УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“

понеделник, 10 май 2021 13:09

Университетът за национално и световно стопанство спечели 4 993 047 лв. европейско финансиране за проекта „Икономическо образование в България 2030“ по процедура „Модернизация на висшите училища“ на ЕС.

В проекта участват още 3 университета – Стопанската академия „Д. А. Ценов” - Свищов (СА), Националната спортна академия „Васил Левски” (НСА) и Бургаския свободен университет (БСУ), както и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Ръководител на проекта е ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров (на снимката горе), който заяви, че модернизацията на университетите и висшето образование в България безспорно е важен проблем, определящ мястото на университетското образование в ЕС. На този основа, като водещ университет в България, УНСС следва да модифицира своето обучение, респективно учебните програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат съизмерими с програми в Европейски университети.

Актуализирането и модернизирането на тези програми ще бъде внедрено и в останалите водещи на регионално равнище университети – СА - Свищов, НСА и БСУ. Чрез това коопериране ще бъдат създадени и приложени в практиката актуални учебни програми, основани на дигитализация.

Ще заработят 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, които са неотменно допълнение на съвременния учебен процес. Това ще даде възможност да се използва в максимална степен споделянето на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.

Според координатора на проекта от страна на УНСС проф. д-р Николай Щерев (на снимката горе), друга важна проектна дейност е свързана с изпълнението на Европейската политика за предприемачество и иновации на студентите и преподавателите чрез създаване на отворени центрове за насърчаване на свободното споделяне на идеи и развитието на предприемачески умения.

Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в чуждестранните партньори, като делът на младите учени трябва да е не по-малко от 15 на сто. Предвидено е да бъдат реализирани 15 съвместни програми с партниращи български висши училища, както и да се въведат 7 нови програми с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации.

Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. Очаква се той да увеличи дела на студентите записани в курсове, преподавани чрез дигитално образователно съдържание.

По отношение на включените в операцията професионални направления се очаква рейтингът на съответните висши учебни заведения да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66.

За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството на научните изследвания в УНСС и в другите университети-партньори.

Галерия снимки от УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в Българ ...