Научни форуми на катедра "Управление"

четвъртък, 11 септември 2014 9:41

Кръгла маса по проект „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1.07-0053, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Представители на експертните групи, преподаватели, партньорите по проекта „ФРМС Консулт“ и бизнеса дебатираха върху актуализираните учебни програми.

Доц. д-р Цветана Стоянова, ръководител на проекта, представя резултатите

Ръководителят на проекта и модератор на форума доц. д-р Цветана Стоянова представи резултатите. Актуализирани са 39 учебни програми, създадени са нови квалификационни характеристики за трите специалности „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ и „Регионално развитие“, апробирани са 23 от програмите през учебната 2013/2014 г.

Доц. д-р Петър Димитров (вляво), вътрешен експерт по проекта, коментира проблемите 

Кръглата маса бе  част от седмата международна научна конференция на катедра „Управление“: „Авангардни научни инструменти в управлението 2014”. На нея представители на 24 академични и бизнес организации от страната и чужбина изнесоха 58 доклада в тематичните направления: "Обучението в XXI век: активни методи", "Авангардни идеи в стопанския анализ", "Човешки капитал", "Актуални теми в стопанското и публичното управление", "Дисруптивни технологии и предприемачество, футурология, трансхуманизъм", "Финансов инженеринг", "Игрови подход в управлението".

Участници в конференцията и кръглата маса

 

 

 

Галерия снимки от Научни форуми на катедра "Управление" ...