Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата

вторник, 28 юли 2020 8:54


Уважаеми колеги,

В годината на славния юбилей на УНСС на сериозно изпитание бяха поставени възможностите на академичната ни институция, наследник на 100-годишни традиции, успешно да се справя със сериозни предизвикателства, да бъде единна и решителна в условията на извънредна обстановка. Този автентичен тест в реални условия доказа силата на нашия потенциал и способността ни да решаваме проблеми, с които се сблъскваме за първи път.

Трудните решения, които ръководството взе в трудното време на пандемията, бяха продиктувани главно от грижата за опазването на здравето на членовете на академичната общност, служителите и студентите. Наложи се да действаме бързо и смело, за да не позволим да бъде нарушено нормалното функциониране на УНСС, да не допуснем компрометиране на летния семестър, за осигурим организацията и реализацията на кандидатстудентската кампания, на научноизследователската дейност и академичното израстване, на работата на университета, на администрацията и пр. В условията на пандемия заедно организирахме и отбелязахме нашия 100-годишен юбилей.

Благодаря Ви, че при решаването на всички тези въпроси, срещнахме разбиране и получихме подкрепа от всички вас.

В резултат на предприетите действия семестърът и изпитите се проведоха по график. Благодарение на мобилизацията буквално за броени дни успяхме да преминем към онлайн обучение по всички дисциплини и във всички степени. Онлайн се проведоха редовните, поправителните, годишните поправителни и условни изпити, държавните изпити за ОКС „бакалавър“ и защитите на дипломни работи за ОКС „магистър“.

Нормално функционираха и колективните органи за управление на УНСС. Платформата Microsoft Teams се превърна в нашата виртуална академична зала. Там се проведоха заседанията на Академичния съвет, Ректорско-деканския съвет и Ректорския съвет, на факултетните и катедрените съвети. Виртуално се проведоха университетски, факултетни и катедрени конференции, кръгли маси, дискусии и други форуми, събития на Студентския съвет.

Във виртуалния ни дом заедно направихме промени в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“, Правилника за прием на магистри, Правилата за одобряване, наблюдаване и обновяване на учебната документация за ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, Правилата за определяне на общата заетост на преподавателите в УНСС от учебната 2020/2021 г. Допълнихме и изменихме Правилника за НИД. Приехме Стратегия за интернационализация на УНСС. Не беше спрян и процесът на академично израстване. Използвам случая да поздравя всички колеги, които защитиха през този период.

Независимо от епидемиологичната обстановка беше създаден Съвместен консултативен съвет на УНСС и Министерството на икономиката, а наши преподаватели бяха поканени да се включат в Експертния съвет към главния прокурор.

Виртуално отбелязахме и нашия юбилей. Получихме множество поздравителни адреси и видеоприветствия от представители на държавната и местната власт, от наши български и чуждестранни партньори, от студенти, възпитаници и приятели на УНСС. Въпреки обявеното извънредно положение в страната, екипът, отговорен за организацията на юбилея, не спря своята работа и заедно станахме свидетели на последните секунди от 99-тата година и първите секунди на 100-ата година, отброявани от юбилейния часовник – в полунощ на 20 срещу 21 май, както и на целодневната видеопрограма на 21 май, излъчена в социалните мрежи и video.unwe.bg.

Бих искал да обърна внимание на нещо особено съществено, което трудно се забелязва отвън: всичко, което се случи не беше действие ad hoc с подръчни средства, нито произволен избор от днес за утре. Онлайн миграцията на университета премина от първата до последната стъпка в рамките на нашия домейн unwe.bg. Не допуснахме разпиляване между десетки различни приложения и места в интернет – всичко протичаше през единния кампус на нашия университет.

Успяхме да се справим и защото години наред инвестирахме в електронизацията. Изградихме модерна дигитална инфраструктура, въведохме електронни протоколи, електронни подписи, електронни главни книги, електронни семестриални, държавни и кандидатстудентски изпити, електронни студентски книжки. Благодарение на това днес имаме два добре свързани пълноценни дома – физически и виртуален. Оттук нататък са нужни идеи, ентусиазъм и добри насоки за нейното по-нататъшно развитие.

Това беше мащабна крачка в дигитализацията на УНСС и своеобразно доказателство, че кризата е нова възможност. Особено окуражаваща и радостна е оценката на студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от всички професионални направления за нашия първи онлайн семестър – 5,89 по скала от 1 до 7. Това показаха резултатите от второто социологическо изследване, проведено от наши преподаватели по решение на Ректорския съвет.

Добри са отзивите и за онлайн проведените над 102 000 семестриални и държавни човекоизпита по близо 1500 учебни дисциплини (общо за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“). Фактът, че оценките от тях са съпоставими с тези от традиционните семестриални изпити, показва, че онлайн обучението е било успешно.

Второто голямо предизвикателство в извънредната обстановка беше организирането и провеждането на кандидатстудентската кампания за ОКС „бакалавър“. Наложи се и тук да предприемем бързи действия. След като отложихме провеждането на двете предварителни изпитни сесии на хартиен носител, взехме решение да бъде създадена система за онлайн кандидатстване, онлайн предварителни приемни изпити (в края на юни на тях се явиха 1300 кандидат-студенти), онлайн записване и онлайн потвърждаване на класираните студенти. В същото време запазихме и възможността кандидат-студентите на място да си подадат документите, да се явят на редовни изпити и да се запишат или потвърдят. Като добавим този успех към онлайн обучението през семестъра, уверено можем да кажем: 360-градусовият дигитален пръстен на УНСС за онлайн административна и преподавателска работа вече е факт.

Тази висока степен на дигитализация ще ни позволи да бъдем равностоен академичен партньор на шест престижни университета в проекта ENGAGE.EU, с които вече сме в европейска университетска мрежа. Сега, заедно с тях, работим за създаването на общ каталог от курсове или дисциплини, който ще бъде достъпен за всички студенти от седемте университета. От него те ще могат да избират съответната дисциплина, която е включена в учебния план, да избират университет и курс, който да посетят, да се явяват на изпити. Това е само първата стъпка към създаването на виртуалния кампус, защото след това ще преминем към създаването на съвместни нови курсове и специалности, както и към внедряване на образователни иновации. Този проект ще бъде изключително полезен за нашите студенти, защото им отваря широко вратата към обучението и традициите на едни от най-авторитетните европейски университети. 

След успешно проведеното онлайн обучение основателно се задава въпросът: а сега накъде? Моето, както и убеждението на много колеги е, че то трябва да се развива и усъвършенства, но без да измества академичната традиция за личен контакт между преподавател и студенти. Сега е нужно на основата на задълбочен анализ, на предложенията, препоръките, дискусиите, поуките, детайлно да обмислим посоките и мярата.

 

Уважаеми колеги,

Благодаря Ви, че през тези трудни и за университета, и за страната месеци Вие не спряхте да вярвате, че ще се справим. Благодаря Ви за разбирането и подкрепата. Благодаря Ви, че във Ваше лице имаме съмишленици, с които заедно ще положим максимални усилия за доброто на нашия университет.

Убеден съм, че горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще дадем достойни отговори на предизвикателствата.

Вярвам, че можем!

От сърце Ви желая здрави и спокойни почивни дни!

 

Проф. д-р Димитър Димитров

ректор на УНСС

Галерия снимки от Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещет ...