Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 23 януари 2018 15:40

Признаване

Мобилността на студентите и докторантите се признава при минимален престой за обучение в приемащия университет  от минимум 90 дни и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи  успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър.

Неизпълнението на минималния изискуем период от 3 месеца или на минималния брой кредити за един семестър е основание за непризнаване на мобилността. В този случай студентите/докторантите са задължени да възстановят на УНСС (съответно на Националната агенция) предоставената им финансова помощ в пълния й размер.

По-специфични случаи на частично или цялостно неизпълнение на задълженията на студентите/докторантите през периода на мобилността по обективни причини или извънредни обстоятелства се решават от специалната университетска комисия.

Успешно положените изпити и получените кредити при обучението в европейските университети се признават от УНСС.

При желание положените изпити в приемащия университет и кредитите по тях да бъдат признати от УНСС, е необходимо студентите/докторантите:

1.    Да подадат молба до Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити. Молбата и приложенията към нея се представят в стая 2043 (изтегли);

2.    Да приложат издадения от приемащия университет Transcript of Records и учебните програми (конспекти/syllabus) на изучените дисциплини през периода на мобилността.

Повече информация: д-р Виолета Златкова, стая 2043,  Телефон: 02 8195 363, e-mail : vzlatkova@unwe.bg