УНСС изгражда Център за компетентност

понеделник, 17 декември 2018 14:31

Пред преподавателската читалня на университетската библиотека се проведе официалното събитие за стартиране на модернизацията на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-н Станимир Механджийски, ръководител на фирмата, която ще осъществи модернизацията, проф. д-р Камелия Стефанова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (от ляво надясно)

Общата стойност на проекта е 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН. Срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Събитието, организирано от УНСС - базова организация и бенефициент по проекта,  беше открито от ръководителя на проекта проф. д.ик.н.  Стати Статев. Ръководният екип представи целите на проекта, очакваните резултати и бъдещата инфраструктура на Центъра за компетентност в областта на големите данни.

Центърът, където ще се обработват Големите данни, ще разполага с множество сървъри. Амбицията ни е да обединим социално-икономическата информация в страната. Със събирането на данни са ангажирани още БАН, ИУ-Варна, РУ, ТУ-Габрово. Целта ни е да съберем различните съпоставими статистики, защото освен Националният статистически институт и други структури генерират данни – митниците, в Министерството на финансите има бюджетна статистика, БНБ и пр. Данните трябва да обхванат цялата макрорамка, каза проф. Статев. Според него често статистиките се разминават драстично и това е причината за много сериозен изследователски проблем. Данните от центъра ще могат да се ползват в България, а по-далечната цел е и в балканските страни. 

Проф. Статев показва как ще изглежда центърът

Нашата цел е трансформирането на дигитализацията в служба на науката. За това е необходимо изграждането на цяла една култура – на бизнеса, моделите, управлението, на организацията и ползването на данните. Заявили сме амбицията си да бъдем в полза на бизнеса, на изследователите в цялата страна, отбеляза проф. д-р Камелия Стефанова. Стремим се да участваме в европейски и международни мрежи. Имаме нужда да разбираме цялата картина на случващото се в света. Информацията започна да е все по-голямо предизвикателство за една организация, посочи тя.

В света има две организации, които движат Големите данни – Cloudera и Hortonworks. Преди дни нашият университет стана партньор на Cloudera по линия на академичната програма. УНСС е единственият университет в България, член на тази програма. Сега започваме модернизация и реконструкция на старата инфраструктура. Изграждането на центъра ще бъде в съответствие с международните стандарти, обясни проф. д.ик.н. Валентин Кисимов.

Галерия снимки от УНСС изгражда Център за компетентност  ...