60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“

четвъртък, 11 април 2013 16:50

С юбилейна международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ отбеляза своята 60-годишнина. На тържественото честване на катедрата-юбиляр присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, проф. Берн Халиер, председател на Европейската академия по търговия (ERA) и директор на Европейския институт по търговия,  заместник-ректори,  декани, ръководители на катедри, преподаватели, докторанти и студенти, представители на търговски фирми и сдружения.

За ролята на катедра „Икономика на търговията“ в обществената и стопанската практика говори нейният ръководител проф. д-р Йорданка Владимирова. Тя проследи развитието на академичното звено и специалността от нейното създаване през 1952 г. като “Икономика и планиране на вътрешната търговия” до днес. Проф. Владимирова открои дълбоките традиции, богатия опит в обучението, значителните научни и практико-приложни приноси в научноизследователската дейност на катедрата, които правят „Икономика на търговията“ една от най-привлекателните и престижни специалности в университета. Ръководителят на катедрата се върна към нейните основатели, спря се на лекционните курсове и дисциплини, учебниците и учебните помагала, научноизследователските разработки, връзките и сътрудничеството с търговските организации и фирми. Проф. Владимирова изтъкна също новостите и перспективите в учебната дейност - дистанционната форма на обучение, магистърската програма „Мобилна и електронна търговия“, практическата подготовка на студентите от специалността.

Президиумът на тържественото заседание (отляво на дясно): доц. Янко Коралиев, проф. Христо Първанов, проф. Борислав Борисов, проф. Йорданка Владимирова, проф. Стати Статев, проф. Берн Халиер

„Шест десетилетия са време за равносметка на постигнатото. Тази равносметка е богата, горда и достойна, резултат от упорития труд на поколения преподаватели, на тяхната вярност към академичните традиции и дух, на мисията на УНСС. С талант и ерудиция, с любов към знанието и към студентите, с характер и достойнство вие напълно заслужено се утвърдихте като високо ценени учени у нас и в чужбина“, обърна се в своя поздравителен адрес проф. д.ик.н. Стати Статев към преподавателите от катедрата-юбиляр.  Ректорът посочи, че още от първата учебна година в нашия университет са се изучавали дисциплините „Търговско смятане“, „Търговско знание“, „Търговска история“, „Българска и чужда търговска кореспонденция“ и честването на катедрата съвпада с годината, през която университетът отбелязва 160-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС.

Проф. Стати Статев (вдясно) с поздравителен адрес до катедрата-юбиляр

Проф. Статев определи „Икономика на търговията“ като авторитетна специалност, дала отлично образование и успешен професионален старт на стотици млади хора,  създала научни и образователни проекти, превърнали се в интелектуална база на обучението. Като не по-маловажен ректорът открои факта, че в катедрата учат студентите да вярват в доброто, да не превръщат личните си убеждения в лично удобство, да следват мечтите си, с достойнство да отстояват своите принципи. „Затова днес Вашата специалност и катедра са еталони, по който се съизмерват академичните Ви събратя от другите висши училища“, акцентира в словото си проф. Статев. Той изрази убеденост, че както винаги досега катедрата ще създава големите имена в икономиката на търговията, с изследователска страст и желание ще приобщава студентите към знанието, ще ги учи да бъдат личности със свободен дух и будна съвест и ще им предава своята обич към УНСС.

Ректорът удостои с почетна грамота катедра „Икономика на търговията“ „за значим принос в развитието на Университета за национално и световно стопанство и във връзка с 60 години от нейното основаване“.

Ректорът връчва грамотата на проф. Владимирова

Две особени основания за приветствието си към катедра „Икономика на търговията“ изтъкна проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета. Той напомни на присъстващите, че родителите следят с оправдано внимание обучението и развитието на децата си, че специалността „Икономика на търговията“ дава фундаментална подготовка на младите хора, шанс за просперитет и развитие и доказателство за това е и неговата дъщеря, избрала и завършила тази специалност. Затова благодаря от името на стотиците родители, чиито деца са получили с тази специалност висок житейски статус, каза проф. Борисов. Почетният ректор подчерта, че проф. Владимирова е изключително работоспособен, честен, почтен, лоялен човек и напомни за дългогодишната им съвместна работа, включително и в ректорското ръководство при неговите мандати като ректор. „Затова заедно с букета поднасям и нашето уважение към проф. Владимирова като към колега. И обичта ни към нея като към приятел“, изтъкна проф. Борисов.

Проф. Борислав Борисов (вляво) честити юбилея на катедрата

Приветствие към катедрата отправи и проф. Берн Халиер, който говори за предизвикателствата пред интердисциплинарната наука и практика на търговията. Екипната работа на катедрата-юбиляр отбеляза в обръщението си проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“.

Приветствени адреси до катедра „Икономика на търговията“ отправиха проф. д-р Йорданка Йовкова, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на недвижимата собственост“, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, от името на катедра „Икономика на туризма“,   доц. д-р Виолета Бакалова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Стопанска логистика“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Приветствия бяха поднесени и от научната общност в Пловдив и Университета по хранителни технологии, Икономическия университет – Варна, Стопанската академия „Д. Ценов“ – Свищов, Комисията за защита на потребителите, Централния кооперативен съюз и други. Със свои приветствия към преподавателите се обърнаха студентите и докторантите на катедрата.

На юбилейното честване в голямата конферентна зала присъства академичното ръководство на университета  

Работата на двудневната конференция „Търговията – минало, настояще и бъдеще“, която започна след тържественото заседание,   е фокусирана в тематичните направления „Тенденции в развитието на търговията“, „Конкурентоспособност на фирмите в търговията“, „Маркетинг в търговията“, „Финансови и инвестиционни решения в търговията“, „Управление на човешките ресурси в търговията“.  В програмата са включени близо 60 доклада на наши и чуждестранни учени и специалисти.

Участниците в тържественото заседание

Галерия снимки от 60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търгови ...