Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024

понеделник, 30 октомври 2023 17:35

Със Заповед на Ректора на УНСС № 2947/30.10.2023 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни проекти от целевата субсидия за НИД на УНСС през 2024 г., както следва:

  1. Проекти за колективни научни изследвания в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти;
  2. Проекти за частично финансиране на научни форуми.

Приоритетни направления са:

  1. Изследвания за придобиване на нови знания в икономическите, политическите, социалните и правните науки.
  2. Икономически, политически, социални и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България и ЕС.

Според ректора проф. д-р Димитър Димитров това ще е най-важната задача пред научния състав на университета за следващите години. „Разглеждаме нашата изследователска програма като един от основните инструменти за развитие на научните изследвания и публикационната активност в УНСС, допринасящи за напредъка по придобиването на статут на изследователски университет“, заяви ректорът.

Новостите в условията на конкурса са няколко, обобщи доц. д.ик.н. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и председател на Програмния съвет по научноизследователска дейност (ПС по НИД) на УНСС:

  • запазване на постигнатите по-високи стойности на финансиране за научноизследователските проекти: до 21 000 лв. за проекти с публикуване на резултатите в световните бази данни (Scopus или Web of Science); до 12 000 лв. за проекти на млади учени; до 24 000 лв. за проекти за генериране на научи бази/масиви от данни;
  • запазване на постигнатите по-високи стойности на финансиране за научноизследователските проекти: до 10 000 лв. за международни форуми при успешно индексиране на сборника с доклади в световните бази данни (Scopus или Web of Science); до 2 500 лв. за национални и университетски научни конференции и до 1 000 лв. за други научни форуми;
  • въвеждане на изискването за доказан интерес от страна на външни организации;
  • въвеждане на изискването за обосновка на въздействието (импакта) на проекта в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие.

„За първи път тази година сме планирали обучителен семинар за кандидатите с проектни предложения. Колегите могат да заповядат на 8 ноември от 16.00 ч. в Голямата конферентна зала, за да се включат в дискусиите и да зададат своите въпроси към членовете на ПС по НИД“, добавя доц. Мусов.

Проектните  предложения се подават електронно на адрес https://nid.unwe.bg  не по-късно от 30 ноември 2023 г.

Цялата информация за конкурса е налична тук.

За допълнителна информация: дирекция „Наука”, сектор „НИД и научни прояви“, каб. 2036, тел. 02 / 8195-253, e-mail: [email protected].


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие в конкурс

Ръководство за преподавателите за участие в конкурс за университетски научни проекти в УНСС


    

Галерия снимки от Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2024  ...