Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Конкурс за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2018-2019 година

вторник, 12 юни 2018 10:35

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели

в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+”

през учебната 2018-2019 година

            На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “Eразъм+” УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели, които желаят да изнесат кратък курс от лекции в европейски университети през учебната 2018-2019 година. За този период, съгласно финансово споразумение с Център за развитие на човешките ресурси, УНСС ще финансира до 51 мобилности за преподаване.

            В мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” могат да участват  всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели.

            Преподавателите трябва да владеят добре чуждия език, на който ще преподават в приемащия чуждестранен университет. Най-ниското препоръчително ниво е В2 по Европейската езикова рамка.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса – ИЗТЕГЛИ;
  • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на преподаване;
  • списък на публикациите след 2013 г., на български и на езика на публикуване;
  • примерна програма на мобилността за преподаване – Teaching Programme на английски език - ИЗТЕГЛИ;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).
  • в случай че вече имате принципна договорка с партньорски университет – потвърждение (подписана от тях програма, е-мейл или друго) от университета, включващо периода на мобилността (препоръчително, при наличност).

 

Документите се представят едновременно на хартиен носител и по електронна поща (без документа за чуждия език).

Крайният срок за подаване на документи за участие е 4 юли 2018 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 13 юли 2018 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронна поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС (без право на  средства за път, нощувка и дневни), като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и преподаването им в европейския университет.

Съгласно правилата на програма Еразъм + размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2018-2019 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия:

grant.png

 

 

Списъкът с приемащите университети и местата за преподавателска мобилност можете да намерите ТУК.

За допълнителна информация и подаване на документи за участие в конкурса:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели,

УНСС, Партер, каб. 1003

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

Галерия снимки от Конкурс за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eра ...