Двама наши професори поканени за гост-редактори в авторитетно международно списание по история на икономическата мисъл

вторник, 23 ноември 2021 8:51

Ръководителят на катедра „Политическа икономия“ проф. д.н. Пенчо Пенчев и проф. д.ик.н. Николай Неновски от катедра „Финанси“ са поканени за гост-редактори на специален брой на Европейското списание за история на икономическата мисъл (The European Journal of the History of Economic Thought). През последните две десетилетия то се наложи като най-авторитетният международен форум за дискусии и приноси в областта на историята на икономическата мисъл. В него публикуват резултатите от изследванията си както утвърдени учени, така и изследователи, които са в началото на академичното си израстване. Едва 28% от статиите, които се изпращат, успяват да преминат през процеса на рецензиране и се публикуват.

Проф. д.н. Пенчо Пенчев и проф. д.ик.н. Николай Неновски по време на 24-та международна конференция „Развитие и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“, организирана от Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET) и проведена в УНСС

Преподавателите от УНСС ще се занимават с подбора на статии, които са с достатъчно високи научни качества за специалния брой на списанието, което е индексирано от Web of Science и Scopus. Според проф. Пенчев подобна покана дава възможност за усвояване на добри редакционни и научни практики, които да се приложат в периодичните издания на УНСС и при подготовката на млади учени. А това е начинът, по който може да се издигне престижа на нашия университет и да се достигнат високи академични стандарти.

Галерия снимки от Двама наши професори поканени за гост-редактори в авторитетно международно списа ...