Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия

понеделник, 23 април 2012 11:05

С кръгла маса на тема „Актуални проблеми на счетоводната професия“ бе поставено началото на поредица събития, посветени на 60-годишнината от създаването на Финансово-счетоводния факултет на университета. В дискусионния форум участваха видни представители на счетоводната наука като проф. д.ик.в. Иван Душанов, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  както и деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева.

Два основни доклада очертаха дискусионните проблеми на кръглата маса и конкретизираха посоките на дебата. „Предложенията на Европейската комисия, приети на 30 ноември 2011 г. за изменение на правната рамка в областта на одита“ коментира в презентацията си Бойко Костов, председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители, специалист с 18-годишен стаж като одитор. Той се спря на директивата на изменение на Директива 2006/43/ЕО и на регламента относно задължителния одит на предприятията от обществен интерес, като очерта мотивите за предстоящите промени, т. нар. „зелена книга“, въвеждането на „единен европейски одиторски паспорт“ и др.

Продължение на доклада на Бойко Костов направи с презентацията си гл. ас. д-р Христо Маврудиев „Промени в европейското законодателство и предизвикателствата пред счетоводната професия“, в която докладчикът акцентира върху общите принципи, алтернативната база за оценяване, разпоредбите за баланса и отчета и др.

Двамата докладчици - Бойко Костов (вдясно) и Христо Маврудиев Водещи експерти в счетоводната наука участваха в дебатите на кръглата маса

 

Галерия снимки от Експерти дискутираха по актуалните проблеми на счетоводната професия  ...