Доц. Ирена Маркова защити научна степен „доктор на науките“ с изследване за застраховането на екологичните рискове и корпоративната сигурност

вторник, 23 май 2023 14:02

Доц. д-р Ирена Маркова защити успешно дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките” на тема „Застраховане на екологични рискове в корпоративната сигурност на индустриалното предприятие“ към катедра „Национална и регионална сигурност” при Университета за национално и световно стопанство.

Изследването е в научното поле на професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (отбрана и сигурност)“.
Научното жури беше в състав проф. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Константин Пудин, доц. д-р Ивайло Беев от УНСС и външни членове - проф. д-р Йордан Христосков, проф. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Станислав Димитров, проф. д-р Тилчо Иванов. На защитата присъства и ректорът и ръководител на катедрата проф. Д-р Димитър Димитров и научният секретар на катедрата доц. д-р Нончо Димитров.

„Застраховането на екологични рискове е тема с дълбока обществена и социална значимост, все още обаче недостатъчно изследвана в застрахователната теория“, изтъкна доц. Маркова в представянето на дисертационния си труд и подчерта, че обезпечаването на принципа за устойчиво развитие на икономиката на страната повишава ролята на екологичното застраховане и налага усъвършенстване и иновации на застрахователните продукти.

„Функционирането на индустриалните предприятия в условията на турбулентна среда, под влиянието на редица вътрешни и външни фактори, определя поставянето на въпроса за повишаване на корпоративната сигурност. Проявлението на екологични рискове и нови заплахи в индустриалните предприятия от различните отрасли на икономиката е във фокуса на вниманието на корпоративния риск мениджмънт. Глобалните проблеми, свързани със замърсяването на околната среда, налагат стопанските единици да усъвършенстват своя риск мениджмънт в посока към провеждане на екологични оценки и предприемане на мерки за предотвратяване и минимизиране на последиците от екологичните рискове“, се казва в експозето на доц. Маркова и още: „В условията на „зеления преход“ стремежът на индустриалните предприятия е да повишават своята корпоративна социална отговорност, да усъвършенстват политиката по опазване на околната среда и да подкрепят мерките на Европейския съюз по пътя на икономика с нулеви парникови газове до 2050 г. Най-уязвими по отношение на замърсяването на околната среда са предприятията с опасно производство, каквито са действащите стопански единици в областта на атомната енергетика, химическата индустрия и пр.“

Д.н. Ирена Маркова благодари на членовете на катедра „Национална и регионална сигурност“, на деканското ръководство на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и лично на ректора проф. Димитров за „възможността, която получих да представя дисертационния труд за разглеждане и обсъждане в катедрата.“

Д.н. Ирена Маркова изрази признателност за институционалната подкрепа на Фондация „Проф. д-р В. Гаврийски” и на Българската камара на химическата индустрия във връзка с провеждането на специализираните проучвания на търсенето и предлагането на пазара на екологичното застраховане в България. Тя благодари за подкрепата през годините и на своите учители от Свищовската школа по застраховане  - проф. Нено Павлов, проф. Боян Илиев, доц. Йото Йотов, както и на колегите си от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ при УНСС и на всички колеги, с които е работила през годините.

Галерия снимки от Доц. Ирена Маркова защити научна степен „доктор на науките“ с изследване за заст ...