Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство

понеделник, 17 декември 2012 15:43

Общото събрание на УНСС – висшият колективен орган за управление на университета - събра в аула „Максима“ делегатите – преподаватели, студенти, докторанти и служители, както и бивши ректори, изтъкнати учени, гости. 

От ляво на дясно: Проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, доц. д-р Виолета Цакова, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНСС, Калоян Димитров, председател на Студентския съвет

Отново имаме основание с гордост да кажем, че УНСС е най-престижният български университет, посочи в експозето си по отчетния доклад на ректорското ръководство Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС. Докладът, отпечатан в специална книжка, бе раздаден предварително на делегатите. Ректорът очерта най-важните моменти от дейността на университета в периода декември 2011 г. - декември 2012 г. „Те заслужават да бъдат акцентирани, защото трасират и бъдещето ни“, посочи ректорът. На първо място проф. Статев посочи, че УНСС отново е лидер в българското висше образование. След като през 2006 г. университетът получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата институционална оценка сред всички български висши училища, неотдавна той отново бе класиран като № 1 за следващите шест години с акредитационна оценка 9,65. Нека спазим традицията и през 2018 г.  отново от тази трибуна да потвърдим лидерството си, пожела той.

Делегатите гласуват

Сред успехите на университета пред отчетния период ректорът открои новите пет специалности с обучение на английски език в бакалавърска степен, увеличаването на капацитета на специалност „Право“ и разкриването на специалност „Медии и икономика“ от следващата година.  Дипломирането на първия випуск бакалаври в РЦДО-Хасково съвпадна с разкриването на дистанционно обучение в София, а от 2013 г. предстои да бъде даден старт и на РЦДО-Пловдив. Проф. Статев отбеляза, че приемът на външните кандидати в магистърската степен е отбелязал ръст 1,5 в сравнение с предходната година. Той обърна внимание на междуфакултетните, междукатедрените и катедрените магистърски програми, както и на съвместната програма с Университета Нотингам Трент, Великобритания, с който от следващата година започваме съвместна нова магистратура - „Международен бизнес и мениджмънт“.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев

Проф. Статев открои постиженията в научноизследователската дейност, изграждането на стройна, ясна и прозрачна система за академично израстване в университета. „Ние, в УНСС, заставаме зад нашите колеги и тяхното кадрово развитие“, посочи ректорът. Нов сайт и домейн, все повече изпити в електронна форма, прием на магистри с електронен тест, е-библиотека, бяха част от посочените от ректора акценти за свършено през отчетния период. Предвижда се ремонт на външните съоръжения на спортния комплекс „Бонсист“, разширяване на основния сграден фонд на университета и др.

„Огромна лична благодарност към всеки член на колектива за положените усилия за издигане авторитета на УНСС“ отправи проф. Статев към присъстващите. „Всеки тук е реализирана личност както в науката, така и в практиката“, изтъкна той.

Отчет за дейността на Контролния съвет направи неговият председател доц. д-р Виолета Цакова.

Изказвания от залата

Общото събрание прие с висока оценка отчета на ректорското ръководство и отчета на Контролния съвет и гласува промени в Правилника за дейността на УНСС, прие нов Правилник за дейността на Контролния съвет. Общото събрание бе ръководено от неговия председател проф. д-р Стоян Стоянов.

За втори зам.-председател на Общото събрание на УНСС бе избрана проф. д-р Маргарита Атанасова.

Доц.д-р Марчо Марков бе избран за член на Академичния съвет от квотата на хабилитираните преподаватели.

Галерия снимки от Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство ...