Проф. д-р Таня Парушева защити дисертационен труд на тема: „Нова парадигма на културния туризъм в контекста на глобализацията”

петък, 23 април 2021 14:53

На 12.04.2021 г. се проведе публична защита за присъждане на научната степен „доктор на науките”, на която проф. д-р Таня Парушева защити дисертационен труд на тема: „Нова парадигма на културния туризъм в контекста на глобализацията”. Научната разработка е посветена на 100-годишния юбилей на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“.

Проф. Парушева

Авторитетно научно жури в състав проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Виолета Мутафчиева, проф. д-р Марин Нешков - рецензенти на научната разработка и проф. д-р Христина Николова, проф. д-р Таня Дъбева, проф. д-р Стоян Маринов и доц. д-р Николай Цонев даде висока оценка на дисертационния труд и публикациите, свързани с него, на научните и научно-приложните приноси и единодушно реши: присъжда научната степен „доктор на науките” в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, по професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)” на проф. д-р Таня Парушева преподавател в катедра „Икономика на туризма” към факултет „Икономика на инфраструктурата” при УНСС.

На снимката: проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Виолета Мутафчиева, проф. д-р Таня Парушева, проф. д-р Христина Николова и доц. д-р Николай Цонев  (от дясно на ляво)
Проф. Парушева заедно с преподаватели от катедрата

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров взе участие в събитието (на снимката долу).

Накрая в унисон с научното изследване, проф. Парушева изненада колегите си с фолклорно изпълнение на представители от хор „Бистришки баби”, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО (на снимката долу).

Честито на проф. д.н. Таня Парушева,

на катедра „Икономика на туризма” и на УНСС!

На добър час!

Галерия снимки от Проф. д-р Таня Парушева защити дисертационен труд на тема: „Нова парадигма на ку ...