Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014

понеделник, 17 ноември 2014 14:23

По повод Световния ден на качеството се проведе двудневната ХХV-та научно-практическа конференция „Качеството – за по-добър живот“ под мотото „Заедно да изградим един качествен свят!“.

В сутрешните секции през първия ден доклади изнесоха трима представители на университета: доц. д-р Матилда Александрова от катедра „Управление“, докторант Десислава Кочева и докторант Анелия Харадинова от катедра „Икономика на природните ресурси“ с ръководител доц. д-р Даниела Иванова.

Участници в дискусиите

През втория ден на конференцията беше проведена дискусия в рамките на инициативата „Академична мрежа за качество – 2014“. Доц. д-р Елка Василева запозна аудиторията с целите на инициативата на група български преподаватели, изразили готовност да споделят своите най-добри практики, проверени решения и доказани резултати при преподаването на учебни дисциплини, свързани с качеството. Проведената дискусия се фокусира върху въпроса „Как да изградим мост между академичните среди, институциите от инфраструктурата на качеството и бизнеса?“.

Доц. Елка Василева обявява старта на Академичната мрежа за качество

Бяха представени и резултатите от Проект BG051РО001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ръководителят на проекта доц. д-р Цветана Стоянова представи етапите и дейностите по проекта, както и конкретните резултати от него. Тя подчерта ролята на експертите от практиката при апробиране на програмите, включително и на тази по „Управление на качеството“. Доц. Стоянова определи като голям успех на проекта участието на хора от бизнеса при разработване и презентиране на определени теми от учебното съдържание, провеждане на консултации по практически въпроси, както и при обсъждане на казуси от практиката. 

Дискусията очерта редица инструменти, чрез които да се постигне връзка между академичните среди, институциите от инфраструктурата на качеството и бизнеса.

Представянето на резултатите от проекта

 

 

 

Галерия снимки от Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 20 ...