От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС

петък, 23 юли 2021 9:15

От 16 август 2021 година започва приемът на магистри в Университета за национално и световно стопанство. Срокът за подаване на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г.

Прием на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г.

През учебната 2021-2022 г. университетът предлага 88 специалности от пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки", „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Социология, антропология и науки за културата".

В уебсайта на УНСС - magistri.unwe.bg кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и по всички интересуващи ги въпроси. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ е с конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит в електронен формат или онлайн. За тях може да се кандидатства както срещу заплащане, така и по държавна поръчка.

 

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС

Най-големият бизнес университет в България ви очаква присъствено наесен

Уважаеми кандидат-магистри,

С избора на магистратура в УНСС Вие стъпвате върху богат спектър от възможности, определяте широка траектория на движение, правите осъзнат избор в правилната посока на личностното и професионалното Ви изграждане.

100 години най-старото и най-голямото висше икономическо училище в Бъл­гария и Югоизточна Европа е авторитетна академична институция, която поддържа изключително висок стандарт в образованието и дава модерно и обвързано с практиката обучение на своите студенти.

Преминавайки през предизвикателствата на времето, виждаме как светът се променя, съвременното образование се дигитализира, превръща се в икономика на интелекта и ние трябва да сме готови за това.

УНСС успя само за два дни да премине към онлайн обучение и впоследствие да доразвие електронната система „Уеб студент“, когато през март 2020 г. бе обявена пандемията. Изградили сме онлайн инфраструктура на целия процес от студентския живот. Наричаме това 360-градусов дигитален пръстен. УНСС има и патент за електронна студентска книжка. Единствена в България.

Целта на УНСС, като най-големия бизнес университет в България, е да осигури на студентите си подходяща среда, за да преминат успешно през промените и да са в унисон с динамиката на пазара на труда. Университетът развива дългосрочни партньорства с бизнеса и с организации, ангажирани с качеството и конкурентоспособността на образованието.

За поредна година УНСС е обявен за най-престижното висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподава­телите във висшите училища, определени на база на класиране от Рейтинговата система на висшите училища в България.

Ако станете студент в УНСС, ще се обучавате по учебни програми и планове, отговарящи на най-новите образователни стандарти и практики в света; ще Ви четат лекции едни от най-авторитетните преподаватели в България, които са и експерти на ключови позиции в практиката; ще имате достъп до световни бази данни в нашата университетска библиотека.

В УНСС първите си крачки в знанието са направили стотици именити съна­родници, формирали елита на нацията, сред които 9 министър-председатели на България.

За нас е чест, че международно признат лидер и визионер в развитието на световната икономика, като управляващия директор на Международния валутен фонд – Кристалина Георгиева, с гордост е отбелязала в автобиографията си на страницата на институцията, че е възпитаник на УНСС и е била преподавател в нашия Университет.

Нека примерът на нашите възпитаници бъде вдъхновение за избора на правилния път. Страната ни се нуждае от образовани, възпитани и мислещи европейски граждани.

През новата учебна година ще се радвам да се видим присъствено в университета!

Желая ви успех!

На добър час!

 

Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност

Предимства на обучението в УНСС са съвременните учебни програми и методи на преподаване

Нашият университет има вековна традиция и опит в обучението на магистри. За да отговорим на предизвикателствата на времето ние непрекъснато модернизираме учебните програми и разкриваме съвременни, иновативни специалности съобразени с променящата се бизнес среда.

Динамиката на тази среда и нарастващите нужди на бизнеса от специалисти, притежаващи разнообразен профил на знанията, уменията и компетентностите, породи необходимостта от развитието на хибридни специалности за придобиване на по-широка професионална квалификация. Тази година новите магистратури са 13. Голяма част от тези нови специалности интегрират различни области на знанието и обучението по тях ще се извършва от две или три катедри. Такава например е новата магистърска специалност „Количествени финанси“, по която студентите ще бъдат обучавани от преподаватели от катедра „Финанси” и катедра „Статистика и иконометрия“, специалностите  „Комуникационен мениджмънт“ - от катедрите „Управление” и „Маркетинг и стратегическо планиране“, „Дигитални маркетингови стратегии“  от катедрите „Маркетинг и стратегическо планиране“ и „Информационни технологии и комуникации“,  „Цифрово управление и администрация“  от катедрите „Публична администрация” и „Информационни технологии и комуникации“.

Новаторска и много необходима за бизнеса и администрацията е и интегрираната специалност „Управление и контрол на обществени поръчки“, водена катедрите „Финансов контрол”, „Публична администрация“ и Юридическия факултет. Специалностите „Търговия“ и „Дипломация и стратегически анализ“, която е от областта на политическите науки, също са нови и развиват специализирани знания и умения, силно търсени на пазара на труда.

Едно от най-важните предимства на обучението в УНСС е, че е практически ориентирано и насочено към придобиване на умения и компетентности за бързо вземане на адекватни и креативни решения в различни ситуации, отговорно администриране на процеси, работа в екип, открояване на проблеми и техните решения. Учебните програми са съобразени с изискванията на бизнеса и са създадени с активното участие на хора от практиката. Връзките с потенциалните работодатели са водещ приоритет за всички специалности в УНСС. С цел непрекъснато приближаване на учебния процес до практиката привличаме за лектори най-изявените специалисти, които са на ключови позиции в бизнеса и държавното управление.

Предимства на обучението в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база, богатите библиотечни фондове и електронните бази данни от цял свят.

Улеснени и дигитализирани са и почти всички административни процедури във връзка с обучението на студентите през системата „Уеб студент“- получаване на различни справки за студентското положение, плащане на семестриални такси и записване за следващ семестър, подаване на заявки за избор на дисциплини и други общо 21 онлайн услуги.

                   

Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество

Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото

Обучението в магистърска степен надгражда знанията, уменията и компетенциите, придобити в бакалавърските специалности, по качествено нов и различен за студентите начин. Това обучение едновременно изисква от студентите повече, но и дава повече. Обикновено магистърските програми са по-тясно специализирани и интердисциплинарни от бакалавърските, но основната разлика между едните и другите е във фокуса върху развитието на критичното мислене на студентите. За критичното осмисляне на преподаваните концепции в магистърските курсове са важни две неща – задължителното осъществяване на изследователска работа от студентите и активното сътрудничество с преподавателите и другите студенти в програмата.

От една страна, всяка от нашите магистърски програми задължително изисква от студентите провеждането на собствени научни изследвания. С цел насърчаването им УНСС предлага възможности за включване на студенти в научноизследователските екипи, участващи в различни национални и международни проекти, и приоритетно финансира университетски проекти за научни изследвания, в чиито екипи участват студенти. Насърчава се участието на студентите в научните форуми, организирани от университета, и се осигурява възможност за публикуване на тяхното творчество. Съществува и механизъм за финансиране участието на студенти в научни форуми в чужбина.

От друга страна, за развитието на критичното мислене в магистърска степен не по-малко важни са груповата работа и сътрудничеството, включително в международна среда. УНСС заедно с шест водещи западноевропейски университети създаде Европейския университет ENGAGE.EU – един от общо 41 университети на бъдещото, които ще формират новия облик на европейското образователно и изследователско пространство през следващото десетилетие. Днес всички наши студенти са едновременно и студенти на останалите шест университета от мрежата – University of Mannheim (Германия); Tilburg University (Нидерландия); WU Vienna University of Economics and Business (Австрия); Luiss University (Италия); NHH Norwegian School of Economics (Норвегия) и University Toulouse 1 Capitole (Франция). По този начин те могат да се възползват от възможностите за обучение и научни изследвания, които предлагаме съвместно с нашите партньори – физическа и онлайн мобилност, съвместни образователни и научни проекти, общи курсове за обучение, участие в международни научноизследователски екипи, работа в съвместни лаборатории и др. Допълнителни възможности за мобилност съществуват по програма Erasmus+, по която имаме сключени двустранни споразумения за обмен с над 200 университета. Международната мобилност вдъхновява студентите, дава им възможност да се учат едни от други и да сравнят начина на живот и образованието у нас и в чужбина. Това ги прави по-адаптивни, по-креативни и много по-уверени в себе си. Показателни са данните на Евростат, че 80% от студентите, които са осъществили мобилност по време на следването си, намират професионална реализация за по-малко от 3 месеца след дипломиране.

Може би най-важното за бъдещия успех на нашите студенти е винаги да помнят девиза на УНСС – „Духът прави силата!“. Той е такъв, не просто защото е истина; той е такъв, защото висок дух могат да възпитават само личности, които притежават висок дух.

 

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики

Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката

Една от ключовите задачи на ректорското ръководство е непрекъснатото развитие на връзката висше образование – практика. Затова на кандидат-магистрите мога да кажа, че като бизнес университет №1 УНСС има установени партньорски отношения с над 250 институции и водещи бизнес организации. Само в последната една година сключихме над 80 нови меморандума за сътрудничество. Завършващите УНСС студенти са предпочитани от работодателите и за това говорят и данните от НОИ, според който 98% от дипломиращите се, се реализират по специалността си.

Водени от желанието да доближим нашите студенти до реалната бизнес среда в меморандумите за сътрудничество с бизнеса и институциите, които подписваме, водещи приоритети са: възможностите за стажантски програми на наши студенти, изнасяне на открити лекции от водещи специалисти от практиката, съвместни инициативи за участие в проекти, разработване на нови магистърски програми по поръчка на бизнеса. Така се създадоха програмите между катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и EVN България по „Енергиен бизнес“, програмата по „Количествени финанси“ между катедра „Финанси“ и Булбанк, програмата по „Управление на търговски вериги“ между катедра „Икономика на търговията“ и Централния кооперативен съюз, по Местно самоуправление между НСОРБ и катедрите в професионално направление Администрация и управление и др.

В магистърските програми преподават и водещи специалисти от практиката, което спомага за пряк допир с работодателите и кариерно развитие за нашите студенти.

Признание за удовлетворението на работодателските организации от практически ориентираното мултидисциплинарно обучение и изграждането в студентите на умения, знания и компетентности, съответстващи на променящата се, динамична бизнес среда е спечелената награда от УНСС за най-престижно висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища.

Доброто ни взаимодействие с водещи европейски и световни организации и възможностите за реализация на студентите в институции като Народно събрание, Министерски съвет, различни ведомства и комисии за мен е предимство, което те оценяват високо и се възползват от него по време на своето обучение, а и след това.

На базата на сключени споразумения в нашия университет се обучават и висши служителите на Агенция „Митници“ и такива на „Стомана Индъстри“. Това за мен е още един атестат за високото качество на обучението и неговата практическа насоченост.

Наред с всички предимства на обучението, ние осигуряваме възможност и за настаняване на магистри в студентските общежития на УНСС, намиращи се в Студентски град - София, които се реновират с отпуснати средства от държавата в размер на над 10 млн. лв.

Галерия снимки от От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС ...