Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория"

вторник, 25 юни 2013 9:32 /
Начало:
четвъртък, 21 ноември 2013 10:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Университет за национално и световно стопанство

Общоикономически факултет

Катедра „Политическа икономия”

организира

Първа национална научна конференция по политическа икономия

на тема:

„ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ”

21 и 22 ноември 2013 г., 10.00 ч., голяма конферентна зала на УНСС

под патронажа на почетния ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов

 

Програмен комитет:

Проф. д-р Светла Тошкова - председател

Проф. д-р Борислав Борисов

Проф. д.ик.н. Методи Кънев

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

Проф. д.ик.н. Пано Лулански

Проф. д-р Катя Бекярова

Доц. д.ф.н Венцеслав Кулов

Доц. д-р Лиляна Велева

Доц. д-р Валентина Драмалиева

 

Организационен комитет:

Доц. д-р Валентина Драмалиева – председател

Доц. д-р Пенчо Пенчев

Доц. д-р Боян Велев

Доц. д-р Евгени Костов

Гл.ас. д-р Бисера Колева

Гл.ас. д-р Марко Димитров

Гл.ас. д-р Румен Андреев

Гл.ас. д-р Веселина Атанасова

Гл.ас. д-р Веселин Бояджиев

 

Конференцията e организирана около

три основни тематични кръга:

1.     Политическа икономия и икономическа теория: обновление или криза

2.     Политическата икономия в променящите се глобални икономически отношения и световната икономическа криза

3.     Обучението по политическа икономия: минало, настояще и бъдеще

Ще има специална сесия, на която ще бъдат представени студентски доклади.

Резултатите от конференцията ще бъдат издадени в колективен научен труд.

Университет за национално и световно стопанство

Общоикономически факултет

Катедра „Политическа икономия”

 ПРОГРАМА

на

Първата национална научна конференция

по политическа икономия

на тема:

„ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ”

под патронажа на почетния ректор на УНСС

проф. д-р Борислав Борисов

 

21 НОЕМВРИ 2013 г. (ЧЕТВЪРТЪК)

9.30 – 10.00    РЕГИСТРАЦИЯ

10.00 – 10.30 ОТКРИВАНЕ

Откриване

Встъпително слово

Приветствия

10.30 – 11.45  ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Основни доклади по трите тематични кръга на конференцията

Водещ дискусията: доц. д-р Пенчо Пенчев 

 1. Светла Тошкова, доктор по икономика, професор в катедра „Политическа икономия”, ОИФ, УНСС

Икономическата теория в търсене на нова парадигма и методология (в контекста на историята)

 1. Васил Проданов, доктор на философските науки, чл.-кор. на БАН, професор в катедра „Политическа икономия”, ОИФ, УНСС

Кризата на икономическата теория и възраждането на политическата икономия

 1. Методи Кънев, доктор на икономическите науки, професор

За политикономия в контекста на новите реалности

 1. Пано Лулански, доктор на икономическите науки, професор в катедра „Политическа икономия”, ОИФ, УНСС

Обучението по политическа икономия в България - минало и настояще

11.45 – 12.00  КАФЕ ПАУЗА

12.00 – 13.30  ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

              Политическа икономия и икономическа теория: обновление или криза

Водещ дискусията: проф. д.ик.н. Пано Лулански 

 1. Теменуга Ракаджийска, доктор на социологическите науки, професор в катедра „Икономическа социология”, ОИФ, УНСС

Политическа икономия, икономикс, икономическа социология - предефиниране на границите

 1. Иван Кацарски, доктор на философските науки, професор в Институт за изследване на обществата и знанието - БАН

Политическа икономия и икономикс: алтернативност или допълване?

 1. Михаил Мирчев, доктор на социологическите науки, професор в катедра „Политология”, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС

Политиката и икономиката: две синхронни или разбягващи се сфери в системата на обществото ни

 1. Борислав Градинаров, доктор по философия, доцент в Институт за изследване на обществата и знанието - БАН

Политическата икономия след неолибералната зима – едно закъсняло пробуждане

 1. Дянко Минчев, доктор на икономическите науки, доцент в катедра „Икономика”, факултет „Бизнес и мениджмънт“, Русенски университет

Общата теория на икономиката е в криза и се нуждае от обновление

 1. Станка Ринкова, доктор по икономика, главен асистент в Стопански факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Теоретичната и приложната икономика - за единството и различията

13.30 - 14.15  ОБЕДНА ПОЧИВКА

14.15 - 16.00  ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

              Политическата икономия в променящите се глобални икономически                        отношения и световната икономическа криза

Водещ дискусията: гл. ас. д-р Бисера Колева 

 1. Росица Чобанова, доктор на икономическите науки, професор в Институт за икономически изследвания – БАН

Политико-икономически подход при изследване на глобалната технологична промяна

 1. Ивайло Беев, доктор по политическа икономия, главен асистент в катедра „Икономикс“, ОИФ, УНСС

