мениджъри и експерти от сферата на бизнеса с недвижими имоти.

Професионална реализация:

Завършилите специалността притежават компетентности, които им дават възможност да се реализират като: мениджъри на агенции за недвижими имоти, пропърти и фасилити мениджъри; предприемачи, които да създават свой бизнес в сектора на недвижимата собственост; проектни мениджъри при строителството на сгради и съоръжения; инвестиционни и кредитни консултанти в банки и други финансови институции; бизнес-анализатори и анализатори на пазара; мениджъри на портфейли от имоти; оценители на недвижими имоти (след полагане на изпит към съответната браншова организация); мениджъри на човешки ресурси в сектора на недвижимите имоти; финансови мениджъри на компании за недвижими имоти.

Специалност Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението

Основната цел на обучението е придобиването на знания и умения в областта на кредитирането, секюритизацията, финансовите пазари и финансовите инструменти, кредитните деривати, бриджинг финансирането /bridge funding/, управлението на активи, сделките с чужда валута и финансови инструменти, дериватни и структурирани продукти, извършването на придобивания и сливания, първоначалното търгово предлагане /IPO/, попечителските услуги /custodian services/, финансовите услуги на „дребно“, разработването и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите съвети и др. Студентите развиват способности и компетентности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селекциониране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, математическо моделиране и използване на иконометрични модели.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши училища и др.

Специалност Международно банкиране и финансови пазари - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението

Основната цел на обучението е придобиването на знания и умения в областта на кредитирането, секюритизацията, финансовите пазари и финансовите инструменти, кредитните деривати, бриджинг финансирането /bridge funding/, управлението на активи, сделките с чужда валута и финансови инструменти, дериватни и структурирани продукти, извършването на придобивания и сливания, първоначалното търгово предлагане /IPO/, попечителските услуги /custodian services/, финансовите услуги на „дребно“, разработването и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите съвети и др. Студентите развиват способности и компетентности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селекциониране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, математическо моделиране и използване на иконометрични модели.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши училища и др.

Специалност Финанси - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • изграждане на специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • формиране на специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развитието на финансовия сектор, да формулират политики за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • осигуряване на мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес с цел придобиване на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация, за извършване на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Специалност Финанси - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • изграждане на специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • формиране на специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развитието на финансовия сектор, да формулират политики за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • осигуряване на мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес с цел придобиване на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация, за извършване на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Специалност Финанси - 4 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • изграждане на специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • формиране на специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развитието на финансовия сектор, да формулират политики за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • осигуряване на мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес с цел придобиване на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация, за извършване на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Специалност Публичен финансов мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Публичен финансов мениджмънт - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Финансов мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация, капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Специалност Финансов мениджмънт - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация, капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Специалност Количествени финанси - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

 • Подготвяне на финансови специалисти с допълнителни познания и умения в прилагането на иконометрични и статистически методи за анализ, необходими за професионалната им реализация.
 • Развитие на професионални качества в бъдещите специалисти, включващи обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни бизнес проблеми от областта на финансовия и икономически анализ.
 • Стимулиране на самостоятелната работа и проява на творчество и новаторство при участието на студентите в учебния процес.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Количествени финанси“ в ОКС “Магистър“ получават богат набор от теоретични знания и практически умения за прилагането на статистически и финансов анализ и са сред най-търсените специалисти в областта на финансите. Те имат възможност за успешна професионална реализация като финансови анализатори в търговски и инвестиционни банки, пенсионни фондове, взаимни и хедж фондове, застрахователни компании, одиторски фирми, инвестиционни посредници и финансови къщи. Уменията на финансовите анализатори позволяват и по-тясна специализация в специфични финансови области, които включват управлението на риска, търговия на финансови инструменти по алгоритъм, управление на активи.

Специалност Количествени финанси - 3 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

 • Подготвяне на финансови специалисти с допълнителни познания и умения в прилагането на иконометрични и статистически методи за анализ, необходими за професионалната им реализация.
 • Развитие на професионални качества в бъдещите специалисти, включващи обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни бизнес проблеми от областта на финансовия и икономически анализ.
 • Стимулиране на самостоятелната работа и проява на творчество и новаторство при участието на студентите в учебния процес.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Количествени финанси“ в ОКС “Магистър“ получават богат набор от теоретични знания и практически умения за прилагането на статистически и финансов анализ и са сред най-търсените специалисти в областта на финансите. Те имат възможност за успешна професионална реализация като финансови анализатори в търговски и инвестиционни банки, пенсионни фондове, взаимни и хедж фондове, застрахователни компании, одиторски фирми, инвестиционни посредници и финансови къщи. Уменията на финансовите анализатори позволяват и по-тясна специализация в специфични финансови области, които включват управлението на риска, търговия на финансови инструменти по алгоритъм, управление на активи.

Специалност Счетоводство - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в производствени и финансови институции, банки и предприятия от публичния сектор. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, икономически директор, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители и регистрирани одитори (към Института на дипломираните експерт- счетоводители – ИДЕС; Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс – ICAEW и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители – ACCA).

Специалност Счетоводство - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в производствени и финансови институции, банки и предприятия от публичния сектор. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, икономически директор, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители и регистрирани одитори (към Института на дипломираните експерт- счетоводители – ИДЕС; Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс –ICAEW и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители – ACCA).

Специалност Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • разширяване и задълбочаване на специализираните теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовата отчетност, придобити от студентите в бакалавърската степен на обучение;
 • разширяване и задълбочаване на практическите и познавателните умения и подходи, необходими за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство със специализация във финансовата отчетност имат големи възможности за успешна професионална реализация. Тяхното образование е счетоводно – икономическо по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона на счетоводството. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в различните форми на икономическата организация в системата на публичната администрация.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и стандартизацията в публичния сектор;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции, утвърждаващи лидерските качества, уменията за непрекъснато учене, междуличностните и комуникационните умения, както и професионалните умения за решаване на проблеми от съответната професионална област, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство със специализация в счетоводството и стандартизацията в публичния сектор имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в различните форми на икономическа организация в системата на публичната администрация. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като главен счетоводител, финансов експерт, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово –  икономически длъжности в предприятията от публичния сектор.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • задълбочаване на фундаменталните теоретични знания и практически умения, придобити от студентите в бакалавърската степен на обучение;
 • формиране на необходимите знания и умения за вземане на решения на високо управленско равнище чрез система от взаимно обвързани специални дисциплини;
 • извършване на научно-изследователска, аналитико-приложна и методологическа работа.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство със специализация в бизнес анализа имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят във: финансово-счетоводните подразделения на предприятията и корпоративните структури, банковата система, капиталовите пазари, застраховането и социалното осигуряване; звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор; публичната администрация; висшите държавни структури на изпълнителната власт и структурите на местните власти; националните и европейски структури за борба с измамите; специализираните одиторски предприятия и др.

Специалност Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е официално акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants (АССА) – най-голямата професионална организация в света, предлагаща квалификации в областта на счетоводството, одита и финансите. Специалността е създадена в сътрудничество с АССА, за да бъдат признати за успешно положени изпитите за модули F5: Performance Management, F6: Taxation, F7: Financial Reporting, F9: Financial Management. В областта на одита се изучава модул Р7:Advanced Audit and Assurance от най-високото професионално ниво на квалификацията. Всеки от 5-те АССА модула се изучава в 2 учебни дисциплини.

Основната цел на обучението е студентите да бъдат подготвяни на 3 интелектуални нива. Първото ниво е свързано с придобиването на максимално актуални знания, които разкриват разнообразни възможности за професионална реализация. Второто интелектуално ниво се изразява във формирането на умения за извършване на анализ чрез използване на придобитите знания и прилагане на наученото на практика. Третото интелектуално изисква синтезиране и обобщаване чрез отчитане на наученото и постигнатото в практиката, което позволява и поставяне на оценка за степента на изпълнение.

Професионална реализация:

Специалността е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти, които могат да работят във всеки сектор – малки и средни предприятия, големи фирми и корпорации, финансови институции, организации в областта на споделените услуги и аутсорсинга, правителствени и други структури от публичния сектор. АССА квалификацията е високо ценена заради знанията и уменията, които позволяват стратегическо мислене и иновативни решения в бързо променящия се свят. В България квалификацията е високо ценена от Голямата четворка в одита, както и от останалите одиторски дружества, финансовите институции и компании с чуждестранен мениджмънт или собственост.

Специалност Управление и контрол на обществените поръчки - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Обучението в специалността осигурява набор от теоретични и фактологически знания за процеса на разходване на публични средства (в т.ч. дейностите по възлагане на обществени поръчки), така и на практически умения и компетентности за справяне с предизвикателствата при тяхното изпълнение и контрол. Посредством изучаването на системата на обществените поръчки се осигурява защитата на обществения интерес при разходване на публични средства, спазване принципите на Закона за обществените поръчки и правилното им прилагане. Обучението осигурява наличието на квалифицирани кадри, които да са в състояние да отговорят на нарастващите изисквания и да се справят с динамичната икономическа среда, усложнената правна рамка и бързо развиващите се технологии.

Професионална реализация: 

Завършилите магистърската програма имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • ръководители и служители от министерства, местни държавни органи и органи за надзор на публичните разходи;
 • специалисти, които организират и възлагат обществени поръчки по делегация от публични и секторни възложители;
 • лица, ангажирани с методическа помощ и контрол в Агенцията за обществени поръчки;
 • одитори и инспектори в Сметната палата и АДФИ;
 • консултанти и обучители по програми за професионално обучение по обществени поръчки.
Специалност Одитинг - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение.

Основните цели на обучението са:

 • представяне на фундаментални знания и умения за контрола и счетоводството;
 • натрупване на актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит и одита в публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само като одитор, но и даващи възможност за професионално развитие на средно и високо управленско ниво;
 • придобиване на широки и задълбочени познания за финансовото управление в частния и публичния сектор;
 • осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори, одитори, дипломирани експерт-счетоводители в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Образованието по специалността е счетоводно–икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството.

Специалност Одитинг - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите специалности от бакалавърската степен на обучение.

Основните цели на обучението са:

 • представяне на фундаментални знания и умения за контрола и счетоводството;
 • натрупване на актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит и одита в публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само като одитор, но и даващи възможност за професионално развитие на средно и високо управленско ниво;
 • придобиване на широки и задълбочени познания за финансовото управление в частния и публичния сектор;
 • осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори, одитори, дипломирани експерт-счетоводители в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Образованието по специалността е счетоводно–икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството.

Специалност Финансов контрол и финансово право - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Тя дава възможност за изява в области, които  изискват специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка.

Основните цели на обучението са:

 • получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на контролната система в публичния и частния сектор;
 • придобиване на широки и достатъчно задълбочени юридически познания по отношение на функционирането на контрола в частния и публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация както на оперативно, така и на средно и високо управленско ниво.

Професионална реализация:

Полето на професионална реализация на завършилите специалността е твърде широко. Те имат възможност за успешна реализация и кариерно развитие в структурите на данъчната и митническата администрация, банковия контрол, независиния финансов одит, вътрешните контролни органи във финансовите и нефинансовите корпоративни структури и др.

Специалност Финансов контрол и финансово право - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Тя дава възможност за изява в области, които  изискват специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка.

Основните цели на обучението са:

 • получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на контролната система в публичния и частния сектор;
 • придобиване на широки и достатъчно задълбочени юридически познания по отношение на функционирането на контрола в частния и публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация както на оперативно, така и на средно и високо управленско ниво.

Професионална реализация:

Полето на професионална реализация на завършилите специалността е твърде широко. Те имат възможност за успешна реализация и кариерно развитие в структурите на данъчната и митническата администрация, банковия контрол, независиния финансов одит, вътрешните контролни органи във финансовите и нефинансовите корпоративни структури и др.

