Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“

понеделник, 23 септември 2013 15:18

Две последователни кръгли маси се проведоха в рамките на Дейност 2 от проект BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Представители на експертните групи, преподаватели, представители на бизнеса,  настоящи и бивши университетски възпитаници дебатираха върху състоянието на учебните програми, актуализирането на които предстои.

Модератори на кръглите маси бяха ръководителят на проекта доц. д-р Цветана Стоянова и главния координатор доц. д-р Матилда Александрова, които представиха постигнатото  и очертаха предстоящите дейности.

Ръководителят на проекта доц. д-р Цветана Стоянова, с проф. д-р Соня Докова и проф. д-р Димитър Димитров

Кръглите маси бяха  част от международните научни конференции на катедра „Управление“ - „Авангардни научни инструменти в управлението 2013” и на катедра „Публична администрация и регионално развитие“ - „Глобализъм, регионализъм и сигурност“, проведени в УОБ в с. Равда.

Учаостниците в двата форума

Галерия снимки от Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и у ...