Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“

вторник, 18 декември 2018 16:34

Обучителен семинар по проект № BG05M9OP001-4.001-0065 „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ се проведе в Малката конферентна зала. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се от Института за следдипломна квалификация (ИСК) на УНСС и департамент „Труд и социални политики“ на правителството на Фландрия, Белгия. Срокът за изпълнението на проекта е от 18 септември 2017 г. до 31 декември 2018 г. Бюджетът на проекта е 128 161.73 лв., от които 121 753 лв. е от европейски фондове, а 64 000 лв. - националното съфинансиране.  

Целта на проекта е да се формира партньорство между български и белгийски организации, което да е съпроводено с прилагането на добри практики за учене през целия живот. Другата цел е повишаване на уменията на заетите, наетите и самонаетите за управление в партньорство, обясни доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ (на снимката долу). Много важно е в процеса да бъдат въвлечени и отговорните институции – местна и централна власт и пр.

Доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, съобщи, че департамент „Труд и социални политики“ е отправил покана към нашия университет да се проведе съвместно изследване за обучението през целия живот. Проектът за нас е изключително добър, заяви доц. Стойчев.

Доц. д-р Иван Стойчев

Доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, поздрави участниците в семинара от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. УНСС се гордее с обстоятелството, че обучава много бакалаври, магистри и доктори. Значителна част от неговата дейност е и обучението на хората, придобили квалификация. ИСК има много сериозен опит в изпълнението на различни проекти, свързани с продължаващото обучение. Този проект ще ни даде знание как може да се интензифицира партньорството за обучение през целия живот, заяви доц. Славова. 

Доц.д-р Миланка Славова

В Малката конферентна зала

Галерия снимки от Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето пре ...