Специалност Противодействие на корупцията - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • представяне на фундаментални знания и умения за същността и особеностите на антикорупционните процеси и политики в глобален и регионален мащаб;
 • получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, данъчната и митническата администрация, структурите на ДАНС, структурата на МВР, банковия надзор и контрол, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, вътрешните контролни органи във финансовите и нефинансовите корпоративни структури, антикорупционните органи в публичния и частния сектор;
 • придобиване на широки и задълбочени специализирани познания по отношение на антикорупционните политики и модели в публичния и корпоративния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само на оперативно ниво, но и на средно и високо управленско равнище;
 • осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори и разследващи полицаи в структурите на ДАНС, МВР, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като и като одитори в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури), антикорупционните органи в публичния и частния сектор и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Специалност Търговия - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Главна цел на обучението по специалност „Търговия“, ОКС „магистър“ е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност, съобразно протичащите в страната и в Европейския съюз промени в развитието на търговската наука и практика.

Магистърската програма „Търговия“ предоставя общотеоретични и специализирани знания в областта на управлението на търговските фирми и дава необходимата подготовка и практически умения, които позволяват успешна реализация на студентите както на пазара на труда, така и в научната област.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират като мениджъри на високо равнище в големи фирми за търговия, кооперации, холдинги и търговски вериги и да осъществяват търговски функции в министерства, областни и общински съвети, структури и вертикални нива на държавно и общинско управление. Те могат да работят в банки, застрахователни агенции, инвестиционни дружества, консултантски фирми, както и да ръководят големи структурни стопански единици. Възможно е също да бъдат преподаватели и научни сътрудници във висши училища и научни организации, както и да осъществяват учителска дейност в профилирани средни училища по икономика.

Специалност Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Целта на специалността е да удовлетвори нарастващите потребности от подготвени специалисти и мениджъри в областта на логистиката и веригите на доставки в резултат на повишаване на тяхното ключово значение за конкурентоспособността на организациите. В процеса на обучение се предоставят съвременни знания и се развиват необходимите умения за интегрирано управление на материалните и свързаните с тях потоци във веригите на доставки.

Магистрите, които завършват специалността с успех над 4.40, получават сертификат от ELA (European Logistics Association) за покриване на изискуемите знания за професионална квалификация European Junior Logistician.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността постигат бърза и широка професионална реализация във всички икономически сфери, като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление. Дипломираните специалисти могат да работят в областта на: планиране на снабдяването, производството, дистрибуцията и веригите на доставки; управление на взаимоотношенията с доставчиците; развитие на продуктите и тяхното въвеждане и представяне на пазара; управление на взаимоотношенията с клиентите; управление на процесите по изпълнение на поръчките; продажбеното и следпродажбеното обслужване; складовите процеси; транспортните операции; запасите; експортно-импортната дейност; митническото обслужване и контрол; управлението на качеството; опаковането; обратната логистика и др. Магистрите по бизнес логистика и вериги на доставките се подготвят както за извършването на експертни и ръководни роли, така и на научно-изследователска и консултантска дейност в протичането на материалните потоци във веригите на доставки.

Специалност Управление на веригата на доставките - 2 сем

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда икономическата и управленската подготовка по логистика от бакалавърската степен чрез предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяване на материалните и свързаните с тях други потоци от мястото им на възникване в стадия на добиване на суровините през всички етапи на преработка и придвижване до довеждането им до крайните потребители. За тази цел магистрите опознават структурата на веригите на доставките, протичащите в тях основни процеси, както и методите, средствата и системите за интегрирано управление на логистичните дейности във веригата на доставките.

Магистрите, които завършват специалността с успех над 4.40, получават сертификат от ELA за покриване на знанията за професионалната квалификация European Senior Logistician.

Професионална реализация:

Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката, като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление, на които се реализира интегрираното управление на процесите във веригата на доставките. Професионалната им реализация обикновено започва в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията и постепенно достига до поста вицепрезидент на производствена фирма или до най-високия ръководен пост в дистрибуторски и фирми от логистичния сектор, предоставящи услуги по управление на веригата на доставките. Магистрите се подготвят за извършването не само на ръководна, но и на научно-изследователска, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на веригата на доставките. Възможни области на реализация са и сферите на науката и образованието, както и различните структури на държавното управление.

Специалност Бизнес и иновации с преп. на англ. език - 2 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е студентите-магистри да придобият знания за актуалната в съвременните условия иновационна проблематика и да формират познания, възгледи, мотивация и поведение на създаващи и/или управляващи иновационния процес във високотехнологични компании.

Обучението в специалността осигурява качествена подготовка за използване на иновационния подход при анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите, свързани с продуктови и технологични иновации; аналитични специалисти по управление на иновационния потенциал на човешките ресурси и необходимите системи за управление на човешките ресурси, основани на иновационна култура; аналитични специалисти по планиране на продуктовите и технологичните иновации; аналитични специалисти по управление на риска от разработване и реализация на иновациите; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации; предприемачи във високо технологични (start-up) бизнеси.

Специалност Енергиен бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • изясняване на проблемите и задачите пред енергийния сектор у нас, както и на основните параметри на провежданата енергийна политика;
 • определяне на съответствието на енергийния сектор на България към европейските стандарти;
 • развиване на умения за определяне на основните икономически параметри на енергийния бизнес в България и за оценка на критериите и показателите за неговата ефективност. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността получават много добра реализация в Министерството на енергетиката и във водещите енергийни предприятия в страната. 

Специалност Енергиен бизнес - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • изясняване на проблемите и задачите пред енергийния сектор у нас, както и на основните параметри на провежданата енергийна политика;
 • определяне на съответствието на енергийния сектор на България към европейските стандарти;
 • развиване на умения за определяне на основните икономически параметри на енергийния бизнес в България и за оценка на критериите и показателите за неговата ефективност. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността получават много добра реализация в Министерството на енергетиката и във водещите енергийни предприятия в страната. 

Специалност Икономика на транспорта - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • осигуряване на висока професионална и теоретична подготовка, необходима за осъществяването на ръководни, консултантски и други висококвалифицирани дейности в транспортния сектор;
 • изясняване на причините и следствията, законите и закономерностите на институционалната, икономическата, технологичната, конкурентната и правната среда в областта на транспорта;
 • формиране на задълбочени теоретични знания и практически умения за осъществяване на ръководна, творческа, консултантска и експертна дейност в транспортните предприятия, в административните органи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и в различни държавни и общински учреждения.

Професионална реализация:

Завършилите специалността намират много добра професионална реализация в: експлоатационната дейност на множество предприятия от областта на транспорта и спедицията; Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съответните му изпълнителни агенции и държавни предприятия; управленските структури на големи предприятия в транспортния сектор; висши училища и научно-изследователски институти в страната и чужбина. 

Специалност Интелигентни транспортни системи - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и да формира у тях умения за работа с интелигентни транспортни системи и за планиране и анализ на превозите при тяхното използване. Изучаваните дисциплини  създават възможности за използване на платформи за оптимизиране на управлението на транспортните процеси, както и за анализ и управление на превозната работа. Обучението има интердисциплинарен характер и предоставя на обучаемите знания за моделирането на трафика, приложението на мобилните и безжични телекомуникационни приложения, както и за управлението на сигурността и безопасността на превозите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят успешно като специалисти в транспортния сектор, и по-специално - като заемащи позиции, свързани с планирането и управлението на транспортните процеси, развитието на продуктите и услугите, и приложението на интелигентните транспортни системи. Те могат да се реализират и като преподаватели във висши и средни училища и като изследователи в научно-изследователски институти.

Специалност Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността e да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и най-високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност. Обучението допринася за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на студентите, завършили икономически специалности в бакалавърската степен.

Основните принципи на обучението са:

 • преподаване на актуални дисциплини, свързани с обекта и предмета на специалността;
 • периодично актуализиране на учебните програми по дисциплините от учебния план;формиране на екип от висококвалифицирани преподаватели от УНСС и външни експерти с цел гарантиране на високо качество на учебния процес;
 • осигуряване на преподаването с актуални учебници и учебни пособия;
 • въвеждане на съвременни методи на преподаване, базирани на най-модерните технически средства и развитие на методиката на преподаване;
 • включване на студентите в научноизследователска дейност;
 • подпомагане на професионалната реализация на студентите чрез организиране на допълнителни стажове в институции от сектора за сигурност, неправителствени организации и фирми, занимаващи се с търговска дейност и производство на военна и специална продукция.

В резултат на обучението се формират знания и умения за извършване на анализи и прогнози за развитието на икономическите и управленски процеси в сектора за сигурност, за решаване на проблеми от отбранително-икономически характер и за анализиране на тенденциите в международните отношения и политиката за сигурност.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират в: органите на централната и местна държавна администрация; Министерството на отбраната; Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност; частните и държавните компании от отбранителната промишленост; дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност; митническата администрация; дейности по организацията на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховането; неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността; научноизследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността.

Специалност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има интердисциплинарен характер. Тя предоставя съществени знания и практически умения за изключително актуални понастоящем сфери. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи на преподаване, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари и конференции, участието на гост-лектори и използването на информационни технологии за дейта майнинг и фирмено разузнаване. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността се дипломират като икономисти, което им позволява да се реализират  във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на отбраната и корпоративната сигурност им дават възможност за успешна кариера в: специализираните структури за сигурност; управлението на сигурността на фирмите; охранителния бизнес; корпоративната сигурност; бизнес разузнаването и пазарните анализи; държавните агенции, свързани със сигурността; сътрудничеството между публичния сектор и частните предприятия. Те може да работят като специалисти по проблемите на сигурността в правни, търговски или технически отдели и като доставчиците на услуги в областта на сигурността, банкова сигурност и информационната сигурност.

Специалност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има интердисциплинарен характер. Тя предоставя съществени знания и практически умения за изключително актуални понастоящем сфери. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи на преподаване, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари и конференции, участието на гост-лектори и използването на информационни технологии за дейта майнинг и фирмено разузнаване. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността се дипломират като икономисти, което им позволява да се реализират  във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на отбраната и корпоративната сигурност им дават възможност за успешна кариера в: специализираните структури за сигурност; управлението на сигурността на фирмите; охранителния бизнес; корпоративната сигурност; бизнес разузнаването и пазарните анализи; държавните агенции, свързани със сигурността; сътрудничеството между публичния сектор и частните предприятия. Те може да работят като специалисти по проблемите на сигурността в правни, търговски или технически отдели и като доставчиците на услуги в областта на сигурността, банкова сигурност и информационната сигурност.

Специалност Икономика на вътрешния ред - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има интердисциплинарен характер и предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални понастоящем сфери. В процеса на обучение се акцентира върху качеството на преподаване, основано на съвременни методи в областта, професионализма на преподавателите, провеждането на семинари и конференции, участието на гост-лектори и използването на информационни технологии за дейта майнинг и фирмено разузнаване. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността се дипломират като икономисти, което им позволява да се реализират  във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на вътрешния ред им дават възможност за успешна кариера в: Министерството на вътрешните работи, фирмите-доставчици на МВР, дружествата за търговска дейност в сектора на вътрешния ред, митническите служби (администрация и оперативна работа), организациите с идеална цел в областта на вътрешния ред, научно-изследователски организации с интереси в областта на вътрешния ред, както и в други институции в областта на вътрешния ред и националната сигурност.

Специалност Управление на киберсигурността - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението в специалността има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и най-високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, органите на централната и местна администрация и търговските фирми. То трябва да допринесе за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на ангажираните в сферата, преминали през обучението в ОКС „бакалавър” в различни научни направления.

Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са:

 • най-важните аспекти на мениджмънта на киберсигурността, както и методите, средствата и процедурите за осигуряване на сигурност в киберпространството;
 • системите за управление, информационните и комуникационните системи, свързани със сигурността и защитата на критичната информационна инфраструктура;
 • проектирането на защитени информационни системи в киберпространството;
 • управлението на ИТ проекти в публичния и частния сектор;
 • придобиване на научни умения при изготвянето на комплексни анализи, което от формална гледна точка ще спомогне да се изследват системите от правила (семантично поле) на проявление на сложна структура от закони и подзаконови нормативни документи свързани с киберсигурността;
 • придобиване на умения при оптимизиране на вътрешно-организационните процеси в различните структури на организациите, занимаващи се с сигурността на национално и частно ниво;
 • придобиване на способности и знания при боравенето с различна по вид и сложност информация, както и защитаването на чувствителна за организациите информация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в: органите на централната и местна държавна администрация; банки и финансови институции; Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност; частни и държавни компании във всички сектори; дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност; митническата администрация; специализирани фирми в областта на киберсигурността; дейности по организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховане; неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността; научноизследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността.

Специалност Международен туризъм - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалността, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите в глобалната туристическа индустрия. Те се отнасят до  получаването на знания и формирането на умения за:

 • създаването и прилагането на стратегии за управление, продуктово развитие и позициониане в условията на международна и глобална туристическа индустрия;
 • планирането, организирането и осъществяването на пазарни изследвания и количествени анализи за потребностите на международната туристическа индустрия;
 • маркетинговите дейности по успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности;
 • управлението на различни видове международни туристически предприятия;
 • създаването на възможности за висока степен на самостоятелност при вземането на управленски решения в туризма.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район;     мениджъри и специалисти на туристически агенции /туроператорска и турагентска дейност/; мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; организатори на събития; мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги: бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги; други специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването.

Специалност Международни икономически отношения - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да осигури на обучаващите се възможности за реализация в бизнеса и държавните структури като икономисти със специални умения в сферата на международните икономически дейности.

Обучението е специализирано в областта на световната икономика и обхваща всички направления на икономическата теория. Студентите получават детайлни знания в областта на международните финанси, международната търговия, международния бизнес, както и в редица специфични области, свързани с интелектуалната собственост на световните пазари.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат конкурентно на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и предприемачи. Могат да заемат престижни позиции в частния сектор, в държавни структури и международни организации.

Специалност Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са:

 • да предостави необходимите съвременни знания за изпълнение функциите на мениджърите на бизнес организации от сектора на недвижимите имоти – фирми, кантори, агенции, пропърти и фасилити организации и др., както и на ръководителите на различни управленски равнища в професионални, браншови и публични структури;
 • да формира умения за справяне със задачите, изпълнявани от мениджърите и ръководителите;
 • да развие ключови за мениджърите и ръководителите компетентности и нагласи. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват умения и компетенции, които им дават възможност да се реализират като мениджъри, ръководен персонал и/или експерти от високо равнище не само в сектора на недвижимата собственост, но и извън него – във фирми и организации от реалния и финансов сектор като мениджъри на корпоративните им недвижими имоти, кредитни инспектори, консултанти и др.

Специалност Управление на международни проекти - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

Важна характеристика на специалността е практическата насоченост на обучението, която се постига чрез   разработване  на  конкретни проекти и срещи с водещи  специалисти от практиката.  

Професионална реализация:

В резултат на придобитите компетенции в областта на управлението на международни проекти, завършилите специалността могат да работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на проекти, свързани с дигиталната икономика. Широкото им поле на професионална реализация включва още системата на държавното управление, както и неправителствения сектор.

Специалност Международен бизнес - 2 сем

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Връзките с бизнеса дават възможности за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина.

Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и спомага за формиране на етично и професионално поведение. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Специалност Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Връзките с бизнеса дават възможности за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина.

Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и спомага за формиране на етично и професионално поведение. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Специалност Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим (за българи) - 4 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e предназначена за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано, като през първите два семестъра то е в УНСС, а през третия и четвъртия семестър – в UNINT. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от UNINT и от УНСС. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим.

Специалността има практическа насоченост, която се постига чрез посещения в международни, български и италиански компании, осъществяващи международен бизнес, чрез решаване на казуси с практическа насоченост и чрез участие в преподаването на успели в практиката гост-лектори.

Професионална реализация:

Възпитаниците на дуалната магистърска програма притежават изключително богати възможности за успешна професионална реализация в международни компании от реалната икономика, дигиталната икономика и услугите, както и в областите на управлението на международни проекти, международните организации и публичната администрация. Завършилите специалността придобиват също знания и умения за развиване на собствен международен бизнес, както и за оказване на консултантски услуги. 

Специалност Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за студенти на UNINT) - 4 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма се реализира съвместно от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС и Факултета по икономика на University of International Studies of Rome (UNINT), гр. Рим, Италия. Тя има за цел да даде практически знания и да развие умения и компетенции в областта на съвременния международен бизнес.

Обучението е с продължителност 4 семестъра, като първите два са в UNINT, а третият и четвъртият семестър са в УНСС. Всички успешно дипломирани магистри получават две дипломи за завършена магистърска степен, издадени съответно от УНСС и UNINT. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, таксите на студентите се заплащат към UNINT. Студентите в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които се обучават в УНСС.

Специалността има практическа насоченост, която се постига чрез посещения в международни, италиански и български компании, осъществяващи международен бизнес, чрез решаване на казуси с практическа насоченост и чрез участие в преподаването на успели в практиката гост-лектори.

Професионална реализация:

Възпитаниците на дуалната магистърска програма притежават изключително богати възможности за успешна професионална реализация в международни компании от реалната икономика, дигиталната икономика и услугите, както и в областите на управлението на международни проекти, международните организации и публичната администрация. Завършилите специалността придобиват също знания и умения за развиване на собствен международен бизнес, както и за оказване на консултантски услуги.

Специалност Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - за българи - 4 сем.

Редовна форма на обучение

 

В дуалната магистърска програма „Международен бизнес и управление“ предлагана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, УНСС и  Шанхайския университет „Джао Тонг“, Китай, сe обучават бакалаври с образователно-квалификационна степен от различни професионални направления. Тя подготвя магистри със знания и практически умения в международния бизнес и публичната администрация. Обучението е на английски език. През първите два семестъра то се осъществява в УНСС, а през третия и четвъртия семестър - в най-големия мегаполис на Китай – Шанхай. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, българските студенти заплашат първите два семестъра такси за обучение в УНСС, а третият и четвъртият семестър – таксите на Шанхайския университет „Джао Тонг“. Подписаното споразумение за сътрудничество между двата университета по програмата Еразъм+ на ЕС дава възможности за получаването на стипендии от българските студенти, които да подпомогнат обучението им по време на престоя им в Китай.

 

Професионална реализация:

Магистрите, които се обучават в дуалната магистърска програма имат разнообразни възможности за реализация както в бизнеса, така и в държавната администрация и неправителствения сектор. Получаването на знания и умения в две професионални направления – „Иконимика“ и „Администрация и управление“ – съответства на съвременните изисквания за интердисциплинарен подход при решаването на различни проблеми. Обучението във втората по големина икономика в света обогатява техния опит за работа в междукултурна среда, помага за изграждането на широка мрежа от международни контакти, за развитието на предприемачески усет  и успешна кариера.

Специалност Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - за Джао Тонг - 4 сем.

Редовна форма на обучение

 

В дуалната магистърска програма „Международен бизнес и управление“ предлагана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, УНСС и  Шанхайския университет „Джао Тонг“, Китай, сe обучават бакалаври с образователно-квалификационна степен от различни професионални направления. Тя подготвя магистри със знания и практически умения в международния бизнес и публичната администрация. Обучението е на английски език. През първите два семестъра то се осъществява в УНСС, а през третия и четвъртия семестър - в най-големия мегаполис на Китай – Шанхай. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, българските студенти заплашат първите два семестъра такси за обучение в УНСС, а третият и четвъртият семестър – таксите на Шанхайския университет „Джао Тонг“. Подписаното споразумение за сътрудничество между двата университета по програмата Еразъм+ на ЕС дава възможности за получаването на стипендии от българските студенти, които да подпомогнат обучението им по време на престоя им в Китай.

 

Професионална реализация:

Магистрите, които се обучават в дуалната магистърска програма имат разнообразни възможности за реализация както в бизнеса, така и в държавната администрация и неправителствения сектор. Получаването на знания и умения в две професионални направления – „Иконимика“ и „Администрация и управление“ – съответства на съвременните изисквания за интердисциплинарен подход при решаването на различни проблеми. Обучението във втората по големина икономика в света обогатява техния опит за работа в междукултурна среда, помага за изграждането на широка мрежа от международни контакти, за развитието на предприемачески усет  и успешна кариера.

Специалност Международни финанси и бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността осигурява познания за финансовите инструменти и за бизнес средата и нейните механизми. Тя формира знания и умения за справяне в сложната международна финансова и бизнес среда на различни равнища.

Професионална реализация:

Завършилите специалността притежават солидни финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Специалност Теория и практика на валутната търговия - FOREX - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността се преподава от представители на пет катедри в УНСС. Обучаващите се в нея придобиват необходимите компетентности за инвестиране на международните валутни пазари и за хеджиране на валутния риск. Целта на обучението е подготовката на специалисти по валутна търговия, които да бъдат конкурентноспособни на глобалния пазар на труда. Студентите имат имат възможност да формират знания за справяне в динамичната и изключително сложна проблематика на съвременната валутна търговия – чрез развиване на умения за анализиране и вземане на решения в сложни бизнес и финансови ситуации, както и чрез справяне с необхватното разнообразие на финансови инструменти в съвременния свят. Завършилите специалността придобиват:

 • знания за теоретичните основи на валутния курс и валутните пазари;
 • методологична подготовка, умения и нагласи за използване на научни методи в управлението на валутните инвестиции;
 • умения за изработване на ефективни решения в условията на риск и неопределеност и контрол върху тяхното изпълнение;
 • знания за съвременните технологии на управление и умения за използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на валутната търговия.

Професионална реализация:

Завършилите специалността притежават финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация на капиталовите пазари, в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Специалност Дигитален маркетинг - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е разработена и се осъществява съвместно с практици от дигиталните маркетингови агенции в България. Тя цели да надгради и развие дигиталните знания и умения за създаването и управлението на дигиталното съдържание, придобити в предишните образователно-квалификационни степени. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Обучението развива компетентности за идентифицирането на етични и професионални проблеми в дигиталния маркетинг, за поемането на отговорност, за ученето в бързо променящия се свят на дигиталния маркетинг и социалните медии и за непрекъснатото професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират  успешно в различни сфери на маркетинговата дейност, както на малки и средни предприятия, така и на големи международни компании. Възможно поле на професионална реализация са също държавната и местната администрации, и особено там, където е необходимо участието на маркетингови специалисти за осъществяването на комуникацията с различни групи заинтересовани лица. 

Специалност Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:


Целта на обучението е да подпомогне студентите да придобият актуални знания и устойчиви практически умения за организацията и анализа на данни от разнообразни сфери на човешката дейност - както в бизнеса, така и в нестопанския сектор. Учебната работа се осъществява чрез утвърдени софтуерни продукти за извличане, обработка и анализ на данни като SPSS, EViews, R, Python и др. Изучават се дисциплини, свързани с:
* управлението на бази данни
* предварителния анализ на данни (Exploratory Data Analysis)
* анализа на извадкови данни от проучвания
* анализа на данни в динамика, изследване на тенденции и прогнозиране
* иконометричното моделиране и анализ на икономически процеси
* Data Mining и извличане на закономерности
* Machine Learning и неговото приложение
* Big Data и подхода към техния анализ

Професионална реализация:


Завършилите специалността могат успешно да се реализират като експерти-аналитици в специализирани звена, извършващи обработка и анализа на данни в:
* бизнес организации
* банкови и финансови институции
* аутсорсингови и технологични компании
* маркетингови и социологически агенции
* държавни и общински органи, събиращи и обработващи данни
* научноизследователски центрове и много други.

