Конкурс за редовен преподавател към катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” , факултет „Международна икономика и политика“, сектор „Английски език"

петък, 05 май 2023 9:38 /
Начало:
Край:
понеделник, 05 юни 2023
Място:
Подробности:

На основание чл. 19 (2) от Правилника за организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности УНСС обявява конкурс за един преподавател към катедра „Чужди езици и приложна лингвистика ”, сектор „Английски език“.

Кандидатите за участие в конкурса подават необходимите документи при ръководител катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС

  • Заявление за допускане за участие в конкурс (свободен текст);
  • Автобиография (CV – европейски формат);
  • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше филологическо или педагогическо образование – ОКС „Магистър“;
  • Нотариално заверено копие от диплома за присъдена ОНС „доктор“ (ако притежава такава, предимство при равен резултат);
  • Свидетелство за съдимост;
  • Удостоверение за трудов стаж;
  • Други придобити дипломи и квалификации, които кандидатът е придобил.

                      

Срокът за подаване на документите е 30 дни - от 05.05.2023 г.до 05.06.2023 г., включително, от публикуване на обявата в сайта, във времето от 10.00 ч. до 16.00 ч. на адрес:

1700 София, Район „Студентски“, ул. „8-ми декември”,

Кабинет: П050А, Телефон: (02) 8195 463

E-mail: [email protected]

                                   

Ръководител катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“

                                                      Доц. д-р Антония Пенчева