Наш преподавател участва в заседание на Review Panel на европейската програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите COST

понеделник, 01 април 2024 14:26

Доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, участва в заседание на Review Panel на европейската програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите COST (European Cooperation in Science and Technology Program) в гр. Брюксел.

През последните пет години Университетът за национално и световно стопанство активизира своето участие в международните научни мрежи (т.нар. „кост акции“) в рамките на програмата COST. В тези международни мрежи участват висши училища и научни организации от Европейския съюз, неевропейски държави и асоциирани партньори –  международни организации, които извършват аналитична дейности в различни сфери от обществен интерес. Основната част от финансирането за участниците в мрежата се осигурява чрез последващо кандидатстване с проект в рамките на ежегодните конкурси на фонд „Научни изследвания“ , а разходите за годишните срещи на управляващите комитети на мрежите се поемат от програмата COST в рамките на всяка от акциите.  

Кост акции с участие на учени от УНСС в последните пет години

Тема на научната мрежа и интернет страница на мрежата

Член на Management committee на мрежата от УНСС

Краен срок на действие на мрежата

СА 21133: Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security (GLITSS)

https://www.cost.eu/actions/CA21133/

Доц. д-р Георги Пенчев, катедра „Национална и регионална сигурност“

13.10.2026

СА 16114: REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy (RESTORE)

https://www.cost.eu/actions/CA16114/

Проф. д-р Диана Копева, катедра „Икономика на природните ресурси“

13.10.2026

CA21166: Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (SHiFT)

https://www.cost.eu/actions/CA21166/

Доц. д-р Светла Бонева, катедра „Международни икономически отношения“

25.09.2026

CA17125: Public Value Capture of Increasing Property Values (PuVaCa)

https://www.cost.eu/actions/CA17125/

Проф. д-р Венелин Бошнаков, катедра „Статистика и иконометрия“

 

26.02.2023

CA16206: Empowering the next generation of social enterprise scholars (EMPOWER-SE)

https://www.cost.eu/actions/CA16206/

Доц. д-р Елизабет Йонева, катедра „Международни отношения“

26.11.2021

Основната цел на програмата е нетуъркинг и установяване на контакти с цел широкоформатно сътрудничество между участващите в мрежите висши училища, сред които популяризиране на съществуващите и последващо разработване на нови научни публикации, издаване на съвместни учебници, популяризиране на научни конференции, организирани от участващите в мрежата организации и др.

Програмата COST насърчава разширяването на участието на учени от различни висши училища, т.е. участието на учените от Университета не е лимитирано до участие само в тези научни мрежи, в които вече участват учени от УНСС. Всеки заинтересован учен може да се свърже с членовете на управляващите комитети на кост акциите в областта на неговите научни интереси, в рамките на срока на действие на мрежата. Пълният списък от съществуващи COST акции и процедурите по осъществяване на контакт са предоставени на сайта на програмата 

Галерия снимки от Наш преподавател участва в заседание на Review Panel на европейската програма за ...