Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сериозно човешките ресурси

сряда, 21 април 2021 9:02

Какви глобални промени и трансформации настъпиха в областта на човешките ресурси? Има ли работещи принципи на устойчивото развитие в неустойчива среда? Отговорите търсим от проф. д-р Мирослава Пейчева от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и координатор на Съвет за социална отговорност на УНСС.

Проф. Пейчева, каква трансформация настъпи в сферата на човешките ресурси в условия на пандемия ?

Експертите нарекоха пандемията „Големият ускорител“, защото предизвика широкообхватни промени, които се осъществиха с бързи темпове във всички сфери, включително и в сферата на човешките ресурси. Анализът на промените в сферата на човешките ресурси ми дава основание да твърдя, че най-сериозна е трансформацията в дейността по подбора и обучението на човешките ресурси.

Ускори се процеса на дигитализация на дейността по подбор на персонал. Въведе се изкуствен интелект в подбора, нарасна интересът към онлайн обученията, още по-активно се разви и вътрешно-фирменото обучение.

Според проучване на Sapient Insights, някои от основните инициативи, които са предприели ръководителите на човешки ресурси в условията на пандемия са: увеличаване на възможностите за отдалечена работа, създаване на по-гъвкави модели на заплащане, внедряване на инструменти за дистанционно проследяване и оценка на служителите, както и внедряване на нови стандарти и показатели за социална отговорност.

Трансформация настъпи и в комуникацията със служителите. Общуването посредством имейли отстъпи място на общуване в платформи като Slack, Microsoft Teams и Zoom, които предлагат комбинации от чат в работно пространство, осъществяване на видеоконференции, съхранение на файлове и дистанционно обучение.

Осъзна се важността на wellness програмите и необходимостта от тяхното актуализиране. Както твърдят колегите от Съвета по човешки ресурси на Forbes, самотата и лошите социални взаимоотношения (не само в личен, но и в служебен план) са толкова вредни за здравето, колкото пушенето на 15 цигари на ден. Поради тази причина, организациите с добри HR практики въведоха програми за консултиране на служителите и софтуерни продукти за мониторинг на психичното здраве.

А имаше ли фирми, кои се справиха по-добре в тази криза?

След всяка необичайна ситуация е логично да се изведат поуки и да се очертаят тенденции. За сферата на човешките ресурси мисля, че те са най-малко три. На първо място, организации, които са изградили култура на управление на промените, са по-устойчиви в неустойчива среда, постигат по-високи резултати в областта на човешките ресурси, таланта и бизнеса (доказва го и изследване на Sapient Insights, цитирано от Обществото по управление на човешките ресурси).

На второ място, виртуалното работно място се превръща все повече в норма и този факт не трябва да плаши, защото както установяват резултати от изследванията на Американската асоциация на психолозите, „когато е направена правилно, работата от разстояние може да подобри производителността, креативността и морала на служителите“.

На трето място, в условията на несигурност, успешни са информираните управленски решения. Това предполага, че ще нараснат инвестициите, които правят организациите, в софтуери за управление на големи данни, включително в областта на човешките ресурси.

Идеята за устойчиво развитие се превърна във фундаментална. В неустойчивата социална среда, в която живеем, кои са работещите принципи за устойчиво развитие при управлението на ЧР?

Принципите за устойчиво развитие трябва да бъдат отстоявани в дейността по привличане и подбор на персонал, оценка на трудовото изпълнение, възнагражденията, кариерното развитие, обучението, здравословните и безопасни условия на труд.

При прилагането на принципите за устойчиво развитие има два съществени проблема. Често в недобрите практики по управление на човешките ресурси е налице подценяване на темата, дискриминация и прилагане на двойни стандарти, което води до загуба на компетентен персонал и влошаване на репутацията на работодателя. Недостатъчно е развита и практиката в областта на социалния одит.

Готови ли са студентите за тенденцията „Устойчиво развитие в областта на ЧР“?

За нашите студенти идеята за устойчиво развитие е много добре позната. Доказателство е създаденият в УНСС Център за устойчиво развитие, чиято цел е осъществяването на интердисциплинарни изследвания, обхващащи всички измерения на устойчивото развитие: социално, екологично, икономическо и институционално.

Темата присъства и в множество учебни дисциплини, защото УНСС добре разбира важността за подготовката на лидери, които да притежават „морален компас“ при вземането на решения.

В учебния план за подготовка на специалисти в областта на човешките ресурси са включени съвременните учебни дисциплини „Корпоративна социална отговорност“ и „Социален одит“.

