Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2018-2019 година

вторник, 12 юни 2018 11:24

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели и служители

в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”

за учебната 2018-2019 година

 

На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “Eразъм+” УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели и служители, които желаят да вземат участие в мобилност по програмата с цел обучение в европейски университети през учебната 2018-2019 година. За този период, съгласно финансово споразумение с Център за развитие на човешките ресурси, УНСС ще финансира до 19 мобилности за обучение.

В мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”  могат да участват всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели, както и членовете на административния персонал на университета.

От преподавателите с предимство при участие са тези, които заемат ръководни или административни длъжности. Ще се финансират приоритетно мобилности на персонал с цел обучение за участие в организирани от приемащи университети седмици за обучение на служители (т.нар. “staff week”). Планираното участие в седмица за обучение трябва да бъде посочено във формуляра за кандидатстване. Не се допуска провеждане на мобилност с цел обучение на двама и повече преподаватели и/или служители по едно и също време в един и същ университет, освен в случаите, когато те участват в седмици за обучение (“staff week”).

Информация за провеждани седмици за обучение на служители (“staff week”) може да бъде получена от приемащите университети, както и на адрес http://staffmobility.eu/staff-week-search

            Преподавателите и служителите трябва да владеят добре чуждия език, на който ще бъде извършено обучението в приемащия чуждестранен университет. Минималното изискуемо ниво е В2 по Европейската езикова рамка.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за кандидатстване - ИЗТЕГЛИ;
  • Автобиография (в европейски формат), на български и на английски език;
  • Примерна програма на мобилността за обучение  - Training Programme на езика на обучение - ИЗТЕГЛИ;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (задължително).

 

Документите се представят едновременно на хартиен носител и по електронна поща (без документа за чуждия език).

Крайният срок за подаване на документи за участие е 4 юли 2018 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 13 юли 2018 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели и служители се командироват от УНСС (без право на средства за път, нощувки и дневни), като получават финансова подкрепа (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и обучението им в европейския университет.

Съгласно правилата на програма Еразъм + размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2018-2019 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия:

Списъкът с приемащите университети и местата за административна мобилност можете да намерите ТУК.

За допълнителна информация и подаване на документи за участие в конкурса:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели,

УНСС, Партер, каб. 1003

Тел.: 02 81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по пр ...