УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество

сряда, 21 април 2021 14:25

Университетът за национално и световно стопанство и Прокуратурата на Република България сключиха договор за сътрудничество. Подписите си под меморандума сложиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и главният прокурор на Република България Иван Гешев.

На срещата присъства и проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра  ”Счетоводство и анализ” и координатор по споразумението.

Документът предвижда Прокуратурата на Република България (ПРБ) и УНСС да си сътрудничат за подобряване на информираността на органите на досъдебното производство по отношение на организацията на икономиката и счетоводното отчитане на дейността, свързана със съдебно-икономическите експертизи.

При необходимост УНСС ще осигурява експерти, които разполагат с необходимите специални знания и опит в областта на икономиката, финансите, счетоводната отчетност, контрола и анализа на стопанската дейност и могат да извършват сложни и специфични съдебно-икономически експертизи, необходими за работата на прокуратурата.

Сътрудничеството включва разработването на общи или тематични методики, указания, справочници, наръчници в областта на методологията и практиката на счетоводството, финансовото и данъчното отчитане, извършването на експертните изследвания по възлагани експертизи и оформянето на заключенията от тях.

Ще се провеждат специални тематични обучения с цел да се откриват и предотвратяват грешки и измами във финансови отчети и данъчни декларации.

Меморандумът предвижда осъществяване на научни изследвания в областта на съдебно-икономическата експертна дейност от преподаватели на УНСС, самостоятелно или съвместно с представители на ПРБ, като при предоставяне на относима за съответното изследване информация, се спазват нормативните изисквания за конфиденциалност.

На срещата бе обсъдена и възможността за създаването на нова магистърска специалност „Съдебно счетоводство“ (Forensic Accounting). Завършилите тази специалност ще придобият специфични умения и компетенции, които ще се ползват в съдебните производства. По повод споразумението проф. Башева отбеляза, че в меморандума се съдържат широка палитра от дейности, които ще способстват за постигане на неговата цел, а именно подобряване на експертната дейност в областта на съдебно-икономическите експертизи.

В документа е записано, че Прокуратурата и УНСС ще работят за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики по учебни дисциплини, свързани с организирането и осъществяването на съдебно-икономическата експертна дейност.

Двете институции ще подпомагат качеството на обучението на студентите и докторантите в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии.

Галерия снимки от УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество ...