Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България"

четвъртък, 16 май 2013 8:59 /
Начало:
четвъртък, 31 октомври 2013 9:30
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 55 години Общоикономически факултет

65 години катедра „Икономикс” 

 

 ПОКАНА

 за

 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА:

„ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО: ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ

 Под патронажа на ректора на УНСС

Проф. д.ик.н. Стати Статев

 

СОФИЯ, 31.10.2013 г.ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

Проф. д-р Благой Колев - почетен председател

Доц. д-р Лилия Йотова – председател

Проф. д.ик.н. Камен Миркович

Проф. д.ик.н. Кръстьо Петков

Проф. д.ик.н. Румен Гечев

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев

Проф. д.ф.н. Васил Проданов

Проф. д-р Лалко Дулевски

Проф. д-р Маргарита Атанасова

Проф. д-р Любомир Стефанов

Проф. д-р Светла Тошкова

Проф. д-р Атанас Казаков

Проф. д-р Трайчо Спасов

Доц. д-р Марчо Марков

Доц. д-р Андрей Нончев

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ

 

Доц. д-р Пенчо Д. Пенчев – председател

Доц. д-р Мария Стоянова – зам.-председател

Доц. д-р Галина Димитрова

Доц. д-р Емилия Георгиева

Доц. д-р Лиляна Велева

Доц. д-р Валентина Драмалиева

Доц. д-р Донка Никова-Циуциу

Гл. ас. д-р Марко Димитров

Гл. ас. д-р Ивайло Беев

Гл. ас. д-р Петър Станков

Ас. Николай Величков

Тодорка Кинева – докторант

Надя Иванова - студент

Технически сътрудници:

Миглена Пешева

Лъчезара Васева

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Макроикономически политики
  • Социологически проблематизации на социеталната криза
  • Трудът и социалната защита – предизвикателства пред България
  • Политическата икономия и предизвикателствата пред България

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

Място на провеждане: УНСС – София, голяма конферентна зала.

Изпращане на заявка за участие със заглавие и кратко резюме на доклада по електронната поща (oif-conference2013@mail.bg): 15.09.2013 г.  

ЗАЯВКИТЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. Информация за приетите доклади – до 30.09. 2013 г.

Изпращане на доклада в пълен обем по електронната поща (oif-conference2013@mail.bg ): 20.10.2013 г.

Превод на такса за правоучастие – 30 лева: 15.10.2013 г.

Таксата за правоучастие се превежда по БАНКОВА СМЕТКА НА УНСС.

Банка: БНБ; BIC на БНБ: BNBGBSD; IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Основание за превод: конференция на Общоикономически факултет (име на участника). Сканираното платежно нареждане за преведената такса изпратете по електронната поща (oif-conference2013@mail.bg).

Разходите по пребиваването (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на участниците.

 ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА*

31.10.2013 г. (четвъртък)

 

8.30 – 9.30 ч.              Регистрация на участниците

9.30-10.30 ч.              Откриване на конференцията и приветствия от гостите

10.30 – 12.00 ч.          Пленарно заседание

12.00 – 13.00 ч.          Кафе-пауза

13.00 – 15.00 ч.          Заседания по секции

15.00 – 15.30 ч.          Кафе-пауза

15.30 – 17.30 ч.          Заседания по секции

17.30 – 18.00 ч.          Закриване на конференцията

*Програмата е предварителна и подлежи на допълнителни корекции. Участниците ще бъдат информирани своевременно за окончателния вариант.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Всеки автор може да представи един доклад за участие в конференцията.

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.

Максимален обем: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Формули: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри, в малки скоби.

Таблици: Номерирани с арабски цифри горе вдясно спрямо самата таблица, с центрирано наименование, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3 …ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