Специалност Бизнес информатика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността дава теоретични знания и практическа подготовка в областта на проектирането, внедряването и използването на Бизнес интелигентни системи (BI) и Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP). Целта на обучението е студентите да бъдат запознати с основните идеи, добрите практики, световния опит и модерните технологични решения в двете области. Това се постига чрез задълбочено изследване на концепциите и натрупаното научно знание.

Специалността формира сериозни практически умения за работа с модерни софтуерни инструменти от двете области, за решаване на проблеми ситуации, за избор на технологични решения и създаване на краен продукт. Това позволява на студентите да осъществяват дейности по проектиране, внедряване и поддържане на BI и ERP системи, да участват в проекти, свързани обработка и анализ на информацията, да извършват оценка на ефективността на икономически дейност, да внедряват, поддържат и консултират при работа с ERP системи.

В качеството си на специалисти по този клас системи обучаващите се могат да реализират потенциала си на икономисти с компютърна специализация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи; мениджъри на информационни системи; ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и ръководители на технологическото направление на фирми (CTO) в различните области на стопанската дейност – обществена и частна; финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности между обработката на информацията и ръководствата на организациите. Те могат да се реализират успешно като консултанти към софтуерни фирми, които предлагат ERP – системи и като внедрители и администратори на ЕRP – системи в организации, които ги прилагат. 

Специалност Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността осигурява теоретични знания и практическа подготовка в областта на бизнес анализа и създаването на технологични решения в тази област. Целта на обучението е да формира познания и практически умения по отношение на Бизнес интелигентните системи (BI) и свързаните с тях технологии.  Това се постига чрез: задълбочено изследване на концепциите и натрупаното научно знание в областта; прилагане на специфични статистически модели, водещи до детайлни и специфични анализи на бизнес процесите в организацията; формиране на сериозни практически умения за работа с модерни софтуерни инструменти; решаване на проблеми ситуации; избор на технологични решения и създаване на краен продукт.

Подготовката на студентите им позволява да участват в дейностите по проектиране и внедряване на Бизнес интелигентни системи; решаване на бизнес ситуации, свързани с бизнес анализ; предоставяне на ръководствата на организациите на възможни управленски решения на базата на обработка на информацията.

В качеството си на специалисти по този клас системи и информационни технологии обучаващите се могат да реализират потенциала си на икономисти и управленци с компютърна специализация по анализ на бизнес процеси.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на бизнес процеси, модели и активности; разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи; мениджъри на информационни системи, ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и ръководители на технологическото направление на фирми (СТО) в различни области на стопанската дейност - обществена и частна; финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности, свързани с обработката на информацията и ръководството на организациите.

Специалност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем.

Цели на обучението

Обучението в магистърската специалност „Големи данни и изкуствен интелект“ е балансирано съчетание на теоретични знания и приложни умения за актуалните технологични среди в областта на големите данни и изкуствения интелект.

 

За програмата могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления.

 

Обучението в специалността има за цел да подготви бъдещите магистри да могат:

 • да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи данни;
 • да анализират, разработват и внедряват интелигентни решения в различни предметни области, обслужващи различните нива на управление и оперативна дейност;
 • да прогнозират основните предизвикателства за развитие на икономиката в ерата на дигитална трансформация, както и да оценяват различните възможности.

 

Професионална реализация

Студентите в магистърската програма ще натрупат знания и умения, които са насочени към тяхната реализация като:

 • ИТ специалисти (разработчици, внедрители, администратори и бизнес анализатори на информационни и аналитични системи);
 • ръководители на информационно (CIO) и технологично управление на фирми (CTO);
 • бизнес ръководители, обучени да управляват и взимат информирани решения на различни нива в организационната йерархия, запознати с използването на съвременни технологии за работа с големи данни и интелигентни анализи.

 

Специалност Маркетинг - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Специалност Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна профитабилност на продуктите, услугите, компаниите и организациите. Основните цели на специалността се изразяват в  натрупването на знания и формирането на умения относно:

 • използването на съответните методи и техники за събиране, обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите;
 • разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. анализ на пазарната сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките;
 • управлението на съществуващи марки и архитектури от марки чрез средствата на маркетинг микса;
 • вземането на стратегически решения за екстензия на съществуващи марки или разработване на нови марки, както и за промени в бранд архитектурата на компаниите, притежаващи няколко или повече марки;
 • регулациите на обектите на интелектуална собственост, които са непосредствено свързани с проблематиката по разработването и управлението на марките.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят изявени бранд мениджъри на български и чуждестранни компании, работещи в страната.  

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в областта на разработването и управлението на марки в маркетинговите отдели на компаниите и организациите - като бранд мениджъри, групови бранд мениджъри, продуктови мениджъри, маркетинг мениджъри, бранд и маркетингови аналитици и др. Те са подходящи за работа в консултантски, рекламни, изследователски, PR и др. агенции в сферата на маркетинга и брандинга.

Специалност Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна профитабилност на продуктите, услугите, компаниите и организациите. Основните цели на специалността се изразяват в  натрупването на знания и формирането на умения относно:

 • използването на съответните методи и техники за събиране, обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите;
 • разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. анализ на пазарната сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките;
 • управлението на съществуващи марки и архитектури от марки чрез средствата на маркетинг микса;
 • вземането на стратегически решения за екстензия на съществуващи марки или разработване на нови марки, както и за промени в бранд архитектурата на компаниите, притежаващи няколко или повече марки;
 • регулациите на обектите на интелектуална собственост, които са непосредствено свързани с проблематиката по разработването и управлението на марките.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят изявени бранд мениджъри на български и чуждестранни компании, работещи в страната.  

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в областта на разработването и управлението на марки в маркетинговите отдели на компаниите и организациите - като бранд мениджъри, групови бранд мениджъри, продуктови мениджъри, маркетинг мениджъри, бранд и маркетингови аналитици и др. Те са подходящи за работа в консултантски, рекламни, изследователски, PR и др. агенции в сферата на маркетинга и брандинга.

Специалност Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

 • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
 • как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна.

Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.

Специалност Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

 • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
 • как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна.

Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.

Специалност Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем

Накратко за програмата

 • Дигиталният маркетинг е маркетингът днес!

В процеса на интензивни социални, икономически и технологични трансформации Интернет изцяло преобръща традиционните представи за общуване и налага нови правила и способи за комуникация между компаниите и потребителите. Дигиталният маркетинг става неизменна част от Интегрираните маркетингови комуникации на фирмите и неговото цялостно и задълбочено разбиране и прилагане се превръщат във все по-ценен и търсен ресурс.

 • Задълбочени знания и умения, структурирани и иновативни подходи, изцяло практическа насоченост

Магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ съчетава прилагането на напълно нови и иновативни методи и подходи на обучение с изпълнението на множество задачи с изцяло практическа насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки използваните средства и постигнатите резултати. Обучението включва лекции от едни от най-добрите професионалисти в областта на маркетинга - практици, работещи в компании с различна потребителска насоченост и управляващи дигиталните активи на фирмите по най-разнообразни и изненадващи начини.

 • Разбиране и прилагане на философията и логиката на маркетинга в дигитална среда

Обучението акцентира върху дисциплини, предлагащи стратегически знания и умения за създаването на цялостни дигитални кампании, изграждането на марки в дигитална среда, разбиране и боравене с основните маркетингови инструменти, анализ на постигнатите резултати и интерпретация на данните като отправна точка за бъдещи проекти.

Цели и предимства на обучението

В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма „Дигитални маркетингови стратегии“ са усвояване на задълбочени познания от утвърдени преподаватели; поднасяне на информацията в систематизиран и лесен за разбиране и овладяване вид; изграждане на практически умения чрез разглеждане множество реални бизнес казуси и стратегии; сътрудничество с водещи специалисти в областта на маркетинга.

 • Придобиване на знания и умения за изграждане на цялостен стратегически подход за маркетинг в дигитална среда – от анализ на бизнес нуждите, през поставянето на конкретни бизнес цели и определянето на средства, начини и дигитални канали за постигането им.
 • Разбиране на основните елементи на дигиталния маркетинг и възможности за използването им – анализ на конкурентите и потребителите, сегментиране и създаване на „потребителски персони“, разбиране и разработване на „потребителските пътеки“, моделите за комуникация и избор на средства и канали за маркетингови дейности, бораавене с инструментите, които предлага интернет маркетинга, анализ на резултатите и адаптирането им към бъдещи кампании и др.;
 • Провеждане на безплатни сертификационни курсове за работа с инструментите на Google;
 • Взаимстване на опит от водещи специалисти в областта на маркетинга;
 • Редица възможности за студентите, доказали своите компетенции и личностни качества, за започване на работа или включване в стажантски програми на утвърдени български и международни компании.

Професионална реализация

Възможностите за кариерно развитие на всеки, който се потопи в света на дигиталния маркетинг, са безкрайни и всеобхватни. От изграждането на кариера в различни по своя бизнес модел фирми, през организации с нестопанска цел и учреждения на местната и централна власт, до формирането и управлението на собствен бизнес – придобитите знания и умения по време на обучението в магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ разкриват нови и необятни възможности пред завършилите студенти.

С придобитите знания, умения и професионални компетентности магистри по „Дигитални маркетингови стратегии“ са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки предприятия, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др. Задълбоченото разбиране на дигиталните маркетингови комуникации разкрива нови хоризонти и за стартиране на собствен бизнес, особено в сферата на електронната търговия.

Завършилите магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ могат да продължат развитието си и като докторанти в различни университети, институти и изследователски центрове.

Специалност Дигитални маркетингови стратегии - 3 сем

Накратко за програмата

 • Дигиталният маркетинг е маркетингът днес!

В процеса на интензивни социални, икономически и технологични трансформации Интернет изцяло преобръща традиционните представи за общуване и налага нови правила и способи за комуникация между компаниите и потребителите. Дигиталният маркетинг става неизменна част от Интегрираните маркетингови комуникации на фирмите и неговото цялостно и задълбочено разбиране и прилагане се превръщат във все по-ценен и търсен ресурс.

 • Задълбочени знания и умения, структурирани и иновативни подходи, изцяло практическа насоченост

Магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ съчетава прилагането на напълно нови и иновативни методи и подходи на обучение с изпълнението на множество задачи с изцяло практическа насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки използваните средства и постигнатите резултати. Обучението включва лекции от едни от най-добрите професионалисти в областта на маркетинга - практици, работещи в компании с различна потребителска насоченост и управляващи дигиталните активи на фирмите по най-разнообразни и изненадващи начини.

 • Разбиране и прилагане на философията и логиката на маркетинга в дигитална среда

Обучението акцентира върху дисциплини, предлагащи стратегически знания и умения за създаването на цялостни дигитални кампании, изграждането на марки в дигитална среда, разбиране и боравене с основните маркетингови инструменти, анализ на постигнатите резултати и интерпретация на данните като отправна точка за бъдещи проекти.

Цели и предимства на обучението

В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма „Дигитални маркетингови стратегии“ са усвояване на задълбочени познания от утвърдени преподаватели; поднасяне на информацията в систематизиран и лесен за разбиране и овладяване вид; изграждане на практически умения чрез разглеждане множество реални бизнес казуси и стратегии; сътрудничество с водещи специалисти в областта на маркетинга.

 • Придобиване на знания и умения за изграждане на цялостен стратегически подход за маркетинг в дигитална среда – от анализ на бизнес нуждите, през поставянето на конкретни бизнес цели и определянето на средства, начини и дигитални канали за постигането им.
 • Разбиране на основните елементи на дигиталния маркетинг и възможности за използването им – анализ на конкурентите и потребителите, сегментиране и създаване на „потребителски персони“, разбиране и разработване на „потребителските пътеки“, моделите за комуникация и избор на средства и канали за маркетингови дейности, бораавене с инструментите, които предлага интернет маркетинга, анализ на резултатите и адаптирането им към бъдещи кампании и др.;
 • Провеждане на безплатни сертификационни курсове за работа с инструментите на Google;
 • Взаимстване на опит от водещи специалисти в областта на маркетинга;
 • Редица възможности за студентите, доказали своите компетенции и личностни качества, за започване на работа или включване в стажантски програми на утвърдени български и международни компании.

Професионална реализация

Възможностите за кариерно развитие на всеки, който се потопи в света на дигиталния маркетинг, са безкрайни и всеобхватни. От изграждането на кариера в различни по своя бизнес модел фирми, през организации с нестопанска цел и учреждения на местната и централна власт, до формирането и управлението на собствен бизнес – придобитите знания и умения по време на обучението в магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ разкриват нови и необятни възможности пред завършилите студенти.

С придобитите знания, умения и професионални компетентности магистри по „Дигитални маркетингови стратегии“ са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки предприятия, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др. Задълбоченото разбиране на дигиталните маркетингови комуникации разкрива нови хоризонти и за стартиране на собствен бизнес, особено в сферата на електронната търговия.

Завършилите магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ могат да продължат развитието си и като докторанти в различни университети, институти и изследователски центрове.

Специалност Икономика на търговията - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност съобразно протичащите в национален мащаб и в Европейския съюз промени в развитието на търговската наука и практика.

Магистърската специалност, от една страна, утвърждава главните характеристики на едноименната специалност от бакалавърската степен, явява се по- нататъшно нейно продължение и специфициране, спомага за затвърждаване на придобитите знания и за тяхното търговско пренасочване. От друга страна, тя  извисява в по-висша степен, качество и ранг обучението на студентите в подбрани направления (вкл. модулни и избираеми форми) на теорията и практиката на търговията. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като мениджъри на високо равнище в големи фирми за търговия, кооперации, холдинги и търговски вериги и да осъществяват търговски функции в министерства, областни и общински съвети, структури и вертикални нива на държавно и общинско управление. Те могат да работят в банки, застрахователни агенции, инвестиционни дружества, консултантски фирми, както и да ръководят големи структурни стопански единици. Възможно е също да бъдат преподаватели и научни сътрудници във висши училища и научни организации, както и да осъществяват учителска дейност в профилирани средни училища по икономика. 

Специалност Бизнес логистика - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките в резултат на повишаване на тяхното стратегическо значение за конкурентоспособността на фирмите. В процеса на обучение се предоставят съвременни знания и се развиват необходимите умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяване на материалните и свързаните с тях потоци.

Магистрите, които завършват специалността с успех над 4.40, получават сертификат от ELA за покриване на знанията за професионалната квалификация European Junior Logistician.

Професионална реализация:

Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката, като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление. Те могат да работят като функционални специалисти в отдели по логистика или планиране на веригата на доставките в производствени и търговски предприятия; във фирми, специализирани в предоставянето на логистични услуги; в сферата на науката; в консултантски фирми в областта на управлението на веригата на доставките и др. Длъжностите, които могат да заемат, обхващат широк кръг от функции с ключова роля за фирмения успех. Конкретната реализация обикновено е в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията и достига до поста вицепрезидент на производствена фирма или до най-високия ръководен пост в дистрибуторски, транспортни, складови и други фирми от логистичния сектор. Магистрите се подготвят за извършването не само на ръководна, но и на научно-изследователска, консултантска и експертна дейност в интегрираното управление на материалните потоци.

Специалност Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 4 сем.
Магистърската програма е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Подкрепена е от Международната образователна мрежа по ядрена сигурност, в която УНСС членува от 2014 г., както и от Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на външните работи на Република България. Програмата стартира през учебната 2015/2016 г., като основната й цел е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език. В програмата участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университета и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия. http://www.unwe.bg/nuclear-security/en
Специалност Туристически бизнес - 2 сем

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалността, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите в глобалната туристическа индустрия. Те се отнасят до  получаването на знания и формирането на умения за:

 • създаването и прилагането на стратегии за управление, продуктово развитие и позициониане в условията на глобалната туристическа индустрия;
 • планирането, организирането и осъществяването на пазарни изследвания и количествени анализи за потребностите на глобалната туристическа индустрия;
 • маркетинговите дейности по успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности;
 • управлението на различни видове туристически бизнес;
 • създаването на възможности за висока степен на самостоятелност при вземането на управленски решения в туризма.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район; мениджъри и специалисти на туристически агенции (туроператорска и турагентска дейност); мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; организатори на събития; мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги; бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги; други специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването. 

Специалност Международни икономически отношения - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да осигури на обучаващите се възможности за реализация в бизнеса и държавните структури като икономисти със специални умения в сферата на международните икономически дейности.

Обучението е специализирано в областта на световната икономика и обхваща всички направления на икономическата теория. Студентите получават детайлни знания в областта на международните финанси, международната търговия, международния бизнес, както и в редица специфични области, свързани с интелектуалната собственост на световните пазари.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат конкурентно на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и предприемачи. Могат да заемат престижни позиции в частния сектор, в държавни структури и международни организации.

Специалност Международни финанси и бизнес - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността осигурява познания за финансовите инструменти и за бизнес средата и нейните механизми. Тя формира знания и умения за справяне в сложната международна финансова и бизнес среда на различни равнища.

Професионална реализация:

Завършилите специалността притежават солидни финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Специалност Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 3 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността осигурява теоретични знания и практическа подготовка в областта на бизнес анализа и създаването на технологични решения в тази област. Целта на обучението е да формира познания и практически умения по отношение на Бизнес интелигентните системи (BI) и свързаните с тях технологии.  Това се постига чрез: задълбочено изследване на концепциите и натрупаното научно знание в областта; прилагане на специфични статистически модели, водещи до детайлни и специфични анализи на бизнес процесите в организацията; формиране на сериозни практически умения за работа с модерни софтуерни инструменти; решаване на проблеми ситуации; избор на технологични решения и създаване на краен продукт.

Подготовката на студентите им позволява да участват в дейностите по проектиране и внедряване на Бизнес интелигентни системи; решаване на бизнес ситуации, свързани с бизнес анализ; предоставяне на ръководствата на организациите на възможни управленски решения на базата на обработка на информацията.

В качеството си на специалисти по този клас системи и информационни технологии обучаващите се могат да реализират потенциала си на икономисти и управленци с компютърна специализация по анализ на бизнес процеси.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на бизнес процеси, модели и активности; разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи; мениджъри на информационни системи, ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и ръководители на технологическото направление на фирми (СТО) в различни области на стопанската дейност - обществена и частна; финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности, свързани с обработката на информацията и ръководството на организациите.

Специалност Маркетинг - 4 сем.

Цели на обучението

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

    Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

    Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министрества и ведомства.

Дистанционно обучение - гр. София

Специалност Публични финанси - 2 сем.

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Публични финанси - 3 сем.

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Специалност Публични финанси - 4 сем.

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Специалност Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Специалност Финансов мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация, капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Специалност Финансов мениджмънт - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация, капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Специалност Финансов мениджмънт - 4 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация, капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Специалност Управление на търговски вериги - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да подготви висококвалифицирани мениджъри и изследователи в областта на управлението на търговските вериги.

Учебното съдържание е разработено в съответствие с изискванията за осигуряване на задълбочена специализирана теоретична и практико-приложна подготовка, съобразена с предизвикателствата пред развитието и управлението на функциониращите търговски вериги.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират в национални, чуждестранни и смесени обединения на: търговски вериги в сектора за бързооборотни стоки, хипермаркети и молове, ресторантьорски вериги за бързо хранене, хотелиерски и ресторантьорски вериги, търговски вериги за потребителска електротехника, търговски вериги „Направи си сам” и Кеш енд Кери, логистични центрове и др. Те може да работят като: изпълнителни директори на търговски вериги, търговски директори, маркетинг мениджъри, мениджъри по продажбите, търговски представители, регионални мениджъри, мениджъри „Ключови клиенти”, регионални директори, мениджъри по покупките, бранд мениджъри и др.

Специалност Управление на международни проекти - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

Важна характеристика на специалността е практическата насоченост на обучението, която се постига чрез   разработване  на  конкретни проекти и срещи с водещи  специалисти от практиката.  

Професионална реализация:

В резултат на придобитите компетенции в областта на управлението на международни проекти, завършилите специалността могат да работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на проекти, свързани с дигиталната икономика. Широкото им поле на професионална реализация включва още системата на държавното управление, както и неправителствения сектор.

Специалност Управление на международни проекти - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

Важна характеристика на специалността е практическата насоченост на обучението, която се постига чрез   разработване  на  конкретни проекти и срещи с водещи  специалисти от практиката.  

Професионална реализация:

В резултат на придобитите компетенции в областта на управлението на международни проекти, завършилите специалността могат да работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на проекти, свързани с дигиталната икономика. Широкото им поле на професионална реализация включва още системата на държавното управление, както и неправителствения сектор.

Специалност Международен мениджмънт - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има за своя основна цел осигуряването на специализирана подготовка и задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и международните институции.

Конкретните цели на обучението са следните:

 • формиране на теоретични и приложни знания по отношение на: управлението на съвременните международни икономически отношения на макро- и микроикономическо  равнище, най-новите процеси и явления в европейската икономическа интеграция, сложните механизми на стоковите и капиталовите пазари, управлението на проекти и управлението на риска;
 • ориентация в правните аспекти и регулирането на бизнеса на национално и международно равнище;
 • прилагане на специализирани знания и умения в областта на: стратегическия анализ, международния бизнес, прогнозирането и комуникацията, международния маркетинг, финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план,  финансовите и кредитните операции, сделките с ценни книжа и механизма на борсова търговия, кредитирането и гарантирането на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
 • усвояване на техники за подготовка и осъществяване на комплексни външноикономически операции, за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение и с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси и за моделиране на решения в областта на маркетинга.

Професионална реализация:

Завършилите специалността отговарят на изискванията за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местната администрация, във фирми с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Специалност Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е разработена и се осъществява съвместно с практици от дигиталните маркетингови агенции в България. Тя цели да надгради и развие дигиталните знания и умения за създаването и управлението на дигиталното съдържание, придобити в предишните образователно-квалификационни степени. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Обучението развива компетентности за идентифицирането на етични и професионални проблеми в дигиталния маркетинг, за поемането на отговорност, за ученето в бързо променящия се свят на дигиталния маркетинг и социалните медии и за непрекъснатото професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират  успешно в различни сфери на маркетинговата дейност, както на малки и средни предприятия, така и на големи международни компании. Възможно поле на професионална реализация са също държавната и местната администрации, и особено там, където е необходимо участието на маркетингови специалисти за осъществяването на комуникацията с различни групи заинтересовани лица. 

