Десета юбилейна международна научна конференция на тема: "Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно"

сряда, 09 юли 2014 9:50 /
Начало:
петък, 03 октомври 2014 10:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет “Международна икономика и политика”


 Десетата юбилейна международна научна конференция

на тема:

ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

СЕДЕМ ГОДИНИ ПО-КЪСНО 

3 октомври, голяма конферентна зала

 

Тематични направления

 JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R

Официални езици на конференцията: английски и български език.

Научни направления:

-          Европейски съюз - състояние и перспективи

-          Конкурентоспособност на българската икономика на международния пазар

-          Управление на европейски проекти

 

 

Заявка за участие:

Име: ...........................................................................................................................................................................................................

Научна степен и звание, длъжност : ...........................................................................................................................................................

Служебен адрес: .........................................................................................................................................................................................

Организация : ............................................................................................................................................................................................

Тел: ...........................................................................................................................................................................................................

Е-mail: .......................................................................................................................................................................................................

 

u Ще участвам в конференцията с доклад

Тема на доклада: ....................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………….................................................................................................................................

u Ще участвам в дискусиите, без да изнасям доклад

u Съгласен съм да бъда поканен/а за изготвяне на рецензии на доклади

Краен срок за изпращане на заявка за участие, доклад (до 15 страници) и кратко резюме (в обем до 10 реда) на доклада на български и английски език, ключови думи (на български и английски език) и JEL класификация: 20 август в електронен вариант на адрес: conference_mio@yahoo.com

За техническото оформление на докладите, моля следвайте изискванията на списание “Икономически и социални алтернативи” http://www.unwe.bg/alternativi

Всички получени доклади ще бъдат рецензирани от двама рецензенти. До 10 септември рецензентите изготвят кратка (до 1 стр.) рецензия с ясно изразено становище:

-          предложеният доклад да бъде допуснат до участие в конференцията и публикуван в сборника с доклади от конференцията,

-          предложеният доклад да бъде допуснат до участие в конференцията и публикуван в сборника с доклади от конференцията и в списание “Икономически и социални алтернативи”,

-          предложеният доклад да бъде допуснат до участие в конференцията и публикуван в сборника с доклади от конференцията след отразяване на посочените в рецензията бележки

-          предложеният доклад не е подходящ за участие в конференцията.

Всички доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията.

В срок до 15 септември ще бъдете уведомени за становището на рецензентите по вашите доклади.

Краен срок за изпращане на докладите, за които е препоръчано отразяване на забележки: 3 октомври в електронен вариант на адрес: conference_mio@yahoo.com. Докладите се предават разпечатани и на CD по време на регистрацията на конференцията във вида, в който ще бъдат предадени за отпечатване.

В случай, че имате допълнителни въпроси, можете да се обадите на тел: 0888 506 856.

Таксата за участие в конференцията е 20 лв. и се заплаща по банков път по сметката на УНСС в срок до 1 октомври 2014 г., а документът за превод на такса се представя по време на регистрацията на конференцията.

Преподаватели в УНСС и докторанти на УНСС (независимо от формата на докторантура) са освободени от заплащане на такса за участие.

Банкова сметка на УНСС в лв.:

Банка: Българска Народна Банка

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Основание за плащане: „Такса за участие в конференция на катедра МИО – 3.10.2014 г.”