Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите

вторник, 10 декември 2013 15:15

На пресконференция в БТА бяха представени целите, дейностите и резултатите по проект BG051РО001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД.

Отляво надясно: Ръководителят на проекта доц. д-р Цветана Стоянова, главният координатор по проекта доц. д-р Матилда Александрова и Здравко Сечков, ръководител на ФРМС Консулт 

Във фокуса на реализацията на проекта е формирането на екипи между преподаватели от УНСС и водещи представители на бизнес организации и публични институции. Те ще актуализират 39 учебни програми в ОКС „бакалавър“ на специалностите „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ и „Регионално развитие“, ще апробират новите методики на преподаване и ще подпомогнат развитието на нови стажантски програми.

Оповестени бяха резултатите от проучване, проведено сред 502 работодатели от частния и публичния сектор, от  които 382 са представители на бизнеса, а останалите 60 са висши служители от държавната и общинската администрация. Те отразяват очакванията им за знанията, уменията и компетенциите на техните служители.

Работата в екип е водещ критерий при подбора на служители за почти 80 на сто от анкетираните. За над 70 на сто са важни добрите комуникационни умения, а за над 50 на сто - способността за работа под напрежение.

Представителите на екипа по проекта по време на пресконференцията

Оценката на представителите на работодателските организации и на държавните и местните администрации за способността на студентите от направление „Администрация и управление” в УНСС за работа в екип е 5.59 по шестобалната система. Комуникационните им умения и амбицията за развитие също са високо оценени – съответно с 5.40 и 5.31. Способността за работа под напрежение в съвременната динамична бизнес среда получава много добра оценка от работодателите  - 5.17.

Галерия снимки от Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работод ...