Специалност Маркетинг - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Специалност Маркетинг - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Специалност Счетоводство и контрол - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол - 4 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Мениджмънт в туризма - 2 сем

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалността, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите в глобалната туристическа индустрия. Те се отнасят до  получаването на знания и формирането на умения за:

 • създаването и прилагането на стратегии за менажиране, продуктово развитие и позициониане в условията на глобалната туристическа индустрия;
 • планирането, организирането и осъществяването на пазарни изследвания и количествени анализи за потребностите на туристическата индустрия;
 • маркетинговите дейности по успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности;
 • менажирането на различни видове туристически бизнес;
 • създаването на възможности за висока степен на самостоятелност при вземането на мениджърски решения в туризма.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район;     мениджъри и специалисти на туристически агенции /туроператорска и турагентска дейност/; мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; организатори на събития; мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги: бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги; други специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването.

Специалност Маркетинг - 4 сем.

Цели на обучението

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

    Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

    Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министрества и ведомства.

Дистанционно обучение - гр. Хасково

Специалност Публични финанси - 2 сем. - Хасково

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Специалност Публични финанси - 3 сем. - Хасково

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Специалност Публични финанси - 4 сем. - Хасково

Цели на обучението 

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

    Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри

Специалност Икономика на човешките ресурси със спец."Управление на човешките ресурси" - 4 сем. проф. бакалавър- Хасково

Индивидуална форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Специалност Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Управление на маркетинга с преподаване на англ. език - 2 сем.

Цели на обучението:

 

         ·            подготовката на високо квалифицирани специалисти за средно и висше мениджърско равнище, които умеят да формулират, изследват и анализират неструктурирани проблеми, отнасящи се до маркетинга на организацията;

         ·            умеят да предлагат и обосновават нестандартни и творчески управленски решения, взети на базата на задълбочен анализ на голям брой фактори, въздействащи върху маркетинговите дейности в организации с различен предмет на дейност.

         ·            разработване и прилагатне на специално създадени изследователски инструменти;

         ·            задълбочаване и доразвиване на знанията в областта на маркетинга до специализирано/ експертно ниво;

         ·            изграждане/ доразвиване на знания и умения за търсене, оценка, обработване и анализ на голямо количество структурирани и неструктурирани данни с цел формулиране на нестандартни/ творчески решения на маркетинговите проблеми;

         ·            изграждане/ доразвиване на знания и умения за средно и висше мениджърско ниво, в т.ч. за вземане на решения за: подбор и управление на човешките ресурси в областта на маркетинга; ръководство на процесите на разработване и изпълнение на стратегии и програми в областта на маркетинга; оценка на представянето на индивидите, екипите и организациите въз основа на комплекс от маркетингови метрики.

Професионална реализация:
Със своите знания, умения и професионални компетентности завършилите магистри по управление на маркетинга са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната и местната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: рекламни агенции, PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании, и др.
Завършилите магистърската специалност  „Управление на маркетинга“ могат да продължат развитието си и като докторанти в университети, институти и изследователски центрове.

 

Специалност Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Направление: Администрация и управление

Редовно обучение

Специалност Бизнес администрация - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Комуникационен мениджмънт - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовка на квалифицирани и високо образовани комуникационни мениджъри, както и върху изграждането на комуникационни компетенции на мениджъри, предприемачи и бизнес лидери, които са в състояние да внедрят най-съвременните комуникационни, информационни и управленски технологии в големи предприятия, малки и средни компании. Програмата интегрира умения във всички области на бизнес комуникацията, връзките със заинтересованите страни, комерсиалните и некомерсиалните комуникации. Основните цели на магистърската програма "Комуникационен мениджмънт" са:

 • Получаване на базови и специални знания и умения за успешна реализация в сферата на управлението на комуникациите, като обща управленска функция и като специфична професионална дейност;
 • Изграждане на висококвалифицирани специалисти по бизнес комуникации със засилени лидерски качества.
 • Създаване на умения и нагласи за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения в областта на информационните и комуникационни технологии в управлението.
 • Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на специфичните комуникационни и управленски компетенции.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Комуникационен мениджмънт“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: комуникационни мениджъри; експерти по комуникации на всички управленски равнища в широк кръг организации; специалисти по управление на вътрешни и външни комуникации; съветници на висшето ръководство в сферата на бизнес комуникациите; консултанти и експерти по комуникации в специализирани фирми, научноизследователски организации, местни и държавни управленски структури и др.

Специалност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността допринася за формиране у обучаващите се на богат комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Основната й цел е да осигури висококвалифицирана подготовка на мениджърите, която да усъвършенства техните познания и възможности за прилагане на съвременни методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, решаването на проблемни ситуации и др.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават възможност за:

 • прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията;
 • разработване и успешно изпълнение на гъвкави и адаптивни стратегии за организационно развитие;
 • прилагане на ключови методи и управленска технология при вземането на решения в динамична и конкурентна бизнес среда;
 • фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение;
 • прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на бизнес процесите и анализ на информационния обмен;
 • въвеждане на ключови аспекти и стандарти за проектно управление и управление в мултипроектна среда;
 • използване на модерни методи за вземане на решения и работа с хора като важни предпоставки за успешното лидерство в условията на изменчива и трудно прогнозируема среда;
 • гъвкаво прилагане на овладените теоретични знания в практиката и развитието на успешни предприемачески идеи.
Специалност Управленско консултиране - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

         ·            формира комплекс от организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии.

         ·            предоставя на студентите комплекс от иновативни професионални компетенции в тази съвременна област от мениджмънта.

         ·            Изучават се модерни диагностични методи и техники при осъществяването на консултантски услуги в различни сектори на икономиката.

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават      възможност за:

 • провеждане на самостоятелни анализи, управленска диагностика и формулиране на препоръки за усъвършенстване на управленските системи и дейности в съвременните организации;
 • управление на човешкия капитал и превръщането му в управленски приоритет, при постигане на баланс между ефективност и ефикасност на управленската дейност;
 • подпомагане на мениджмънта при внедряването и функционирането на модерни информационни и комуникационни системи, реализирането на иновационни проекти и съвременни управленски инструменти;
 • подготовка за сертифициране като управленски консултант според International Council of Management Consulting Institute (CMC Global).

 

Специалност Управление на миграционните процеси - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Целта на обучението е придобиване на специализирана и прак­тико-приложна подготовка в сферата на миграцията и бежанците. Придобитото образование дава възможност на завършилите специалността да изследват, прогнозират и контролират миграционните процеси в световен, регионален и национален мащаб.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация във:

 • Органите на ООН и ЕС, централната и местна държавна администрация;
 • Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност;
 • Министерството на отбраната;
 • Министерство на науката и образованието;
 • Митническата администрация;
 • частни и държавни компании, занимаващи се с международна търговска дейност;
 • организации, занимаващи се с опазване и защитата на човешките права;
 • неправителствени организации в областта на миграциите и миграционните процеси;
 • научноизследователски организации с интереси в областта на миграциите и миграционните процеси.
Специалност Местно самоуправление - 2 сем.

Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовката на кадри за нуждите на местното управление, местния и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) (Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3)), както и върху подготовката на кадри за местните структури, отговорни за изготвянето и изпълнението на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. и Плановете за интегрирано развитие на общините. Основните цели на магистърската програма по "Местно самоуправление" са фокусирани върху:

 • Осигуряване на висококвалифицирана подготовка на бъдещите ръководни кадри и общински съветници;
 • Обучение в модерни концепции, принципи и международни стандарти за организация и управление на структурите и органите на местно самоуправление;
 • Осигуряване на специфични знания и умения на ръководителите от различни нива да провеждат целенасочен анализ и управленска диагностика на проблемни ситуации и да идентифицират възможностите за развитие на местните ресурси и общности;
 • Подпомагане на мениджмънта и вземащите решения (ръководен състав на общините, ръководители на общински фирми, общински съветници, експерти, обществени съветници, членове на НПО) при внедряването на съвременни управленски модели и технологии, при ефективното управление на ресурсите, както и при разработването и успешната реализация на гъвкави и интегрирани стратегии за местно и регионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Местно самоуправление“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: лица на ръководни длъжности в местната администрация; лица на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции; лица на експертни длъжности със спомагателни функции; общински съветници; членове на областните съвети за развитие; браншови, експертни и професионални организации; общински бизнес организации от индустрията, услугите и финансовия сектор; локални НПО; изследователския сектор: научни и образователни организации; специализирани български и международни консултантски организации и др.

Специалност Публична администрация - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността има за цел да подпомогне провеждането на административната реформа в страната и развитието на модерна администрация от европейски тип.

Конкретните цели са:

 • надграждане на знанията и уменията, придобити в обучението по едноименната бакалавърска специалност;
 • подготовка на ръководни кадри, експерти и специалисти за реализация на ключови области на политиките и стратегиите за реформиране на българската публична администрация;
 • формиране на умения за прилагане на стандартите и практиките за добро управление в администрацията;
 • повишаване на професионалните умения и компетентности на служителите в публичната администрация за ефективна работа и кариерно развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт; териториалната администрация на изпълнителната власт (областни и общински администрации); административни структури на Европейския съюз; административни структури на международни институции; неправителствени организации.

Специалност Цифрово управление и администрация - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

 • да подпомогне въвеждането и развитието на цифровото управление на всички нива в структурата на българската публична администрация;
 • да създаде устойчив образователен и кадрови потенциал за реализацията на ключови цели, визирани в „Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 год.“, както общностните политики: The European Digital Strategy (2020) и The European Data Strategy (2020);
 • да подготвя ръководни кадри за разработването на политики в областта на електронното управление;
 • да подготвя експерти за реализация на политиките за електронно управление в четирите основни направления за комуникация и услуги (администрация, служители, граждани и бизнес);
 • да обучава специалисти за проектно управление при реализацията на секторните политики за електронно управление;
 • да подпомага електронното приобщаване чрез подготовка на гражданите и бизнеса в използването на административни електронни услуги;
 • да подпомага трансформирането на администрациите в учещи се организации.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността студенти могат да се реализират в:

 • административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт;
 • регионални и местни административни структури (секретар по информационно осигуряване);
 • организации, предоставящи обществени услуги;
 • центрове за комплексно административно обслужване;
 • в неправителствени организации.
Специалност Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността отговаря на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на експерти и специалисти, които да придобият знания, умения и компетентности за управление на регионалното развитие и териториалните структури на бизнеса. В него се предлагат задълбочени познания по глобални проблеми, като: особеностите на новите регионални модели за развитие, възможностите за разработването и провеждането на държавни политики и стратегии, прилагането на интегриран подход за анализ и повишаване на конкурентоспособността на регионите.

В резултат на обучението магистрите придобиват широк спектър от практически умения за извършване на анализ и оценка на комплексни проблеми на регионалното развитие, за стратегическо мислене и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, както и възможности за формиране на политики и разгръщане на лидерски качества, за иницииране на промени и за ефективно управление на процесите на развитие.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в различни международни и национални структури, които работят в областта на регионалното развитие и в управлението на регионални организации и фирми. Те притежават необходимия експертен капацитет за работа в структурите на законодателната и изпълнителната власт (администрация на парламента, Министерски съвет, министерства, държавни и изпълнителни агенции); областна и общинска администрация (регионални отдели и звена, свързани с териториалното устройство, държавната собственост, управлението на средства от Европейския съюз, иновациите и дигитализацията, образованието и здравеопазването, транспорта и инфраструктурата, трудовата заетост и социални услуги в регионите); неправителствени организации и консултантски фирми; банки и застрахователни агенции; функционални звена за управление на регионални производствени и търговски организации (независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост).

Дистанционно обучение - гр. София

Специалност Регионален бизнес и мениджмънт - 3 сем.

Индивидуална форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността отговаря на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на експерти и специалисти, които да придобият знания, умения и компетентности за управление на регионалното развитие и териториалните структури на бизнеса. В него се предлагат задълбочени познания по глобални проблеми, като: особеностите на новите регионални модели за развитие, възможностите за разработването и провеждането на държавни политики и стратегии, прилагането на интегриран подход за анализ и повишаване на конкурентоспособността на регионите.

В резултат на обучението магистрите придобиват широк спектър от практически умения за извършване на анализ и оценка на комплексни проблеми на регионалното развитие, за стратегическо мислене и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, както и възможности за формиране на политики и разгръщане на лидерски качества, за иницииране на промени и за ефективно управление на процесите на развитие.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в различни международни и национални структури, които работят в областта на регионалното развитие и в управлението на регионални организации и фирми. Те притежават необходимия експертен капацитет за работа в структурите на законодателната и изпълнителната власт (администрация на парламента, Министерски съвет, министерства, държавни и изпълнителни агенции); областна и общинска администрация (регионални отдели и звена, свързани с териториалното устройство, държавната собственост, управлението на средства от Европейския съюз, иновациите и дигитализацията, образованието и здравеопазването, транспорта и инфраструктурата, трудовата заетост и социални услуги в регионите); неправителствени организации и консултантски фирми; банки и застрахователни агенции; функционални звена за управление на регионални производствени и търговски организации (независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост).

Специалност Бизнес администрация - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността допринася за формиране у обучаващите се на богат комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Основната й цел е да осигури висококвалифицирана подготовка на мениджърите, която да усъвършенства техните познания и възможности за прилагане на съвременни методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, решаването на проблемни ситуации и др.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават възможност за:

 • прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията;
 • разработване и успешно изпълнение на гъвкави и адаптивни стратегии за организационно развитие;
 • прилагане на ключови методи и управленска технология при вземането на решения в динамична и конкурентна бизнес среда;
 • фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение;
 • прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на бизнес процесите и анализ на информационния обмен;
 • въвеждане на ключови аспекти и стандарти за проектно управление и управление в мултипроектна среда;
 • използване на модерни методи за вземане на решения и работа с хора като важни предпоставки за успешното лидерство в условията на изменчива и трудно прогнозируема среда;
 • гъвкаво прилагане на овладените теоретични знания в практиката и развитието на успешни предприемачески идеи.
Специалност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността допринася за формиране у обучаващите се на богат комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Основната й цел е да осигури висококвалифицирана подготовка на мениджърите, която да усъвършенства техните познания и възможности за прилагане на съвременни методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, решаването на проблемни ситуации и др.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават възможност за:

 • прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията;
 • разработване и успешно изпълнение на гъвкави и адаптивни стратегии за организационно развитие;
 • прилагане на ключови методи и управленска технология при вземането на решения в динамична и конкурентна бизнес среда;
 • фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение;
 • прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на бизнес процесите и анализ на информационния обмен;
 • въвеждане на ключови аспекти и стандарти за проектно управление и управление в мултипроектна среда;
 • използване на модерни методи за вземане на решения и работа с хора като важни предпоставки за успешното лидерство в условията на изменчива и трудно прогнозируема среда;
 • гъвкаво прилагане на овладените теоретични знания в практиката и развитието на успешни предприемачески идеи.
Специалност Местно самоуправление - 2 сем.

Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовката на кадри за нуждите на местното управление, местния и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) (Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3)), както и върху подготовката на кадри за местните структури, отговорни за изготвянето и изпълнението на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. и Плановете за интегрирано развитие на общините. Основните цели на магистърската програма по "Местно самоуправление" са фокусирани върху:

 • Осигуряване на висококвалифицирана подготовка на бъдещите ръководни кадри и общински съветници;
 • Обучение в модерни концепции, принципи и международни стандарти за организация и управление на структурите и органите на местно самоуправление;
 • Осигуряване на специфични знания и умения на ръководителите от различни нива да провеждат целенасочен анализ и управленска диагностика на проблемни ситуации и да идентифицират възможностите за развитие на местните ресурси и общности;
 • Подпомагане на мениджмънта и вземащите решения (ръководен състав на общините, ръководители на общински фирми, общински съветници, експерти, обществени съветници, членове на НПО) при внедряването на съвременни управленски модели и технологии, при ефективното управление на ресурсите, както и при разработването и успешната реализация на гъвкави и интегрирани стратегии за местно и регионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Местно самоуправление“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: лица на ръководни длъжности в местната администрация; лица на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции; лица на експертни длъжности със спомагателни функции; общински съветници; членове на областните съвети за развитие; браншови, експертни и професионални организации; общински бизнес организации от индустрията, услугите и финансовия сектор; локални НПО; изследователския сектор: научни и образователни организации; специализирани български и международни консултантски организации и др.

Специалност Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

Цели на обучението:

Успешното преминаване на пълния курс на обучение по специалността дава знания и формира умения за:

 • управление на ресурсите в различни видове здравни и лечебни заведения;
 • управление на проекти и програми в сферата на здравеопазването;
 • планиране и отчитане на здравната дейност и дейността на помощно-стопанските звена;
 • остойностяване на здравни продукти и програми;
 • осъществяване на отношения с клиенти и партньори на здравната организация в маркетингов аспект;
 • реализиране на разнообразни проекти в сферата на управление на човешките ресурси – програми за стимулиране и мотивация на персонала, планиране и анализ на системите за заплащане и подобряване на комуникацията и организационния климат, обновяване на организацията и др.;
 • договаряне и привличане на алтернативни източници на приход;
 • разработване на маркетингови проучвания и рекламни кампании;
 • разработване, организиране, контролиране и оценяване на самостоятелни проекти и др.  

Професионална реализация: 

Завършилите специалността намират реализация както в държавни, така и в частни звена на здравната сфера. Те могат да работят в различни здравни институции – болници, извънболнични центрове, рехабилитационни структури, фармацевтични фирми и др., и да заемат административни длъжности в обществени и частни клиники, научни центрове и институти. Те може да се реализират като администратори във всички формирования за нестопанската инициатива – фондации, сдружения, асоциации и др.; в социални институции като НЗОК и осигурителни фондове; в доброволни здравно-осигурителни фондове и т.н., както и да работят по международни програми, проекти и дейности в здравеопазването.

Специалност Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да подпомогне реформирането на българската държавна администрация, развитието на капацитета на държавните служители и прилагането на принципите на добро управление.

Конкретните цели са:

 • подготовка на специалисти за ръководни и експертни длъжности в областта на държавното управление, чиято професионална кариера е посветена на държавната служба;
 • повишаване на компетентностите на заети в структурите на държавната администрация за стимулиране на служебното им израстване;
 • подобряване на работата на институциите с крайна цел повишаване на качеството на функциониране на държавната администрация;
 • създаване на умения за прилагане на принципите на върховенство на закона, за осъществяване на партньорско, открито и отговорно управление.

 

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт; регионални и местни административни структури; административни структури на международните институции; неправителствени организации.

Специалност Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността отговаря на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на експерти и специалисти, които да придобият знания, умения и компетентности за управление на регионалното развитие и териториалните структури на бизнеса. В него се предлагат задълбочени познания по глобални проблеми, като: особеностите на новите регионални модели за развитие, възможностите за разработването и провеждането на държавни политики и стратегии, прилагането на интегриран подход за анализ и повишаване на конкурентоспособността на регионите.

В резултат на обучението магистрите придобиват широк спектър от практически умения за извършване на анализ и оценка на комплексни проблеми на регионалното развитие, за стратегическо мислене и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, както и възможности за формиране на политики и разгръщане на лидерски качества, за иницииране на промени и за ефективно управление на процесите на развитие.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в различни международни и национални структури, които работят в областта на регионалното развитие и в управлението на регионални организации и фирми. Те притежават необходимия експертен капацитет за работа в структурите на законодателната и изпълнителната власт (администрация на парламента, Министерски съвет, министерства, държавни и изпълнителни агенции); областна и общинска администрация (регионални отдели и звена, свързани с териториалното устройство, държавната собственост, управлението на средства от Европейския съюз, иновациите и дигитализацията, образованието и здравеопазването, транспорта и инфраструктурата, трудовата заетост и социални услуги в регионите); неправителствени организации и консултантски фирми; банки и застрахователни агенции; функционални звена за управление на регионални производствени и търговски организации (независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост).

Специалност Развитие на интелигентни градове - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е насочена към натрупване на професионални знания и практически умения за съвременните тенденции в създаването, развитието и управлението на интелигентните градове. Обучението по нея се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“, като предлага иновативен трансфер на знания между две научни направления. То е фокусирано върху подготовката на кадри за нуждите на регионалното управление, регионалният маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, предоставяни от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и върху подготовката на кадри за националните и местни структури, отговорни за нейното изпълнение. Обучаваните ключови експерти и специалисти ще развиват своя капацитет в области като: начините и методологията за изпълнение на целите на ИСИС в съответствие с дефинираните в нея тематични приоритети; определянето на проблемите пред развитието на интелигентни градове на всички равнища; регионаления маркетинг; иновациите в регионите; иновативното развитие на територията; оценката на ресурсния потенциал на местните териториални общности; овладяването на европейския опит и добрите световни практики в областта на създаването и развитието на интелигентни градове, както и тяхното прилагане на практика.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в структурите на законодателната и изпълнителната власт,  областната и общинската администрации (в регионални отдели и звена, свързани с интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.). Те могат да работят в неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски организации, програмно ориентирани екипи, във функционални звена на управление на производствени и търговски организации в регионалната икономика и регионалния маркетинг, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост.

Специалност Развитие на интелигентни градове - 3 сем.

Индивидуална форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е насочена към натрупване на професионални знания и практически умения за съвременните тенденции в създаването, развитието и управлението на интелигентните градове. Обучението по нея се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“, като предлага иновативен трансфер на знания между две научни направления. То е фокусирано върху подготовката на кадри за нуждите на регионалното управление, регионалният маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, предоставяни от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и върху подготовката на кадри за националните и местни структури, отговорни за нейното изпълнение. Обучаваните ключови експерти и специалисти ще развиват своя капацитет в области като: начините и методологията за изпълнение на целите на ИСИС в съответствие с дефинираните в нея тематични приоритети; определянето на проблемите пред развитието на интелигентни градове на всички равнища; регионаления маркетинг; иновациите в регионите; иновативното развитие на територията; оценката на ресурсния потенциал на местните териториални общности; овладяването на европейския опит и добрите световни практики в областта на създаването и развитието на интелигентни градове, както и тяхното прилагане на практика.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в структурите на законодателната и изпълнителната власт,  областната и общинската администрации (в регионални отдели и звена, свързани с интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.). Те могат да работят в неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски организации, програмно ориентирани екипи, във функционални звена на управление на производствени и търговски организации в регионалната икономика и регионалния маркетинг, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост.

Дистанционно обучение - гр. Хасково

Специалност Бизнес администрация-Хасково - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация-Хасково - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Комуникационен мениджмънт - 2 сем Хасково

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовка на квалифицирани и високо образовани комуникационни мениджъри, както и върху изграждането на комуникационни компетенции на мениджъри, предприемачи и бизнес лидери, които са в състояние да внедрят най-съвременните комуникационни, информационни и управленски технологии в големи предприятия, малки и средни компании. Програмата интегрира умения във всички области на бизнес комуникацията, връзките със заинтересованите страни, комерсиалните и некомерсиалните комуникации. Основните цели на магистърската програма "Комуникационен мениджмънт" са:

 • Получаване на базови и специални знания и умения за успешна реализация в сферата на управлението на комуникациите, като обща управленска функция и като специфична професионална дейност;
 • Изграждане на висококвалифицирани специалисти по бизнес комуникации със засилени лидерски качества.
 • Създаване на умения и нагласи за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения в областта на информационните и комуникационни технологии в управлението.
 • Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на специфичните комуникационни и управленски компетенции.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Комуникационен мениджмънт“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: комуникационни мениджъри; експерти по комуникации на всички управленски равнища в широк кръг организации; специалисти по управление на вътрешни и външни комуникации; съветници на висшето ръководство в сферата на бизнес комуникациите; консултанти и експерти по комуникации в специализирани фирми, научноизследователски организации, местни и държавни управленски структури и др.

