Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят"

понеделник, 11 септември 2017 9:24 /
Начало:
петък, 27 октомври 2017 9:30
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО И НАДНАЦИОНАЛНОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

 

27МИ  октомври 2017,

голяма и малка конферентна зала, УНСС,

София, България

 

Юридическият факултет, със съдействието на Алумни клуба на завършилите Юридическия факултет на УНСС, организира международна научна конференция по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров. Конференцията ще се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета.

 

Тематични направления:

  1. Проблеми и перспективи на международното публично право.
  2. Проблеми и перспективи на правото на ЕС.
  3. Проблеми и перспективи на международното частно право.

 

Език:

Работните езици на конференцията са български и английски. Предвиден е превод. 

 

Предварителна програма

Петък, 27ми октомври 2017

9.00 – 9.30                   Регистрация

9.30 – 10.00                 Приветствени слова (ректор на УНСС, декан на ЮФ на УНСС)

10.00 – 11.00                Основни (пленарни) доклади

11.00 – 11:15                Кафе пауза

11.15 – 13.00                Паралелни сесии

13.00 – 14:00                Обяд

14.00 – 15:30                Паралелни сесии

15.30 – 15.45                Кафе пауза

15.45 – 17.30                Паралелни сесии

17.30 – 18.00                Закриване на конференцията

 

Такса участие

Таксата участие в конференцията е в размер на 40 лв. (20 евро) и следва да бъде заплатена не по-късно от 30ти септември 2017 г. Таксата покрива материали, обяд и кафе паузи. Таксата не включва настаняване и транспортни разходи. Плащането може да се извърши по банков път на банковата сметка на УНСС в БНБ:BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01 или в брой в деня на конференцията. Моля, при плащането посочете необходимата информация за фактурите.

 

Регистрация

Заявките за участие изпращайте на един от следните e-mail адреси: iconf2017@unwe.bg или lawfac@unwe.bg

Крайният срок за подаване на заявките е  30ти  септември 2017 г. Всички заявки следва да съдържат име и фамилия на участника, академична длъжност и научна степен, институция, заглавие и резюме на доклада на български и английски език.

Окончателните текстове на докладите следва да бъдат представени не по-късно от деня на конференцията – 27ми октомври 2017.

 

Организационен комитет:

Председател:                          доц. д-р Диана Маринова

Членове:                                 доц. д-р Вълчин Даскалов

                                                 доц. д-р Райна Койчева

                                                 гл. ас.д-р Деян Дунавски

                                                 ас.д-р Делян Недев

                                                докт.Стефан Радев – председател на Алумни клуб на завършилите                                                                                               ЮФ на УНСС

                                  

Изисквания за оформяне на докладите:

Докладите следва да бъдат на български език или на английски език (за чуждестранните участници в конференцията).

Последователност при оформяне на доклада/научното съобщение:

Заглавие:

Font: Times New Roman; Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред);

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия (презиме) на автора:

Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;

Катедра и висше училище/организация и адрес на електронна поща на автора:

Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред);

Резюме на български език (не повече от 150 думи);

Ключови думи на български език – до 5 (следва един празен ред);

Резюме на английски език;

Ключови думи на английски език  - до 5 (следва един празен ред);

Изисквания към оформяне на резюмето:

Font: Times New Roman; Font Size:12 pt; Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

Основен текст на доклада:

Изисквания към оформяне на доклада/научното съобщение:

Максимален обем – 15 страници, включително таблици, фигури и използвана литература;

Формат на страницата А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 cм, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно;

Изисквания към основния текст:

Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;

Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n“; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified;

Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите.

Изисквания към библиографията:Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

Всички доклади ще бъдат публикувани в специално електронно издание.

Допълнителна информация:

Настаняване:

По желание външни участници могат да бъдат настанени в хотели в близост до университета. За по-подробна информация, моля изпратете e-mail на един от следните електронни адреси:  iconf2017@unwe.bg илиr lawfac@unwe.bg 

 Заявка за участие