Покана за публикации в Годишника на УНСС за 2021

четвъртък, 04 март 2021 10:12 /
Начало:
Край:
вторник, 01 юни 2021
Място:
Подробности:

                    

Редакционният съвет на Годишника на УНСС отправя покана за ръкописи.
Поканата е за всички колеги (хабилитирани, нехабилитирани и докторанти) от УНСС и други университети и изследователски институции.  

Тематични области: всички научни направления на Университета за национално и световно стопанство.

Срок за подаване на статии и студии: до 1 юни 2021 г. 
Подават се през сайта на изданието: http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/submit или на имейл yearbook@unwe.bg.


Приемат се ръкописи само на английски език. Технически шаблон.


Техническите изисквания, вкл. обем, цитиране и др., са посочени в шаблона за статии, който е приложен към тази покана.   

Въпроси може да отправяте на имейл: yearbook@unwe.bg

Всички ръкописи ще преминат през преглед за съответствие със съдържателните и технически изисквания, вкл. обем, цитиране и др.   

Ръкописите подлежат на двойно сляпо рецензиране.
Одобрените статии имат осигурена езикова коректура и редакция от изданието. Въпреки това, авторите носят отговорност да предадат ръкописи на английски, който да е разбираем за рецензентите.   

Припомняме Ви, че Годишникът се индексира в RePec, ROAD, SIS, J-Gate, CEEOL.   

 
Докторантите могат да подават ръкопис, само придружен с рецензия от научния ръководител в обем до 2 страници. Рецензията служи на редакционния съвет за уверение, че научният ръководител одобрява предложения ръкопис и негови бележки по текста вече са отразени от автора.    

 Шаблон за статии