Специалност Местно самоуправление - 2 сем.

Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовката на кадри за нуждите на местното управление, местния и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) (Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3)), както и върху подготовката на кадри за местните структури, отговорни за изготвянето и изпълнението на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. и Плановете за интегрирано развитие на общините. Основните цели на магистърската програма по "Местно самоуправление" са фокусирани върху:

 • Осигуряване на висококвалифицирана подготовка на бъдещите ръководни кадри и общински съветници;
 • Обучение в модерни концепции, принципи и международни стандарти за организация и управление на структурите и органите на местно самоуправление;
 • Осигуряване на специфични знания и умения на ръководителите от различни нива да провеждат целенасочен анализ и управленска диагностика на проблемни ситуации и да идентифицират възможностите за развитие на местните ресурси и общности;
 • Подпомагане на мениджмънта и вземащите решения (ръководен състав на общините, ръководители на общински фирми, общински съветници, експерти, обществени съветници, членове на НПО) при внедряването на съвременни управленски модели и технологии, при ефективното управление на ресурсите, както и при разработването и успешната реализация на гъвкави и интегрирани стратегии за местно и регионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Местно самоуправление“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: лица на ръководни длъжности в местната администрация; лица на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции; лица на експертни длъжности със спомагателни функции; общински съветници; членове на областните съвети за развитие; браншови, експертни и професионални организации; общински бизнес организации от индустрията, услугите и финансовия сектор; локални НПО; изследователския сектор: научни и образователни организации; специализирани български и международни консултантски организации и др.

Направление: Политически науки

Редовно обучение

Специалност Международни отношения: "Управление на конфликти"- 2 сем.
Специалност Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма предлага аналитична подготовка и професионални умения в две обширни области, които се намират във все по-тясно взаимодействие. През последните години, в отговор на изискванията на практиката, се осъществява сближаване и взаимно преплитане на изследванията и обучението в областта на международните отношения и публичната администрация.

Основните цели на обучението са:

 • формиране на знания и умения за работа в националния и международния бизнес, в управлението на външната и световната политика и икономика и в регионалните, евроинтеграционните и световните институции и неправителствения сектор;
 • подготовка на модерна администрация от европейски тип с широка сфера на професионална реализация;
 • създаване на специфични лидерски умения, които са необходими за работа в една отворена и  обърната към обществото администрация;
 • подготовка на специалисти за ръководна, научноизследователска, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на национални и наднационални процеси.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана; външнополитически коментатори и експерти в средствата за масова информация; специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, неправителствени публични организации и представителства на транснационални корпорации и фирми със смесено участие; служители в структурите на ЕС и други международни организации; специалисти и експерти по управление на програми и проекти.

Специалност Политика и бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността съответства на водещите световни тенденции в областта на висшето образование и е съобразена със спецификата на българската практика. Тя запълва съществуващата „ниша“ в магистърските програми на българския образователен пазар. Обучението в нея постига симбиоза между бизнеса и политиката като две ключови и тясно взаимообвързани сфери на съвременното общество. То е осигурява на студентите специализирани знания, както от сферата на политиката, така и от сферата на бизнеса. Подготвяните специалисти са с широк интердисциплинарен профил и капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия политически и бизнес пазар. У тях се формират знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, политически и икономически процеси.   

Основните цели на обучението са:

 • разкриване на значимостта на връзката между политиката и бизнеса на различни равнища: институционално, функционално и аналитично;
 • усвояване на знания и практически умения за управление на отношенията и процесите в политиката и бизнеса;
 • изграждане на специалисти със специфична подготовка за професионална реализация в политически и бизнес структури.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • развиващи и управляващи собствен бизнес;
 • политически анализатори в институции на централната и местната власт;
 • бизнес анализатори в държавни и частни бизнес компании;
 • експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел;
 • координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции;
 • съветници и сътрудници на политици и бизнес собственици;
 • лобисти и застъпници;

политически и бизнес ПР специалисти. 

Специалност Дипломация и стратегически анализ - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Магистърската програма предлага аналитична подготовка и изграждане на професионални умения в две обширни области, които са в тясно взаимодействие. В отговор на все по-нарастващото интензифициране на международните взаимодействия се осъществява сближаване и взаимно преплитане на изследванията и обучението в областта на международните отношения и дипломацията и стратегическия анализ. Това е приложимо както в сферата на държавното управление и външните отношения на държавата, така и при международната дейност на недържавни субекти и бизнес структури, а също и при участието и влиянието при взимане на решения в рамките на международни институции на наднационално ниво.

Магистърската програма е съобразена също с изискванията на работата в сферата на: националния и международния бизнес; управлението във външната и световната политика и икономика; регионалните, евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор.

Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и уменията си в главните насоки, съществени за работата в сферата на национални и международни институции, изследователски, консултантски и бизнес организации. Обучението е изградено с оглед изискванията на практиката и отговаря на предизвикателствата пред сигурността и съвременната политика, икономика и управление.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Дипломация и стратегически анализ“ в ОКС „Магистър“ притежават необходимата професионална компетентност и имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • Експерти в сферата на международните връзки и комуникации, управлението на програми и проекти с международно участие;
 • Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи;
 • Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина;
 • Референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана;
 • Външнополитически коментатори и анализатори в средствата за масова информация;
 • Специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, вносно-износни дружества, както и в представителства на транснационални компании, фирми със смесено участие;
 • Служители в структурите на Европейския съюз и други международни организации и институции у нас и в чужбина.
Специалност Дипломация и стратегически анализ с преп. англ. - 2 сем

Regular form of education


GOALS OF THE PROGRAMME

The master's program offers analytical training and professional skills building in two broad areas that work closely together. In response to the growing intensification of international interactions, research and training in the field of international relations and diplomacy and strategic analysis are converging and intertwining. This is applicable both in the field of public administration and foreign relations, and in the international activities of non-state actors and business structures, as well as in the participation and influence in decision-making within international institutions at supranational level.

The master's program is also in line with the requirements of working in the field of: national and international business; governance in foreign and world politics and economics; regional, European integration and global institutions; the non-governmental sector.

Graduates of this master's program expand and deepen their knowledge and skills in the main areas essential for working in the field of national and international institutions, research, consulting and business organizations. The training corresponds to the requirements of practice and meets the challenges of contemporary international politics, security, economics and governance.

PROFESSIONAL REALIZATION

Graduates of Diplomacy and Strategic Analysis MA Program have the necessary professional competence and potential for career development as:

 • Experts in the field of international relations and communications; international programs and projects management;
 • Civil servants, foreign policy experts and advisors in central government agencies;
 • Diplomatic servants at the Ministry of Foreign Affairs and its structures abroad;
 • Officers and analysts in the Bulgarian security and defense departments;
 • Foreign affairs commentators and analysts for mass media;
 • Specialists at the international departments of state institutions, non-governmental, non-profit public organizations, chambers of commerce, customs agency, import-export companies, as well as in representations of transnational corporations, companies with foreign ownership;
 • Employees in the structures of the European Union and other international organizations and institutions at home and abroad.
Специалност Национална сигурност 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е предназначена за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие в областта на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения.

Основните цели на обучението са:

 • натрупване на знания и създаване на умения за работа в сферата на управлението на националната сигурност във външната и световната политика и икономика, в националния и международния бизнес, в евроинтеграционните и световните институции и в неправителствения сектор;
 • подготовка на висококвалифицирани експерти, притежаващи професионални знания и способности, управленска култура и лидерски качества, необходими за заемане на длъжности в държавните институции, местното самоуправление и гражданския сектор на системата за национална сигурност;
 • аналитична подготовка и формиране на професионални умения за работа в сферите на стратегическия анализ в сектора за сигурност, мениджмънта на сектора за сигурност и международната сигурност.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като ръководители и експерти в: централни и местни структури на държавните институции (МВнР, МВР, МО, ДАНС, МИЕТ и др.) и звена на органите на местното самоуправление, реализиращи функции в сферата на националната сигурност; различни дейности, свързани със сигурността на държавни и частни фирми; неправителствени организации, развиващи дейност в сферата на сигурността; висши училища и научноизследователски институти; структури на ЕС по проблемите на националната и международната сигурност.

Направление: Социология,антропология и наука за културата

Редовно обучение

Специалност Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са да осигури на обучаващите се:

 • фундаментална теоретична подготовка за съвременните национални и глобални социално-икономически процеси и обществени трансформации;
 • приложни знания за същността, принципите и методите на емпиричните социални, политически, миграционни и демоскопски изследвания;
 • адекватни практически умения за извършване на социален анализ и използване на изследователските резултати;
 • знания и умения за управление на научни и приложни социални проекти. 

Професионална реализация:

Съчетаването на теоретична, методологическа и практическа подготовка с интердисциплинарен характер позволява да се формират специалисти, които могат да се реализират упешно като: аналитични специалисти; преподаватели и изследователи; ръководители, експерти и анализатори в агенции за социални, политически, маркетингови и рекламни изследвания, в отдели за анализи и прогнози на бизнес, правителствени и неправителствени организации; ръководители и оценители на национални и европейски научни и приложни програми и проекти; експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени при изследването, анализа и управлението на социални и икономически процеси; специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации; анализатори и коментатори в средствата за масова информация; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти.  

Направление: Обществени комуникации и информационни науки

Редовно обучение

Специалност Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са развиване на умения за:

 • изграждане на положителен корпоративен и медиен образ;
 • ефективна работа с масмедиите в съвременното общество;
 • професионално управление (анализиране, планиране, програмиране и оценка) на публичните комуникации на широк спектър от агенции, фирми, компании, държавни институции и международни организации;
 • анализ на медийните организации и адекватно планиране на комуникационни кампании;
 • формулиране на ефективни PR-стратегии и съставяне на концепции за комуникационни кампании;
 • овладяване на техники за поддържане на ефективни отношения с медиите и организиране на специални събития;
 • проактивни действия при възникване на кризисни ситуации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като: мениджъри за връзки с обществеността, отговарящи пряко за планирането, организирането, координирането и контролирането на комуникационните дейности в министерства и ведомства, в държавната администрация като цяло, в правителствени и неправителствени организациии, в частни фирми, фондации и др.; ръководители, говорители и специалисти по пъблик рилейшънс в пресцентровете, дирекциите и направленията по информационна политика, връзки с медиите, протокол и др.; PR експерти и длъжностни лица с компетентност да изготвят информационни съобщения, предназначени за вътрешни или външни публики на организацията, да осъществяват медиапланиране, както и да намират най-ефективните форми и средства за взаимодействие с обществеността, организациите и медиите; PR стратези, които могат да организират и планират успешни кампании и да прилагат успешни техники за справяне с кризисни ситуации.

Специалност Медии и журналистика със спец. "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развиване на специфични умения, необходими за работа в сферата на различни типове медиен бизнес;
 • задълбочена подготовка в специализираното поле на бизнес журналистиката;
 • развиване на практически умения за работа в продуцентската сфера;
 • задълбочаване и развиване на практически умения за работа с аудиовизуални медийни продукти.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да намерят успешна реализация като: икономически журналисти, продуценти на различни типове медийно съдържание, наблюдатели и коментатори в печатните и електронни медии по всички икономически, финансови, управленски и други теми; специалисти за връзки с обществеността към частни фирми и PR-агенции; организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на бизнесмени; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес на частни фирми и организации с обществено значима цел; професионални медийни кадри за работа в институциите, осъществяващи интеграционните връзки на България с Европейския съюз и глобализиращата се световна икономика.