Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет

сряда, 21 юли 2021 17:16

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и доц. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет - Стара Загора, сключиха споразумение за сътрудничество.

Проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Добри Ярков

„Убеден съм, че партньорството ни с колегите от Тракийския университет ще отвори нови възможности за развитие на потенциала на висшето образование у нас. Чрез създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности, споделянето на добри практики, генериране на добавена стойност и синергия, сътрудничеството ни ще спомогне за увеличаване на академичния капацитет и подготовката на кадри по професии, изискващи знания и умения от различни области, които са важни за развитието на икономиката и обществото“, отбеляза проф.  д-р Димитър Димитров.

Ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков подчерта важността на подписаното споразумение за създаване и утвърждаване на общо пространство на висшето образование за висок стандарт на обучение и развитие на научноизследователската дейност.

Двата университета ще обединят усилия за трайно сътрудничество при ефективното използване на ресурсите и потенциала си в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност.

УНСС и Тракийският университет ще си съдействат при поддържане и повишаване качеството на учебната и научноизследователската дейност чрез разпространяване на образователна информация, проучване и прилагане на опит и добри практики. Ще се работи и за развитие на нормативната база, разработването на съвместни програми за обучение на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. Двата университета ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на теоретични и практически форми на подготовка, както и за развитие на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност.

Това сътрудничество ще се осъществи чрез разработване и водене на лекции, семинари, практически занятия, специализирани курсове. Двата университета ще създават условия за мобилност при обмяна на студенти и преподаватели, както и внедряване на партньорски статут, не само на институционално равнище, но и на равнище на преподаватели и студенти.

УНСС и Тракийският университет ще отворят един за друг вратите си за съвместна организация на научно-приложни симпозиуми, конференции, семинари, кръгли маси и др.; за създаване на смесени научноизследователски колективи за изпълнение на проекти за научни изследвания, разработки, технологични демонстрации и изпитвания, както и за изготвяне на общи експертизи, рецензии, становища и др. 

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет  ...