Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

четвъртък, 20 декември 2018 9:00

Заседанията на Общото събрание (ОС) на нашия университет се превърнаха не само в отчет на свършеното, но и в анализ на настоящето и поглед в бъдещето. Това е добро съчетание на традициите на УНСС и настоящите и бъдещите надежди, а присъствието на бивши ректори и преподаватели, които днес са наши гости, е доказателство за приемственост между поколенията. С тези думи проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ОС, откри заседанието на висшия колективен орган за управление на университета.

Проф. д-р Лалко Дулевски

В дневния ред на ОС бяха включени отчет на ректорското ръководство за периода декември 2017 г. – декември 2018 г., отчет на Контролния съвет за същия период и др.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Виолета Цакова,
председател на Контролния съвет, проф. д-р Маргарита Атанасова,
зам.-председател на ОС, проф. д-р Лалко Дулевски,
председател на ОС, проф. д-р Тодор Калоянов, зам.-председател на ОС,
Кристиян Маджуров, председат на Студентския съвет
(от ляво надясно)

Отчетът на ректорското ръководство беше раздаден предварително на членовете на ОС. В експозето си проф. Статев открои най-важните акценти в учебната и научноизследователската дейност, международното сътрудничество, акредитацията, електронизацията, кариерното развитие на студентите и др.

Проф. Статев подчерта, че и през 2018 г. УНСС изпълни държавната си поръчка за прием на първокурсници в ОКС „бакалавър“. Значително е нараснал броят на приетите студенти в платено обучение. Това е успех, постигнат с активността, инициативността и усилията на всички нас, който утвърждава за пореден път лидерските позиции на УНСС в обучението на бакалаври.

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Ректорът открои значението на националните конкурси и състезания за привличането на все по-голям брой кандидат-студенти, както и успешната дейност на Асоциацията на икономическите училища в България, в която членуват средни училища от София и страната, които са коректни партньори и съмишленици на УНСС. Той определи като положителен факта, че все повече катедри се включват в кандидатстудентската кампания, включително чрез свои профили в социалните мрежи и използването на специфични методи и форми на прием, и изрази убеденост, че ако тази активност на академичната общност продължи, ще гарантираме приема и през следващата учебна година. 

През отчетния период УНСС запази и затвърди ролята си на водеща академична институция, която осигурява обучение в ОКС „магистър“, заяви ректорът. Усилията бяха насочени към привличане на повече и по-добре подготвени кандидат-магистри, към непрекъснато обновяване на съдържанието на водените курсове и подобряване на организацията на учебния процес. Разкрити бяха 8 нови магистърски специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата и социалната реалност и изискванията на пазара на труда. Започна обучението по три нови магистърски специалности в резултат на институционални договори с държавни институции и професионални организации. Разшири се и палитрата от магистърски специалности с преподаване на английски език чрез добавяне на две нови специалности и затвърждаване на интереса към международните ни магистратури, посочи проф. Статев.

Подготвени бяха нови учебници и учебни материали за дистанционно обучение, актуализира се значителна част от съществуващите ресурси, постигнато беше пълно интегриране на цялостното учебно съдържание за дистанционно обучение в новата версия на системата Мудъл, отчете ректорът.

През отчетния период бяха осигурени необходимите условия за осъществяване на висококачествена научноизследователска дейност. УНСС е първият университет в България, който започна реализацията на пилотен проект институти, създадени с постановление на Министерския съвет,  да водят специалности. Разкрити бяха нови научноизследователски центрове, каза проф. Статев. Университетските изследователи работят по над 100 университетски, национални и международни проекта, в които се включват все повече млади учени, докторанти и студенти, което е гаранция за приемственост между поколенията изследователи, заяви ректорът. През последните две години е рекорден броят на публикациите, индексирани в Scopus. Безспорен е фактът, че УНСС има голям научен потенциал, но той трябва да стане известен в публичното пространство, посочи проф. Статев.

Продължава очерталата се през последните години тенденция за увеличение на броя на докторантите – сега те са близо 500. Както съм казвал многократно, наша постоянна задача е да откриваме и насърчаваме най-добрите магистри да продължат обучението си в ОНС „доктор“. През отчетния период продължи изпълнението на политиката за академично израстване на преподавателите. Увеличи се броят на научните форуми, включително с международно участие. Повиши се и качеството на научните ни издания, заяви ректорът.

И през тази година продължи разширяването на международните академични контакти на УНСС с университети и изследователски мрежи от целия свят, както и на дейността по организирането на мобилности на студенти, преподаватели и административен персонал по линия на програма „Еразъм+“. Нарасна интересът на студенти от европейски университети да осъществяват мобилност в УНСС, както и на наши студенти да се обучават в университети от ЕС, заяви проф. Статев.

Ректорът посочи, че продължава изпълнението на стратегията за електронизация на учебния процес, научноизследователската дейност и административното обслужване, както и оптимизацията на вече изградените системи и съобщи, че УНСС е носител на наградата „ИТ мениджър на годината“ в категория „Иновации“ за проекта „Електронна студентска книжка“.

Ректорът се спря и на кариерното развитие на студентите и отчете, че са подписани договори с редица държавни институции и бизнес структури, във всеки от които има специална клауза за провеждането на стажантски програми. Основната цел на Междууниверситетския център за развитие на кариерата е приближаване на нашите възпитаници до практиката чрез организиране на Дни на кариерата, публични лекции, уърк шопове, презентации и пр., предоставяне на информация за свободни работни позиции и за стажантски програми и пр.

Трябва да продължим работата по подготовката на програмните акредитации, за да покажем, че отново сме най-добрите. Казвам го с убедеността, че можем и ще го направим, отбеляза проф. Статев. Той се спря и на доброто взаимодействие и конструктивния диалог на ректорското ръководство със Студентския съвет.

Ректорът благодари на членовете на ОС за добрата комуникация, за всеотдайната работа, за лоялността и привързаността към УНСС. Предстоят ни нови изпитания и нови предизвикателства. Нямаме право на отстъпление, ако искаме УНСС да продължи да бъде най-добрият университет. Затова от новата година трябва да работим още повече и още по-отговорно, каза той.

Общото събрание прие отчета на ректорското ръководство и даде положителна оценка на неговата дейност.

ОС прие и отчета на Контролния съвет, представен от неговия председател проф. д-р Виолета Цакова.

Проф. д-р Виолета Цакова

Галерия снимки от Общото събрание на УНСС даде положителна оценка  за дейността на ректорското рък ...