Илюзорна икономика

 1. Вяра Стоилова, доктор по икономика, доцент в катедра „Икономическа социология”, ОИФ, УНСС

От хомо икономикус към хомо културалис

 1. Елка Сярова, асистент в катедра „Политическа икономия“, ОИФ, УНСС

Политически аспекти на новите икономически реалности

 1. Валентина Драмалиева, доктор по философия, доцент в катедра Политическа икономия”, ОИФ, УНСС

Ролята на държавата в полето на консумеризма – някои етически аспекти

 1. Щерьо Ножаров, доктор по икономика, асистент в катедра „Икономикс”, ОИФ, УНСС

Политическата икономия и преходът към „зелена” икономика

 1. Митко Хитов, доктор по икономика, хоноруван асистент в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, факултет „Управление и администрация“, УНСС

Теоретичният потенциал на неоикономиката

16.00 – 16.30  КАФЕ ПАУЗА

16.30 -18.00   ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

              Политическата икономия в променящите се глобални икономически                        отношения и световната икономическа криза – уроците на историята

Водещ дискусията: доц. д-р Валентина Драмалиева 

 1. Пенчо Пенчев, доктор по история, доцент в катедра Политическа икономия”, ОИФ, УНСС

Бележки за отношението между стопанската история и различните аспекти от икономическата теория

 1. Лиляна Велева, доктор по история, доцент в катедра „Политическа икономия“, ОИФ, УНСС

Държавни стопански институции в България (1879-1944). Тенденции в условията на променяща се конюнктура

 1. Румен Андреев, доктор по икономика, главен асистент в катедра „Политическа икономия”, ОИФ, УНСС

Българските икономисти за проблемите на българското селското стопанство през Голямата депресия

 1. Евгени Костов, доктор по история, доцент в катедра „Политическа икономия“, ОИФ, УНСС

Третият държавен съд (1919-1923) и обвиненията срещу министър П. Динчев, свързани с експлоатацията на държавни гори.

 1. Марко Димитров, доктор по история, главен асистент в катедра „Политическа икономия“, ОИФ, УНСС

Законите за насърчаване на местната индустрия в България (1895 - 1936 г.)

 1. Петър Стоянов, асистент в катедра „Политическа икономия“, ОИФ, УНСС

Данъчната тежест и финансовото стопанство в България между двете световни войни

 1. Християн Атанасов, доктор по икономика, хоноруван асистент в катедра „Политическа икономия”, ОИФ, УНСС

Имуществени тенденции сред градското население в България през XVIII и началото на XIX век според наследствени описи от Русе, София и Видин – пръв поглед

18.00 – КОКТЕЙЛ

Уважаеми участници,

Всяко заседание включва 15 - 20 минути за въпроси и дискусия.

Очакваме да съобразите времетраенето на изказванията си – до 12 минути.

След доработване материалите от конференцията ще бъдат публикувани.

Няма да се приемат доклади, които не отговарят на изискванията, посочени по-долу:

КРАЕН СРОК за изпращане на докладите – 20 декември 2013 г. на адрес:

political.economy@abv.bg

Технически изисквания за отпечатване на докладите:

до 12 стандартни страници (1800 знака), Word, Times New Roman, 12, line spacing 1.5,

цитирания, бележки, библиография - в края на доклада

За въпроси:   political.economy@abv.bg

Гл. ас. д-р Марко Димитров – научен секретар – marco_dimitrov@abv.bg

Г-жа Милена Кунова – технически сътрудник – milena.kunova@abv.bg

                                                                                                          тел. 0879128990

22 НОЕМВРИ 2013 г. (ПЕТЪК)

10.00 - 11.30 ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

              Обучението по политическа икономия: минало, настояще и бъдеще

Водещ дискусията: гл.ас. д-р Марко Димитров

 1. Събина Ракарова, доктор по икономика, професор в НБУ

За присъствието на „собствеността” в преподаването на икономическата теория

 1. Георги Найденов, доктор на социологическите науки, доктор по философия, професор в катедра „Икономическа социология”, ОИФ, УНСС

Ценност или стойност – терминологичен или същностен проблем за политическата икономия?

 1. Алла Кирова, доктор по икономика, доцент в секция „Макроикономика”, Институт за икономически изследвания - БАН

Мястото на „икономическия империализъм” в съвременната политическа икономия

 1. Цветан Кулевски, доктор по филология, доцент в катедра „Медии и обществени комуникации", факултет „Икономика на инфраструктурата", УНСС

Добавената стойност на „метафората" в икономическото познание (Към понятието за икономическа реторика)

 1. Катя Михайлова, доктор по журналистика, главен асистент в катедра „Икономическа социология”, ОИФ, УНСС

Политическа икономия на медиите: теоретико-методологическа перспектива и предизвикателства на практиката във време на Преход и Криза

 1. Маргарита Маринова, доктор по история, доцент в катедра „История, философия, социология”, факултет „Производствен и търговски бизнес“, Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Приложение на политическата икономия в изследователската дейност на Българското икономическо дружество (1895-1919 г.)

 1. Мариана Друмева, главен асистент в катедра „История, философия, социология”, факултет „Производствен и търговски бизнес“, Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Теоретичното и конкретно-историческото знание в учебника на акад. Ан. С. Бешков „Икономическа история на новото и най-ново време”

11.30 – 12.00  КАФЕ ПАУЗА

12.00 -13.30   ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

              Обучението по политическа икономия: минало, настояще и бъдеще

Водещ дискусията: проф. д.ф.н. чл.-кор. Васил Проданов

 1. Мария Чавдарова, доктор на икономическите науки, професор в катедра „Политология”, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС

Идеологическото измерение на политическата икономия

 1. Стефан Стефанов, доктор по икономика, доцент в НБУ

За необходимостта от рестартиране на анализите и обучението в сферата на политическата икономия

 1. Пламен Чипев, доктор по икономика, професор във Факултет по икономически и социални науки, ПУ „Паисий Хилендарски"; Институт за икономически изследвания - БАН

Съдържание и особености на обучението по политическа икономия в академичния курс „Основни модели в Политическата икономия”

 1. Вера Пиримова, доктор по икономика, доцент в катедра „Икономикс”, ОИФ, УНСС

Политическата икономия и учебната дисциплина „Икономически растеж”

 1. Веселина Атанасова, доктор по икономика, главен асистент в катедра „Политическа икономия”, ОИФ, УНСС

Общ поглед върху периодизацията и еволюцията в историята на ИИМ

 1. Вероника Преждарова, студент бакалавърска степен - 4 курс, специалност „Политическа икономия", ОИФ, УНСС

Проблеми при обучението на специалност „Политическа икономия” – гледната точка на един студент

13.30 – 14.00  ОБЕДНА ПОЧИВКА

14.00 – 15.45 СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

              Политическата икономия в променящите се глобални икономически отношения и световната икономическа криза

Водещ дискусията: доц. д.ф.н. Венцеслав Кулов

 1. Велчо Стоянов, доктор на икономическите науки, професор в катедра „Финанси“, ФСФ, УНСС

Относно идеята за въвеждането и прилагането на енергийна икономическа система и евентуалните последици от това

 1. Елизабет Йонева, доктор по политология, асистент в катедра „Международни отношения”, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС

Политическа икономия на световната енергетика

 1. Невена Бянова, асистент в катедра „Икономическа теория и МИО“, Стопански факултет, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“

Проблеми на търсенето и предлагането на електроенергия в България

 1. Ивка Цакова, доктор по политология, доцент в катедра „Политология“, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС

Лобирането като политикоикономически феномен“

 1. Стоян Илиев, студент магистърска степен - 1 курс, специалност „Финанси“ със специализация „Банково дело и международни финанси“, ФСФ, УНСС

Институциите като определящ фактор за дългосрочния икономически растеж

6        Борислав Атанасов, доктор по икономика, асистент в катедра „Икономика на търговията”, факултет „Икономика на инфраструктурата“, УНСС

Държавно регулиране и цени на лекарствата в България

15.45 – 16.00  КАФЕ ПАУЗА

16.00 – 17.45 ОСМО ЗАСЕДАНИЕ

         Политическата икономия в променящите се глобални икономически отношения и световната икономическа криза

Водещ дискусията: гл.ас. д-р Румен Андреев

 1. 1.      Карим Наама, доктор на икономическите науки, професор в катедра „Икономическа теория и МИО”, Стопански факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Историко – философски поглед на Ибн Халдун към частната собственост

 1. 2.      Маргарита Борисова, асистент в катедра „Политическа икономия”, ОИФ, УНСС

Концепция за публичните блага на Леон Валрас

 1. 3.      Радостина Бакърджиева, доктор по икономика, доцент в секция „Икономика на фирмата", Институт за икономически изследвания, БАН

Прилагане на сравнително-институционален подход към анализа на корпоративната социална отговорност

 1. 4.      Галя Тасева, доктор по финанси, асистент в катедра „Финанси”, ФСФ, УНСС

Задлъжнялост между нефинансовите предприятия

 1. 5.      Светлана Лакова, докторант в катедра „Икономическа теория и МИО”, Стопански факултет, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Холистичен подход при управление на взаимодействието между фискална и монетарна политика

 1. 6.      Петър Митев, доктор по икономика, главен асистент в катедра „Финанси“, ФСФ, УНСС

Мотивацията в публичния избор в светлината на новите изследвания на неврофизиолозите

 1. 7.      Мая Цоклинова, доктор по икономика, асистент в Лесотехнически университет

Политическа икономия и устойчиво развитие в условия на глобални икономически трансформации

17.45               ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА