Програма „София – град на младите и активните“

сряда, 03 февруари 2021 11:51 /
Начало:
Край:
четвъртък, 04 март 2021
Място:
Подробности:

Столична община стартира програма „София – град на младите и активните“, която има за цел развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора; насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора; насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора; насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора. Възрастовата група е 15 – 29 годишни младежи. Проектни предложения по Програмата могат да подават организации, които са регистрирани на територията на Столична община:

  • Районни администрации и малки населени места или местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към столични районни администрации;
  • Общински, държавни и частни средни училища, вкл. професионални и/или профилирани гимназии, които обхващат ученици от гимназиален етап на обучение или ученически парламенти към средните училища;
  • Центрове за подкрепа на личностно развитие;
  • Читалища и общински центрове, които осъществяват дейности с младежи;
  • Висши училища или Студентски съвети.

Повече и изчерпателна информация можете да намерите на сайта на Столична община.