Рамков договор за сътрудничество между УНСС и АДВИБ

понеделник, 13 юли 2020 14:29

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Даниела Пеева, председател на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции (на снимките долу).

Документът беше подписан и от проф. д-р Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводния факултет, който ще представлява УНСС за изпълнението на договора  (на снимката долу).      

В рамковия договор се предвижда сътрудничество при обмен на информация и публикации за научни, учебни и други събития на УНСС и АДВИБ по теми, свързани с дейността на публичните компании и другите емитенти на ценни книжа, както и дейността на директорите за връзки с инвеститорите.

Двете страни ще си партнират и в организирането на семинари, конференции, срещи и други събития с цел запознаване и популяризиране сред студентите на дейността на публичните компании и другите емитенти на ценни книжа. УНСС и АДВИБ ще си сътрудничат също в организирането и провеждането на „IR Junior Class“ и други образователни инициативи, студентски практики и стажове, както и в осъществяването на съвместни изследователски дейности и образователни проекти.

Координатор по рамковия договор за сътрудничество от страна на УНСС е доц. д-р Атанаска Филипова – Сланчева от катедра „Счетоводство и анализ“.

На подписването на присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество, проф. д-р Силвия Трифонова, зам.-декан на ФСФ, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата, и г-жа Анелия Петкова – Тумбива, член на УС на АДВИБ (на снимката горе).

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и АДВИБ	 ...