Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“

четвъртък, 26 май 2016 15:44

Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“, организиран от Бизнес факултета, се проведе в голямата  и малката конферентна зала на университета. Във форума участваха повече от 68 представители от академичните и изследователските среди (от които над 20 на студенти и докторанти):  студенти, докторанти и преподаватели от всички катедри на Бизнес факултета,  членове на академичния състав от другите факултети и катедри на УНСС, представители на повече от 10 университета и изследователски института: УниБит, Русенския университет, НБУ, НАТФИЗ, Тракийския университет, Института по аграрна икономика, Института по лозарство и винарство и др.

На откриването му присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, зам.-деканите на Бизнес факултета доц. д-р Димитър Благоев,  доц. д-р Мария Маркова и доц. д-р Георги Забунов.  

При откриването на форума. Доц. Благоев, проф. Статев, доц. Маркова и доц. Забунов (отдясно наляво)

Ректорът на университета проф. Статев откри конференцията. Той напомни, че през 2018 г.  предстои национална акредитация на висшите училища в България и УНСС, сега за втори път лидер сред българските университети, трябва по най-добрия начин да покаже какво е постигнал пред последните шест години.

Един от акцентите е работата с младежта, което като цяло е в приоритетите на Европейския съюз, посочи проф. Статев. Имаме отделни катедри, които понякога включват в научните си форуми младежки секции, факултети със студентски прояви, почти традиционна научна конференция на младите учени, организирана от Финансово-счетоводния факултет, но това, което е планирано и предстои да се случи днес е изключително важно, коментира ректорът. С най-дълбоко убеждение ще препоръчам инициативата на всички останали факултети, за да може това, което се прави като работа с докторанти и студенти, да не е спорадично, акцентира той.

В голямата конферентна зала

Ректорът очерта създаването на университетска система: в своите научни прояви катедрите винаги да интегрират студенти и докторанти, като това следва да се направи и на факултетно ниво. „Ще препоръчам и провеждането на годишна младежка научна сесия, на която ще бъдат представени най-добрите научни разработки“, проектира в цялостен академичен формат инициативата проф. Статев. Можем да създадем система, в която нашите студенти и докторанти да бъдат представени и да получат по-висока оценка, включително и с публикации, категоричен бе ректорът.

Като голямо предизвикателство определи проф. Статев проблематиката на провеждания форум. Той изрази убеденост, че проявата ще се утвърди като традиционна и ще стане образец за другите факултети.

Преподаватели, докторанти и студенти 

От името на организационния комитет доц. Благоев приветства участниците във форума.

В научното изследователско поле  днес е първият от поредицата семинари в областта на бизнеса, изтъкна доц. Маркова. Тя изрази своите очаквания: на форума младите научни работници да споделят изследователски опит, да се засили сътрудничеството с други факултети и университети, да се даде старт за бъдеща приемственост.

Участници във форума

Работата в различните панели на форума представи доц. Забунов. Заседанията в голямата и малката конферентна зала бяха обединени по проблематиката на недвижимата собственост, природните ресурси, агробизнеса, предприемачеството, интелектуалната собственост и др.

Изнесените от участниците доклади бяха над 20. Основните резултати на форума, който завърши с дискусия, са: идентифициране на нови изследователски полета за академичния състав на Бизнес факултета,  осигуряване на възможност за изява и научна дискусия за докторанти и студенти на Бизнес факултета; развиване на приемственост и научно сътрудничество между млади и утвърдени хабилитирани преподаватели;   споделяне на изследователски опит от осъществени научни и практически изследвания; засилване на сътрудничеството с други университетски и изследователски звена и техните кадри.

 

Галерия снимки от Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ ...