Онлайн срещи на студенти с гост-лектори от Министерство на труда и социалната политика

понеделник, 22 ноември 2021 16:28

Във връзка с подписано Споразумение между УНСС и Министерство на труда и социалната политика (МТСП), чрез дирекция  „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, на 15 и 17 ноември 2021 г., проф. д-р Мирослава Пейчева, представител и изпълнител на това споразумение от страна на УНСС, организира срещи на студентите от специалностите „Застраховане и социално дело“ и „Икономика на човешките ресурси“, които изучават учебните дисциплини съответно „Социален одит“ и „Стандарти за социална отговорност“, с началниците на отдели и експерти от дирекция  „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“. Целта на срещите беше на студентите да бъде представена Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г. и дейността на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции.“

Цикълът от лекции беше открит от проф. Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в УНСС, която приветства гост-лекторите от МТСП - г-жа Теменужка Златанова, началник на отдел „Жизнено равнище и демографски политики“, г-жа Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“, г-н Румен Донев и г-жа Елена Каменова, експерти в отдел „Социална икономика и социална отговорност“.

Г-жа Теменужка Златанова, началник на отдел „Жизнено равнище и демографски политики“ в МТСП, направи подробен анализ на дейността на отдела и полезни предложения за бъдещи съвместни инициативи.

Г-жа Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в МТСП, представи подробно пред студентите дейността на отдела и предостави данни, които показаха успешното развитие на нормативната регулация за дейността на социалните предприятия.

Г-н Румен Донев, експерт в „Социална икономика и социална отговорност“ в МТСП, представи на студентите Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г.

Г-н Румен Донев запозна студентите и със същността на новото понятие „социалната таксономия“ и очерта насоките на бъдещето развитие на социалния одит.

Г-жа Елена Каменова, експерт в „Социална икономика и социална отговорност“ в МТСП, запозна студентите с новата терминология в областта на социалната отговорност, както и с критериите за най-добрите практики в корпоративната социална отговорност, в съответствие с които МТСП отличава частни работодатели, административни структури и граждански организации, които прилагат прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики.

Бяха предложени и нови идеи за сътрудничество във връзка с изпълнение на Споразумение между УНСС и МТСП, чрез дирекция  „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“.

Галерия снимки от Онлайн срещи на студенти с гост-лектори от Министерство на труда и социалната по ...