Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2021 г.

петък, 18 декември 2020 14:18 /
Начало:
Край:
понеделник, 15 февруари 2021
Място:
Подробности:

                      

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 87/15.01.2021 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2021 г., както следва:

1. Колективни проекти за научни изследвания;

2. Проекти за частично финансиране на научни форуми (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане  през 2021.

 Приоритетните направления на конкурса през 2021 г.

1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа.

2.   Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

Проектните  предложения се подават електронно - https://nid.unwe.bg в сектор “НИД и НП” към дирекция “Наука” не по-късно от 15 февруари 2021 г.

 

За справки:

тел. (02) 8195 253

nidnp@unwe.bg  n_elena@unwe.bg  marinova@unwe.bg


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие в конкурс

Ръководство за потребителите на Информационна система за университетски проекти