Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 07 февруари 2017 16:16

Мобилност с цел обучение

Мобилността с цел обучение предоставя възможност на преподавателския и непреподавателски състав на УНСС за провеждане на период на обучение в европейски университет, с който УНСС има сключено двустранно ЕРАЗЪМ споразумение и в него има предвиден двустранен обмен на административния състав.

Обучението е предназначено за обмяна на опит, запознаване с добрите практики на университетите-партньори, придобиване на практически умения в областта на организацията и осъществяването на международната и другите направления на административната работа.

Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни визити, курсове, практическо обучение, кратки стажове и др.

Продължителността на мобилността с цел обучение е 4 последователни работни дни.

Преподавателите и служителите могат да кандидатстват за мобилност по програмата с цел обучение чрез конкурс в началото на м.октомври, обявен от УЦМСП. Университетската селекционна комисия извършва класиране в случаите, когато има повече кандидати за заемане на едно място за мобилност с цел обучение.

Конкретният период и график за реализирането на мобилността, условията за настаняване и престой, се договарят в личен контакт на преподавателите/служителите от УНСС с определени контактни лица от приемащите университети.

На преподавателите и служителите, участващи в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е в евро и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на обучение от 4 работни дни. Размерът на гранта се определя от Националната агенция за всяка учебна година и е диференциран по държави.

Одобрените за участие в програмата преподаватели/служители подписват с УНСС договор за Мобилност ЕРАЗЪМ. Договорът е задължително условие за получаването на индивидуален ЕРАЗЪМ грант.

Повече информация можете да получите на тел. 02 8195 389.