Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление"

вторник, 16 юли 2013 14:12
                            

От 23 април  университетът,  чрез факултет „Управление и администрация“, започна изпълнението на проект BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”. Проектът се изпълнява в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  съфинансирана от Европейския социален фонд, с договарящ орган Министерството на образованието и науката.

Целта на проекта е да бъде разработен и приложен адекватен механизъм за отчитане на потребностите на пазара на труда в образователния процес по „Бизнес администрация”, „Публична администрация”, „Регионално развитие” в бакалавърското обучение. Той предвижда също модернизирането на учебните програми , тяхното тестване и въвеждане в образователния процес, както и създаването на устойчиви връзки между факултет „Управление и администрация“ с ръководствата на работодателски организации, големи компании и ключови експерти за осъществяване на обучението.

Продължителността на договора е 22 месеца. Очаква се с него да се актуализират 39 учебни програми. В ръководния екип на проекта са включени доц. д-р Цветана Стоянова  (ръководител), доц. д-р Матилда Александрова (главен координатор), гл. ас. д-р Катя Кирилова (координатор). Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД.

Галерия снимки от Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управлен ...