Юбилейна научна конференция на тема: "Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев"

понеделник, 22 април 2013 16:19 /
Начало:
Край:
четвъртък, 17 октомври 2013
Място:
голяма и малка конферентна зала
Подробности:

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

 П О К А Н А

 за участие в юбилейна научна конференция на тема:

 "БОБЧЕВИ ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА

ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВ"

организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев

по повод 160-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев

 

17 октомври 2013 г.

София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

голяма и малка конферентна зала

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Юридическият факултет на УНСС и Алумни клубът на завършилите ЮФ при УНСС имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в работата на юбилейната научна конференция на тема: „БОБЧЕВИ ЧЕТЕНИЯ: ПРАВНАТА НАУКА В ЧЕСТ НА ЮРИСТА. ПРОФЕСОР СТЕФАН БОБЧЕВ”, организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев по повод 160-годишнината от рождението на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев.

Конференцията ще се проведе на 17 октомври 2013 г. от 10.00 ч. в голямата и малката конферентна зала на УНСС.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проблеми на историята и теорията на правото, на каноническото и на обичайното право

Проблеми на римското право, на частното и на международното право

І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Форма на участие: доклад/научно съобщение.

2. Заявка за участие: надлежно попълнената заявка за участие се изпраща на електронен адрес lawconference2013@abv.bg.

3. Резюме и списък на ключови думи: Участниците изготвят и резюме на български и английски език в обем до 150 думи, както и списък с посочване на не повече от 10 ключови думи на български и английски език. Изисквания: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

4. Последователност при оформяне на доклада:

4.1. Заглавие: Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред);

4.2. Академична длъжност, научна степен, име и фамилия (презиме) на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;

4.3. Катедра и висше училище/ организация и адрес на електронна поща на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред);

4.4. Резюме на български език;

4.5. Ключови думи на български език;

4.6. Резюме на английски език;

4.7. Ключови думи на английски език.

5. Изисквания към оформяне на доклада/научното съобщение:

5.1. Максимален обем – 8 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература;

5.2. Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 см, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно;

5.3. Изисквания към основния текст: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;

5.4. Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified;

5.5. Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите. Изисквания към библиографията: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите. Отговорността за съдържанието, оформлението и визията им е на авторите.  

ІІ. ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на заявката за участие – 17 септември 2013 г.

Краен срок за изпращане на окончателния доклад/научно съобщение, оформени съгласно указанията по т. І, на официалния елекронен адрес на конференцията -  lawconference2013@abv.bg30 септември 2013 г.

В деня на конференцията - 17 октомври 2013 г. - всеки участник трябва да представи при регистрацията си за участие екземпляр от своя доклад/научно съобщение на хартиен и електронен носител.

ІІІ. ВАЖНА ИНОРМАЦИЯ

Всички преподаватели, докторанти и студенти от УНСС са освободени от такса за участие в конференцията.

Таксата за участие в конференцията за външни лица е 60 лева с ДДС за български и левовата равностойност (по официалния курс на БНБ в деня на плащането) на EUR 60 (USD 100) за чуждестранни участници. Таксата се заплаща чрез превод по банковата сметка на УНСС в БНБ, а именно: IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD. Като основание за превода се посочва “Такса за участие в юбилейна конференция на ЮФ на УНСС – 2013 г.”. Фактури за плащането ще се издават по надлежния ред.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      доц. д-р Иван Цветанов (кабинет 1100, сл. тел. 8195 683)

ЧЛЕНОВЕ:                проф. д-р Христина Балабанова (кабинет 1105, сл. тел. 8195 682),

                                  Стефан Радев – председател на Алумни клуба на завършилите ЮФ

                                   доц. д-р Борис Ланджев (кабинет 1100, сл. тел. 8195 683),

                                   доц. д-р Таня Йосифова (кабинет 1100, сл. тел. 8195 683),

                                   доц. д-р Константин Танев (кабинет 1098, сл. тел. 8195 676)

                                   Силвия Димитрова - зам.-председател на Алумни клуба на завършилите ЮФ

 Официална електронна поща на конференцията: lawconference2013@abv.bg.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