Юбилейна международна научна конференция по повод 25 години от създаването на катедра и специалност "Политология" в УНСС

понеделник, 12 октомври 2015 12:51 /
Начало:
понеделник, 23 ноември 2015 10:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


КАТЕДРА ПОЛИТОЛОГИЯ

 ПОКАНА

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСВЕТЕНА НА 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА
И СПЕЦИАЛНОСТ “ПОЛИТОЛОГИЯ“ В УНСС

23-24 ноември 2015 г.

Под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев

 Тема: „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Уважаеми колеги,

Катедра "Политология" създаде традиция в провеждането на значими за България научни конференции с международно участие. Първата научна конференция, проведена от катедрата, е през 1999 г. в НДК на тема: "Правата на човека в условията на устойчиво развитие". Последваха: "Политическата мисъл на XX век: поуки за България" (27-28 октомври 2006 г.); „130 години от възстановяването на българската държавност. От емпирично историкохронологично към теоретично осмисляне" (19-20 февруари 2008 г.); Юбилейна международна научна конференция: "Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи" (по повод 20 години от създаването на катедра "Политология" в УНСС) и др. Предлаганата научна проява е продължение на тази добра академична традиция.

 

Проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС,

председател на Организационния съвет

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д-р Георги Янков, засл. професор на УНСС – председател на Организационния съвет и ръководител на научен проект № НИД НИП – 18/2015

Доц. д-р Блага Благоева – зам.-председател на Организационния съвет, в.и.д. ръководител на катедра „Политология“

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев

Доц. д.п.н. Георги Манолов

Гл. ас. д-р Николай Кръстев

Ас. д-р Даниела Пастармаджиева

КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ ВКЛЮЧВА

  • Тържествено заседание
  • Три примерни тематични направления
  • Политологията като наука и академична дисциплина пред нови предизвикателства;
  • Глобални неравенства, конфликти, миграции;
  • Националните държави и националната идентичност в условията на глобализация. Състояние и проблеми на българската държавност.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УНСС, гр. София; голяма конферентна зала и малка конферентна зала

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

гр. София, УНСС, Студентски град „Христо Ботев“, бул. „8 декември“

катедра „Политология“

Цветелина Кирилова-Петрунова, cveti_unss@abv.bg, 02/8195 307

ас. д-р Д. Пастармаджиева, daniela.pastarmadjieva@gmail.com, 0884/727096

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Докладите трябва да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия. Максималният обем на един доклад е 8 страници, вкл. фигури, таблици и библиография.

Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см.

Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered (следва един празен ред);

Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered (следва един празен ред);

Основен текст с шрифт на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal; междуредие: 1,5;

Таблиците и фигурите да са центрирани на страницата, а заглавията им да

са центрирани спрямо самите таблици и фигури. Под таблиците и фигурите

да бъде посочен източникът им, подравнен отляво, шрифт Times New Roman, 10 pt, normal;

Цитиране: под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3 …

Библиографията да е подредена по азбучен ред първо на кирилица, а след това на латиница.

СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на заявка – 16.11.2015 г.

Краен срок за изпращане на доклад – 15.12.2015 г.