Кои са новостите в дисциплината „Управление на човешките ресурси“ ?

Новостите са предизвикани от промяната в характера на работа и ускорената дигитализация на бизнеса. Най-новите теми, които намериха място в дисциплината по управление на човешките ресурси са: виртуални трудови борси, дистанционна работа, виртуални екипи, онлайн интервюта за работа, изкуствен интелект в привличането и подбора на персонал, киберкултура, дигитализация на дейността по човешки ресурси, анализ на големи данни в областта на човешките ресурси, брандиране на служители.

В стратегията на ООН до 2030 г. е заложено постигане на Целите за устойчиво развитие. Вие сте координатор на УНСС към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, каква е философията на тази организация и как тя се адаптира към сегашните пандемични условия?

Глобалният договор на ООН е доброволна инициатива, обединяваща бизнес и неправителствени организации, академични институции, градове и агенции на ООН в истински глобален форум в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. Десетте принципа на инициативата Глобален договор са насочени към прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш призова, в условията на пандемия, да се водим от решителност, солидарност и благоразумие. Според него COVID-19 е истински тест в навечерието на Десетилетието на действията за изпълнението на Целите за устойчиво развитие. И ако успеем да застанем заедно и солидарно в битката срещу пандемията, това би означавало, че със сигурност имаме всичко нужно, за да постигнем Целите до 2030 и да създадем Света, който желаем.

Близо 8000 компании, бизнес асоциации, нестопанските организации в света намират платформа в лицето на Глобалния договор на ООН, как България се възползва от това сдружаване?

Глобалният договор на ООН обединява отговорните организации, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Това обединение е свързано не само с приемането на десетте принципа на Глобалния договор, но и с тяхното ежедневно отстояване за изграждане на един по-справедлив свят.

Обединението на социално отговорни организации, осъзнаващи важността на устойчивото развитие, позволява да се споделят добри социално отговорни практики и инициативи, което е в полза на изграждането на съвременно, социално отговорно общество и лидерство.

Как се включва УНСС в тази инициатива?

Университетът е активен член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Ежегодно в УНСС се провеждат научни изследвания, свързани с проблемите на устойчивото развитие, социалната отговорност и корпоративната социална отговорност.

Включваме се активно във всички дейности, свързани с постигане на целите за устойчиво развитие. Тази година усилията ни са насочени към постигането на целите за качествено образование, затвърждаване на връзките между бизнеса и образованието и отговорното потребление.

Ежедневните действия на настоящото ръководство на УНСС, в условията на пандемия, с водеща цел запазване на здравето на преподавателите, служителите от администрацията и студентите доказа, че УНСС е достоен член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Глобалният договор на ООН е и в сферата на правата на човека и трудовите норми. В сегашната практиката по набиране и подбор на персонала какво е новото нормално?

Дигиталният подбор на кандидати за вакантна длъжност и включването на изкуствен интелект в него е част от новото нормално.

Експертите твърдят, че новото нормално в подбора ще направи процеса по-обективен. Ще се сведе до минимум дискриминацията в труда. Разбира се, това ще зависи и от социалната отговорност на програмистите, които ще изготвят алгоритъма за подбор, както и от социалната отговорност на тези, които са дефинирали критериите за вакантна длъжност.

Вие сте наясно с реализацията на студентите в УНСС, каква е тя за последните години?

Нашите студенти се реализират изключително успешно в условията на настоящата динамична и конкурентна среда. Ще срещнете възпитаниците ни на ключови позиции, както в държавната администрация, така и в бизнеса. Тайната на този успех е в обединените усилия на преподавателите, студентите и бизнеса. Работим съвместно в национални и международни, научни и научно-приложни проекти. Учебните програми, по които се обучават студентите на УНСС, са разработени в съответствие с учебните програми на водещи световни университети и се актуализират в съответствие с потребностите на бизнеса и глобалните тенденции за професионални компетентности. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания. Затова, възпитаниците на УНСС получават месечни възнаграждения над средните за страната.

Изключителен принос за старт в кариерата на студентите ни има и Междууниверситетският център за развитие на кариерата на УНСС, който помага на студентите да намерят мечтаната за тях работа. През 2020 година УНСС реализира над 1000 платени стажа по програмата за студентски практики.

Не е случайно, че за поредна година УНСС е обявен за най-престижното висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища. Над 97% от студентите на УНСС се реализират на пазара на труда до първата година от завършването си.

 

#ИзбирамУНСС

Галерия снимки от Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сери ...