Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРОГРАМНИ И ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2017-2018 ГОДИНА

вторник, 03 октомври 2017 15:29

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”,

за учебната 2017-2018 година

 

            На основата на договор No 2017-1-BG01-KA107-035607 между ЦРЧР и УНСС УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели и служители, които желаят да реализират мобилност с цел обучение във Финансова академия Астана, Казахстан  през учебната 2017-2018 година. За този период, съгласно финансово споразумение с Център за развитие на човешките ресурси, УНСС ще финансира една  мобилност за обучение.

 

В мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”  могат да участват всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели, както и членовете на административния състав на УНСС.

От преподавателите с предимство при участие са тези, които  заемат ръководни или административни длъжности.

 

Преподавателите и служителите трябва да владеят добре английски език.

           

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса – ИЗТЕГЛИ;
  • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на обучение;
  • списък на публикациите след 2010 г., на български и на езика на публикуване;
  • примерна програма на мобилността за обучение – Training Programme на английски език - ИЗТЕГЛИ;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).
  • в случай че вече имате принципна договорка с партньорски университет – потвърждение (подписана от тях програма, е-мейл или друго) от университета, включващо периода на мобилността (препоръчително, при наличност).

            Документите се представят едновременно на хартиен и на електронен носител (без документа за чуждия език).

           

Крайният срок за подаване на документи за участие е 10 октомври 2017 г.

 

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 13 октомври  2017 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

 

Одобрените за участие преподаватели и служители се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката иобучението им във Финансова академия, Астана, Казахстан.

Галерия снимки от КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ...